Om bind 10: Bornholms amt

J. P. Trap

Danmark

femte udgave

Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft

Bornholms amt · Bind IV, 1

G. E. C. Gads Forlag, 1955

Billedredaktion

Jørgen Paulsen

Illustrationsmateriale til Bornholms amt er bl. a. stillet til rådighed af: Nationalmuseet, Danmarks Naturfredningsforening, Københavns Universitets Geografiske Laboratorium og Forhistorisk Museum i Århus eller udført af følgende fotografer: Jesper Høm, Sylvest Jensen Luftotfoto, Hillerød, Alfr. Kjøller, Allinge.

Kortmateriale

Amtskort

Målestoksforhold 1:300.000.

Sognekort og kort over købstæders afgrænsning

Målestoksforhold 1: 150.000.

Kilometermålestok langs underste kortramme. Det gengivne sogns grænse er angivet ved svær linie. Signaturerne er de samme som anvendt på Geodætisk Instituts kort over Danmark i 1:100.000 med følgende ændringer: Hovedveje er forsynet med nummer i cirkel. Vandløb (også kanaliserede) vises ved bugtet linie for at undgå forveksling med sogneveje. Større søer har bølgefilering, d.v.s. 2 eller flere linier følgende kysten i vandarealet. Små søer har søstreger, d.v.s. vandrette streger i vandfladen. Søer med rørsump har ofte kun sivsignatur. Jernbanelinier vises ved kraftig linie med tværstreger (svellesignatur).

Bykort

Kort over købstæder og større bymæssige bebyggelser har vekslende målestoksforhold betinget af byens størrelse og form. Målestok er overalt indlagt på selve kortet. Bebyggelsens karakter angives dels ved sort signatur for bygninger, dels ved skravering. Tæt skravering: høj, sammenhængende karrébebyggelse. Lettere skravering: villa-, rækkehus- og stokbebyggelse. Åben skravering (anvendes sjældent): privat park olgn. ubebygget grund, der ikke anvendes som landbrugsareal. Offentlige parker angives med træsignatur, kirkegårde med kors-symboler Sportspladser er beskrevet.

Trap: Danmark IV omfatter

Præstø, Bornholms og Maribo amter

Nielsen & Lydiche (M. Simmelkiær)