Stege landdistrikt

(S. l. kom.) består af Ulvshale med Hegningen og begrænses i sø. af Stege kbst. og Stege landso. Til de øvr. sider omgives det af Stege bugt, Ulvshale løb, der skiller landdistr. fra øen Nyord, samt af Østersøen. Ved halvøens rod ligger et trekantformet istidslandskab, Hegningen, der hæver sig til ca. 18 m. Men uden for dette og på begge sider af det breder sig et stort marint forland, bestående af indtil 3 m høje strandvolde afvekslende med lave, våde enge og sandsletter. Strandvoldene er næsten udelukkende opbygget af rullestensflint fra Møns klint og har gennem lange tider været genstand for bortgravning, idet flinten som kugleflint eksporteres og anvendes i metalknuseværker. Bortset fra Hegningens dyrkede jorder ligger det meste af halvøen Ulvshale hen i naturtilstand, enten som hede og strandenge el. som skov (se ndf.). Halvøens særprægede plantesamfund er meget besøgte af botanisk interesserede. Der er færgeforbindelse ml. Ulvshale og Nyord. Til landdistr. hører også Tyreholm i Stege bugt og Luddeholme, der mer el. mindre er sammenvoksede med halvøen.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 802 ha. Befolkning 7/11 1950: 149 indb. fordelt på 50 husstande. (1901: 185, 1930: 145).

Stege landdistrikt udskiltes 1871 som selvstændig kom. af Stege købstad, dog med socialvæsen fælles med denne og fra 1954 skoleforbund med den.

Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1940 i flg. grupper: 64 levede af landbrug m.v., 51 af håndværk og industri, 8 af handel og omsætning, 2 af transportvirksomhed, 2 af administration og liberale erhverv og 13 af aldersrente, formue, pension olgn.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I landdistriktet ligger af saml. af gde og hse: Hegningen m. udskibningssted; Ulvshale (1388 Vlfshale) m. feriekoloni. – Gårde: Ulvshalegd.; Teglværksgd.; Vennekehus m. overfart til Nyord.

J. Tyge Møller lektor, dr. phil.

S. landdistr., der udgør een sognekom. og sa.m. Stege købstad eet so. og sa.m. Stege købstad og Stege landso. eet pastorat, har tingsted i Stege og hører under 24. retskr. (Stege kbst. og Mønbo hrd.), 17. politikr. (Vordingborg-Stege), Møns amtstuedistrikt med amtsstue i Stege, Sydsjællands lægekr. (Vordingborg), s. 345 21. skattekr. (Vordingborg), 17. skyldkr. (Præstø amtr.kr.) og amtets 4. folketingsvalgkr. So. udgør 2. udskrivningskr., 177. lægd og har sessionssted i Stege.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Skove: Ulfshale skov på fladt terræn og mager jordbund deles i to dele, hvoraf den ene, (81 ha), der ejes af forstanderen for Rødkilde højskole, er naturfredet, medens den anden del (82 ha) er fordelt på ca. 80 lodsejere. Det er i høj grad en blandingsskov, hvor især eg, lind, navr og avnbøg er fremherskende, og som får et særpræget udseende ved sine brede kroner, knudrede og lavtvoksende grene og den særskilte underskov af ene. Her vokser tarmvridløn, Sorbus torminalis, som kun forekommer få steder i landet (Bornholm, Basnæs, Glænø).

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Litt.: F. Bojsen. Af Møns Historie. IX. 1926. 93–165.

På den nordvestl. ende af halvøen ligger en skanse fra 1807. Efter stormfloden 1872 blev Ulvshale til begge sider beskyttet ved 3 m’s diger. Fra kysten mod n. strækker sig Bøgenæs sand (1670 Bøgens).

På Ulvshave førtes 1388 forhandlinger ml. fogeden på Ålholm på dronning Margretes vegne og borgere i Svendborg.

Om Ulvshale løb ml. Møn og Nyord se F. Bojsen. Af Møns Historie. IX. 1926. 166–76.

Fredede oldtidsminder: Sløjfet: Ved Hegningen et dyssekammer og 4 høje. – Ved Hegningen en betydelig boplads fra ældre stenalder (ertebøllekultur).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.