Vester Alling sogn

(Ø. Alling – V. A. kom.) omgives af Ø. Alling, Hvilsager, Skørring, Lime og Hørning so., enklaver af Virring og Hørning so., samt Fausing so. En enklave ligger på skellet ml. Fausing og Ø.Alling so. N.grænsen dannes af Alling å, der i sin østl. del løber i en bred, senglacial dal, hvori litorinahavet i sin tid trængte ind. I øvrigt er overfladen ret stærkt bakket (Knivhøj på grænsen til Ø. Alling når 80 m), af sandmuldet beskaffenhed mange steder, og skovløs.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1961: 744 ha. Befolkning 26/9 1960: 233 indb. fordelt på 60 husstande (1801: 170, 1850:178, 1901: 232, 1930: 277, 1955: 252).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: V. Alling (1. halvdel af 1300t. Westeralend mark; u. 1783) m. kirke og skole. – Saml. af gde og hse: Hedegde (*1407 Heedegaard). – Gårde: Fiskergd.; Bækvadgd.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

V. A. so., der sa. m. Ø. Alling so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Rougsø og Sønderhald hrdr.s provsti, Århus stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Fausing so. So. udgør sa. m. Ø. Alling so. 4. udskrivningskr., 319. lægd og har sessionssted i Allingåbro.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille kirke, indv. til Skt. Jørgen, består af skib og kor fra romansk tid samt sen. tilføjet våbenhus mod s. Den romanske kirke er af rå kamp m. tilhugne hjørnekvadre. Korets ø.vindue, hvori en middelald. egetræsramme, er genåbnet, mens et par vinduer mod n., bl.a. et firkantet i koret, er tilmurede. S.døren, m. tre kors på overliggeren, er bev., den tilmurede n.dør er noget s. 886 ødelagt af et stort vindue. I korets s.side findes et lavtsiddende spedalskvindue. I korets ø.væg er tæt under loftet indmuret tre lydpotter (Aarb. 1905. 51). Den lille korbue er bev. Kirken har bjælkelofter. Våbenhuset, af rå kamp og munkesten, er fra senmiddelalderen. Hele kirken er hvidkalket og tækket m. tegl. – Muret, panelklædt alterbord. Gotisk fløjaltertavle fra o. 1500; i midten Gudfader, som opr. har holdt Sønnen foran sig, ml. en biskop og en munk (vistnok den hellige Frans), og på fløjene de 12 apostle. To fig., Skt. Jørgen og Skt. Katharina, samt et lille skab, hvori en engel, har tidl. siddet oven over tavlen, men er nu opsat på skibets n.væg. Altertavlens staffering såvel som farverne på det øvr. inventar skyldes kunstmaler Ingolf Røjbæk (1951). Alterstager fra 1566. Romansk granitdøbefont m. tovsnoninger (Mackeprang. D. 305). Nyt dåbsfad. Prædikestolen, m. himmel, er et ret enkelt snedkerarb. fra slutn. af 1500t. Stolestader af nyere dato. Orgel på 5 stemmer. I kirken er ophængt et kirkeskib, en fregat fra 1932. Klokken, der hænger i en åbning i v.gavlen, er fra 1300t. og bortset fra et bomærke uden indskr. (Uldall. 56). I våbenhusets mure er indsat to romanske ligsten m. korsstave, og en tredie ligger som tærskel. 1553 blev det tilladt lensmanden på Dronningborg at nedbryde kirken og benytte materialerne på slottet (se s. 625).

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

(Foto). Vester Alling kirke.

Vester Alling kirke.

I Vester Alling boede 1379 Niels Jensen Mackeprangs enke Gertrud.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

Skove: So. er næsten skovløst i dag og har været det i mange år. 1683 var der kun en lille skov til 3 svins olden. I 1300t. ejede Århus domkapitel 2 gde, der i »byens mark og hjulskov« havde skov til 40 svins olden. Kapitlet ejede imidlertid kun 1/4 af byen. Skoven har da formentlig kunnet fede 160 svin. Kapitlet klagede i øvrigt over, at en stor del af marken var bedækket m. skov og krat.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: Den ret anselige Vester Bjerghøj ved sø.skellet og en mindre høj ved s.spidsen. – Sløjfet el. ødelagt: En langdysse og 36 høje; 4 af disse, på en bakke v.f. Hedegde, dannede gruppen Firhøje, og s. herfor en mere åben gruppe på 10 høje. – Ved V. A. har der været en gravplads fra yngre bronzealder og ældre jernalder m. lerkargrave, urnegrave og brandpletter.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.