Sønder Dråby sogn

(Flade-Sdr. D. kom.) omgives af Limfjorden (Dråby vig) samt Alsted, Flade, Sejerslev og Jørsby so. Det svagt bølgede, stedvis næsten flade terræn sænker sig ved kysten jævnt ned mod en bræmme af strandenge, der er dannet som følge af landhævningen efter stenalderen. Af sa. oprindelse er det afdrænede og opdyrkede Frostkær ved skellet til Flade so. Det skovløse so. har de fleste steder gode morænelersjorder, og gennem det går landevejen Nykøbing-Feggesund.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 571 ha. Befolkning 1/10 1955: 460 indb. fordelt på 120 husstande (1801: 135, 1850: 288, 1901: 420, 1930: 419).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Sønder Dråby (1430 Droby, 1541 Sønderdroby; u. 1799) m. kirke, skole og forskole (opf. 1903), forsamlingshus (opf. 1904), afholdshotel, mølleri, posteksp. og telf.central. – Gårde: Bukhave (1664 Buchawe).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

S. D. so., der sa. m. Flade so. udgør én sognekom. og sa. m. Alsted so. ét pastorat, s. 748 har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Tødsø so. So. udgør 5. udskrivningskr., 246. lægd og har sessionssted i Nykøbing M.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

(Foto). Sydportalen fra Sønder Dråby kirke, nu anbragt som indgang i kirkegårdsdiget.

Sydportalen fra Sønder Dråby kirke, nu anbragt som indgang i kirkegårdsdiget.

Kirken består af romansk skib og kor af granitkvadre på skråkantsokkel samt et 1923 fornyet våbenhus mod s. (arkt. Hother Paludan). Korets opr. n.vindue ses som indvendig blænding. De nuv. lysåbninger af romansk form har kirken fået ved en af arkt. Paludan ledet hovedrest. 1922–23. Ved sa. lejlighed indsattes den rundbuede s.portal, en efterligning af den opr., der nu står som v.indgang i kirkegårdsdiget. Den retkantede n.dør ses indvendig som niche i væggen. Kvadermurene er omsat overalt, ø.gavlen og en del af s.muren 1915, resten 1923. Det indre har bjælkeloft; korbuen, med profilerede kragbånd, er bev., bueslaget dog omsat. Våbenhuset er hvidkalket, i øvrigt står kirken med blanke kvadre og blytage. – Moderne panelalterbord. Det opr. alterbords granitplade, med helgengrav, ligger foran våbenhusdøren. Altertavle i renæssancestil fra o. 1640, vistnok af Niels Snedker i Selde, stafferet 1641; ved en istandsættelse 1904 rekonstrueredes de da manglende vinger. Tavlen er konserveret 1961. En romansk kirkelampe med 5 runde, fordybede olieskåle i oversiden er nu i Nationalmuseet (se Aarb. 1888. 106f.). Senromansk døbefont af gotlandsk kalksten (Hoburgmarmor); kummen smykkes af rundbuede »bægerblade« (Mackeprang. D. 384). Prædikestol i ungrenæssance, opsat s. 749 1590 af fru Maren Lykke til Skarregård, med hendes og hendes mands, Vincents Rosenkrantz’ malede våben; den opr., 1904 genfremdragne staffering er i øvrigt fra 1586. Stolestader og pulpitur, hvorpå et harmonium, er fra 1923; series pastorum fra 1884. Klokken, der hænger i en tømret stabel på kgd., er støbt af B. S. Løw 1867. – På kgd. desuden et ligkapel.

Litt.: DanmKirk. XII. 2. Tisted amt. 1942. 1006–12.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

En gd. Pilgård (1541 Pilgord) i so. nævnes i lensregnskaber fra midten af 1500t.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Der er ingen fredede oldtidsminder i so., men der har været 6 høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Sdr. Dråby so. var opr. anneks til Flade so., men blev 1885 lagt til Alsted.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.