Vemb sogn

(Gørding-V.-Bur kom.) omgives af Bur so., Ulfborg hrd. (Råsted og Ulfborg so.), Gørding so. samt Skodborg hrd. (Møborg so.). Grænsen til Ulfborg hrd. følger Storåen, mens Damhus å danner skel til Skodborg hrd. Den jævne, sandede hedeslette har tidl. været rig på lynghede, men er nu under kultur. De bedste jorder ligger mod s., op til Storåen, hvis enge har dannet basis for den gl. landbrugsbebyggelse. Af hensyn til engreguleringen s. 290 er de nederste 4 km af Storåen inddiget. Gennem so. går jernbanerne Ringkøbing-Vemb-Holstebro og Vemb-Lemvig-Thyborøn, ligesom so. passeres af landevejene Ringkøbing-Holstebro over Vemb og Ringkøbing-Vemb-Lemvig.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).
(Foto). Vemb kirke.

Vemb kirke.

Areal i alt 1962: 1470 ha. Befolkning 26/9 1960: 1350 indb. fordelt på 433 husstande (1801: 154, 1850: 220, 1901: 612, 1930: 1079, 1955: 1336).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen: Vemb (1330–48 Weæm, 1347 Weom, 1360 Wææm) – bymæssig bebyggelse m. 1960: 1017 indb. fordelt på 332 husstande (1930: 724, 1955: 964); efter erhverv fordelte befolkningen sig 1960 i flg. grupper: 38 levede af landbr. m.v., 364 af håndv. og industri, 233 af handel og omsætning i øvrigt, 123 af transportvirksomhed, 59 af administration og liberale erhverv, 28 af anden erhvervs-virksomhed og 154 af formue, rente, understøttelse olgn.; 18 havde ikke givet oplysning om erhverv – m. kirke, præstegd., centralskole (opf. 1908, udv. 1957) m. realafd., bibl. (i skolen; opret. 1903; 2350 bd.), alderdomshjem, forsamlingshus (opf. 1935) m. scene, biograf, filialer af Holstebro Bank og Andelsbanken, hotel, ml., lystanlæg, sportsplads, maskinfabr., rivefabr., flere møbelfabr., markedsplads, jernbanestat., posteksp. og telf.central. – Saml. af gde og hse: Ø. Vemb (1638 Øster Vemb); Bundgd. – Gårde: Ml. og Sdr. Hedegd. (1638 Øffuerhiegaard, Nederhiegaard); Brandsborg (1688 Brandsborg); Prangsgd.; Østergd.; Skydsgd.; Noergd.; Korsgd.; Mariebjerg; Ll. Skallebæk (1688 Schalmbeck); St. Sand (1577 Sandt); Povlsgd.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

V. so., der sa. m. Gørding og Bur so. udgør én sognekom. og ét pastorat under s. 291 Hjerm og Ginding hrdr.s provsti, Viborg stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Gørding so. So. udgør 5. udskrivningskr., II. udskrivningsområde, 173. lægd og har sessionssted i Holstebro.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille, hvidkalkede og blytækkede kirke består af kor og skib samt nyere våbenhus ved n.siden. Materialet i de ældste dele, det romanske kor og skib, er rå kamp m. tilhugne hjørnekvadre. S.døren er tilmuret og har kun efterladt svage spor, medens n.døren er bev. m. enkle, retkantede indfatninger. I korets ndr. sidemur skimtes et tilmuret romansk vindue, medens et andet i korgavlen blev fremdraget ved kirkens rest. 1941. Det meget lille våbenhus er fra nyere tid, mul. fra 1600t. Kirkens gavle har murede kamme, vistnok fra midten af 1800t., da en klokkekam m. rundbue, kronet af et gennembrudt kors, blev rejst over v.gavlen (sml. Bur kirke). I det indre, der dækkes af bjælkelofter, er korbuen gotisk omdannet (en romansk kragsten menes indmuret i v.gavlen). På det murede alterbord står siden 1941 et glat kors af træ. Før den tid fandtes her et maleri fra o. 1850, sign. Gjørup, formentlig opstillet her o. 1900 som erstatning for et ældre alterkors. To store barokstager (initialer HS og ACD). Romansk font af granit midt i koret, på fod af terningkapitæl (Mackeprang.D. 174); sydty. dåbsfad o. 1575. Prædikestol i renæssance fra beg. af 1600t. m. toskanske hjørnesøjler og arkadefelter. Ved udgangen fra skib til våbenhus er opstillet en klassicistisk dørindfatning, som i Bur kirke. Klokke støbt 1340 af mester Nicolaus (Uldall. 68; sml. Navr kirke). Kirken er rest. 1941, da bl.a. gulvet blev sænket og alteret omdannedes, ved arkt. Kr. Jensen. Da kirken er for lille til byen, er en ny kirke planlagt.

Jan Steenberg dr. phil.

Lidt n.f. Vemb by lå Vemb Hedegård (Nr. Hedegård), en mul. o. 300 år gl. parallelgård, som o. 1930 erhvervedes af Nationalmuseet og i mange år stod som museum m. en del af det opr. inventar bev.; da gd. p.gr.af det hårde vejrlig forfaldt mere og mere og besøgstallet var meget ringe, blev den 1961–62 nedrevet og genopf. på Frilandsmuseet ved Sorgenfri.

Et genforeningsmonument i form af en varde af natursten blev 15/6 1921 rejst på en bakkeskråning nø.f. stationen.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Skove: Enkelte små plantager.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

I so. nævnes tidl. gden Feld og huset Dam, begge anført på Vidensk.Selsk.Kort.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: 9 høje, alle på heden n.f. byen. – Sløjfet el. ødelagt: 10 høje. – Digevoldinger fra jernalderens dyrkning er påvist på heden nv.f. byen. I byen er undersøgt en jordfæstegrav fra yngre romersk jernalder m. sværd, skjoldbule, guldfingerring og to lerkar. Ved anlæg af den nye sportsplads i byen er der fundet spor af et par hustomter fra sa. tid.

Ved klemmebrevet af 1555 bestemtes, at Bur kirke skulle nedbrydes og materialet benyttes til Vemb og Gørding kirker, og at Vemb skulle være hovedsognet og Vemb præstegd., der hidtil havde hørt under Holstebro bispegd., skulle være præstegd. Disse bestemmelser kom dog ikke til udførelse. Ved reskr. af 10/7 1578 blev det bestemt, at Vemb kirke skulle nedbrydes og sognefolket henvises til Gørding og Bur kirker, men heller ikke dette skete.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

I V. so. fødtes 1819 politikeren Chr. Pedersen Aaberg.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Litt.: C. H. Christiansen, V., i Jyske Byer og deres Mænd. IV. 1917. Vider. III. 565–68. Folmer H. Stenumgaard. V. By og deres Borgere. 1944.