Uggerby sogn

(Tværsted-U. kom.) omgives af Horns hrd. (Tværsted og Bindslev so.), Mygdal og Asdal so. samt Skagerrak (Tannis bugt). Yderst mod havet ligger et næsten 2 km bredt, beplantet klitbælte, der i Vagtbakke når 24 m, og s. herfor breder sig en lavtliggende, sandet flade, hidrørende fra det senglaciale hav og gennemstrømmet af Uggerby å og dens tilløb Skeen Møllebæk og Ransbæk. P. gr. af landhævningen har åerne fået dybtliggende lejer med stejle sider. Eneste skov er Uggerby Klitplantage. Gennem so. går landevejen fra Hjørring til Tværsted.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 2016 ha. Befolkning 1/10 1955: 639 indb. fordelt på 203 husstande. (1801: 290, 1850: 488, 1901: 599, 1930: 628).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. ligger Uggerby (1408 Wigherby, 1486 Wgherbii; u. 1794–95) m. kirke, skole (opf. 1842, udv. 1900) m. so.bibl., husflidsskole (opret. 1945), missionshus (opf. 1894), stadion m. idrætshus (opf. 1946) og andelsmejeri (opf. 1908); Tolstrup (1484 Tolstrop); Skeen (1638 Scheen; u. efter 1804) m. U. telf.central; Østeråen. – Saml. af gde og huse: Stabæk (1408 Stathebæk; u. 1795); Diget; Stabæk Hede; Skeen Hede; Tolstrup Hede; Bækken; Uggerhøj (1638 Ugerhøy).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

So., der sa. m. Tværsted so. i Horns Hrd. udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Skt. Hans so., bortset fra, at so. hører under 55. skattekr. (Frederikshavn). So. udgør 5. udskrivningskr., 493. lægd og har sessionssted i Hirtshals.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

s. 204

Kirken består af romansk kor med moderne tilbygn.: sideskib mod s. og tårn i v. Den romanske bygning, kor og skib, er opf. af granitkvadre på svagt hulet skråkantsokkel. Den sokkelbrydende, retkantede n.dør er bev. tilmuret, og i korets s.mur ses et tilmuret rundbuevindue med monolitoverligger. Indvendig står den runde korbue med hulkantede kragsten. Et sandsynligvis sengotisk †tårn blev nedbrudt i 1820erne. Bygningen underkastedes 1923–25 en gennemgribende ombygning og udvidelse (arkt. H. Packness). Skibets s.mur blev nedbrudt, og der opførtes et sideskib af mursten og gl. kvadre, i det ydre formet som tre kapeller med hver sin spidsgavl, og i v. tilføjedes et tårn med sadeltag i ø.-v. Indvendig indsattes overalt krydshvælv, og i koret indsattes en falsk apsis. – Romansk alterbord af granitkvadre med relikviegemme i pladen. Altertavlen har enkelte snedkrede dele i renæssance o. 1625 og består i øvrigt af et maleri, Jesus velsignende barn, kopi 1885 efter A. Dorph. Alterkalk 1647. Barokstager o. 1650. Romansk granitfont. Sydty. fad o. 1575 med spejderne i Kanaan. Nyere enkel prædikestol. Stoleværk fra 1925. Den gl., meget interessante †klokke fra 1473, viet Skt. Olav og med talrige relieffer (Uldall. 185) blev omstøbt 1917 af de Smithske Støberier, Ålborg, med gentagelse af de gamle ornamenter. – S.f. tårnet ligger en helt udslidt gravsten fra o. 1770.

Erik Horskjær redaktør

Jep Juel (Krabbe-J.?) nævnes 1528 til Stabæk.

C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.

Tolstrup hedeBovsø, der nåede ind i Asdal so. og udtørredes i sidste halvdel af 1700t. (jf. A. P. Gaardboe i JySaml. IX. 1882–83. 17).

C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.

Uggerby bro over U. å nævnes 1631, men var 1725 ødelagt. 1752–1802 vedligeholdtes den mod afgifter af Asdals ejer. 1860 overtoges broen af Hjørring amt. 1871 bro af jern, 1934 af jernbeton. N.f. broen tidl. et brohus for opkrævning af bropenge med kro, nedlagt 1905 (jf. C. Klitgaard. Vendsysselske Veje. 1936. 50f. og i AarbVends. XV. 1943–44. 146–50).

C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.

Skove: Hele den nordl. del af so. langs kysten dækkes af Uggerby Klitplantage (718 ha), der tilhører staten, og som udgør en administrativ enhed på i alt 1175 ha sa.m. den vestligere Lilleheden Klitplantage i Horne og Asdal sogne. Større arealer er i de sen. år bortskyllet af havet. Uggerby Klitplantage er anlagt 1895 på klitformationer, fortrinsvis som en bjergfyrplantage. Egl. skov vil der næppe nogen sinde kunne frembringes. 1930 anlagdes med held en frugtplantage ved plantørboligen.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Litt.: Frugtavl i en nordjysk Klitplantage, Hedeselskabets Tidsskrift. 1934. 62.

Der er ingen fredede oldtidsmindesmærker i sognet, men der har været 2 høje og en langhøj. Nø.f. Uggerby by findes en ældre stenalders boplads. Fund af mange knusesten s. og v.f. Uggerby tyder på jernalderbebyggelse, og ældre romertids grave kendes fra Uggerby og Østeråen.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: A. Peter Gaardboe. Hist.-top. Beskrivelse af Uggerby Sogn. JySaml. IX. 1882–83. 15–28. Uggerby Bro, AarbVends. 1928. 161. Anton Larsen. Uggerby gamle Kirkeklokke – og den nye, sst. 1933. 126–29. C. Klitgaard. Uggerby Bro, sst. 1943. 146–50.