Om bind 30: Grønland

J. P. Trap

Danmark

femte udgave

Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Christian Vibe

Grønland · Bind XIV

G. E. C. Gads Forlag, 1970

© G. E. C. Gads Forlag, 1970

Heft. isbn 87 12882348

Indb. isbn 87 12882356

Lux. isbn 87 12882364

Storbd. 14 isbn 87 12883166

Nielsen & Lydiche (M. Simmelkiær)

Meddelere i Grønland

Under tilrettelæggelsen og indsamlingen af det omfattende materiale til kommunebeskrivelserne er fra arbejdets begyndelse i 1966 til dets afslutning i 1970 modtaget en stadig strøm af supplerende oplysninger fra kæmnere og andre tjenestemænd i Grønland, der samtidigt har besvaret omfattende spørgeskemaer om forholdene i deres kommuner og har gennemset korrekturer m.m.

På grund af forflytninger og bortrejse i tidens løb har enkelte af nedennævnte medarbejdere sendt materiale fra flere kommuner, og i nogle tilfælde er meddelelserne modtaget fra institutionen uden angivelse af ophavsmand.

Nedenstående liste over meddelere i Grønland er ordnet i alfabetisk rækkefølge og kan næppe være fyldestgørende:

 • Skoleinspektør Marius Abelsen, Nanortalik
 • Fuldmægtig Hedegaard Andersen, Godthåb
 • Kæmner P. Holst Andersen, Angmagssalik
 • Kæmnerassistent Fl. Bolø, Thule
 • Kæmner P. Lindegaard Christensen, Nanortalik
 • Fg. kæmner Mathias Fleischer, Umanak
 • Kæmnerassistent J. E. Henriksen, Godhavn.
 • Kst. kæmner Per Hou, Jakobshavn.
 • Kæmner Keld Jacobsen, Narssaq.
 • Kæmner Helge Knudsen, Egedesminde og Kangâtsiaq.
 • Kæmnerassistent Emma Larsen, Thule.
 • Lis Larsen, Upernavik.
 • Kæmner H. Lepper, Christianshåb.
 • Kæmner J. A. Lynge, Sukkertoppen.
 • Kæmner Mogens Møller-Hansen, Thule.
 • Kæmnerassistent I. Grøndahl Olsen, Godhavn.
 • Kæmner P. Orla Pedersen, Frederikshåb.
 • Kæmner Gunnar Piester, Jakobshavn.
 • Kæmner C. C. Resting-Jeppesen, Julianehåb.
 • Kæmner Eigil Rindvig, Godthåb.
 • Kæmner S. E. Rosenørn, Umanak.
 • Kæmner Knud Rosing, Qutdligssat
 • Kæmner Johannes Termansen, Holsteinsborg
 • Cand. mag. Niels Toubro
 • Godthåb. Kæmner J. N. Ulnitj, Qutligssat.
 • Kæmner William P. Wistoft, Narssaq.
 • Fg. kæmner Hans J. Vognsen, Upernavik.

På tilsvarende måde er modtaget udførlige oplysninger om Grønlands kirker og skolekapeller tilvejebragt af de ved de enkelte kirker fungerende præster og tilstillet redaktionen gennem landsprovsteembedet i Godthåb og kirkeministeriet i København.

Kortmaterialet

Med hensyn til det kartografiske indhold måtte Trap Grønland få et noget andet præg end værkets øvrige afdelinger. Man har således ikke kunnet bringe et materiale svarende til de sognekort, der findes i alle amtsbind samt i Færø-bindet, fordi en tilsvarende opgave for Grønlands vedkommende ville sprænge alle rimelige rammer for bindets omfang. Enheden for den lokal-topografiske beskrivelse måtte for Grønlands vedkommende blive kommunen. Grænserne mellem de enkelte landsdele og kommuner er indtegnede på oversigtskortet i målestokken 1:5.000.000, der bringes som bilag. I dette kort finder man tillige navne på byer, bygder, stationer m.m. samt et betydeligt antal topografiske navne. De grønlandske byer og bygder har i henseende til bebyggelsesmønster og udbredelse en helt anden karakter end den, man finder i det egentlige Danmarks bymæssige samfund, hvilket har medført, at man også på dette punkt har måttet foretage en særlig tilpasning. Et grønlandsk bykort fra vore dage ville enten blive meget stort eller også blive fattigt på reelt indhold. Man valgte derfor at erstatte by-kortene med flyvebilleder, der gengiver såvel milieuet som de vigtigste elementer i det egentlige bybillede.

I værket: Grønland i Tohundredeåret for Hans Egedes Landing Bd. I-II, København 1921, der indeholder et righoldigt stof til belysning af Grønlands udvikling indtil til ca. 1920, findes en række skematiske bykort over kolonier og udsteder. Når man jævnfører disse med Geodætisk Instituts koloni- og udstedskort fra ca. 1950 og med situationen i vore dage, får man et stærkt indtryk af det sidste halve århundredes ændringer i bebyggelse og levevilkår.

Det store antal grønlandske stednavne, der er nævnt i teksten, har kun i beskedent omfang kunnet indtegnes på de medfølgende kort, fordi man i regelen har været nødt til at arbejde i målestokke fra 1:2.500.000 og nedefter.

Selv på de topografiske kort i størst målestok har man ikke medtaget alle de af den grønlandske befolkning anvendte stednavne, og nogle af disse er gået ind i teksten til Trap Grønland, især til lokalisering af arkæologiske, geologiske eller biologiske fænomener. Angående disse må man henvise brugeren til den primære, videnskabelige litteratur eller til institutionernes arkiver.

En mere detailleret topografisk kundskab kan hentes i talrige kort og kortserier, der udgives af de institutioner, som foretager opmåling og kortfremstilling, samt fra et omfattende, men ret heterogent materiale, som er tilvejebragt af videnskabelige expeditioner fra forskellige perioder og med forskellige formål. Som eksempler kan nævnes følgende:

Forord

Allerede i årene 1949-51 under de indledende forhandlinger om tilvejebringelsen af en ny, femte udgave af Trap Danmark måtte udgiver og redaktion bl.a. overveje mulighederne for at indføje et afsnit eller måske endog et særligt bind omhandlende Grønland. Værkets første udgave 1858-60 havde bragt kortfattede oplysninger om Grønland, mens de følgende 3 udgaver ikke havde indeholdt tilsvarende afsnit. Spørgsmålet Grønland fik en særlig aktualitet gennem Grundlovsændringen af 5. juni 1953, ved hvilken Grønlands statsretlige stilling ændredes fra en art kolonistatus til en integreret, ligeberettiget del af Det Danske Rige. I konsekvens heraf besluttede man, om muligt, at lade udarbejde et særligt Grønlandsbind, idet man dog mente at måtte udskyde såvel detailplanlægning som tekstudarbejdelse, i det håb, at de mange på den tid igangværende ændringer og omvæltninger i den politiske, befolkningsmæssige og økonomiske struktur i løbet af nogle år kunne nå en relativ stabilisering.

Efter Povl Engelstofts død i 1961 indtrådte Dr. Therkel Mathiassen i redaktionen, og det var da nærliggende, på grund af Mathiassens indgående kendskab til grønlandske og almeneskimoiske problemer, at bede ham om i særlig grad at tage sig af Grønlandsbindets planlæggelse og udarbejdelse. I de følgende to år arbejdede Mathiassen med opgaven, men i 1964 blev han ramt af en alvorlig sygdom, hvis følger han dog i så stort omfang overvandt, at han kunne føre arbejdet videre, bl.a. fordi han samtidig var blevet aflastet for det meste af det redaktionelle arbejde med de sydjyske amter. Ved hans død i marts 1967 forelå hovedparten af manuskripter og andet materiale.

Da man ved udgangen af året 1967 havde udsendt amterne »Sønderborg-Åbenrå« og i 1968 bindet »Færøerne«, genoptog man arbejdet med manuskripterne til Grønlandsbindet. Den fornyede gennemgang viste imidlertid, at en revision på en række punkter var ønskelig, først og fremmest fordi udviklingen i Grønland ikke, som man havde forventet, havde nået en sådan balance, at redaktion og forfattere kunne føle sig tilfredse over for angivelser, der blot var få år gamle. Dertil kom yderligere, at man måtte føle sig forpligtet til at tage nye forskningsresultater i betragtning, fordi man netop i årene efter 1960 på væsentlige punkter havde måttet revidere ældre synspunkter og anskuelser.

Disse omstændigheder blev medvirkende til, at man anmodede Dr. Chr. Vibe om at indtræde i redaktionen, at man derefter måtte bede forfatterne om på ny at gennemgå og eventuelt revidere og supplere deres manuskripter, og endelig at man blev nødt til at foretage en fornyet gennemgang af billedmaterialet, navnlig for de grønlandske byer.

Alle medarbejderne fortjener en oprigtig tak for den beredvillighed, hvormed de gik ind i denne lidet tillokkende og ret besværlige opgave.

Man har tilsigtet at give Trap Grønland en sådan udformning, at værket kan anvendes af læsere uden særlige faglige forudsætninger, men i visse tilfælde har man stået over den principielle vanskelighed, ikke at kunne opnå den nødvendige korte fremstilling uden anvendelse af entydige og skarpt definerede faglige udtryk. Selv om man har forklaret en del af disse, vil nogle afsnit utvivlsomt føles som tung og vanskelig læsning. Man har imidlertid lagt nogen vægt på at kunne medtage nogle hovedresultater fra de seneste års forskning, og dette har ikke været muligt uden anvendelse af visse faglige benævnelser.

Trap Grønland er inddelt i to hovedafsnit: en almindelig del og en redegørelse for de enkelte kommuner. Den almindelige del beslaglægger noget over halvdelen af værket og indeholder en sammenhængende fremstilling af Grønlands naturforhold, befolkning, erhverv, økonomi, ældre og nyere kultur samt de vigtigste træk af landets historie. Kommunebeskrivelserne indeholder en koncentreret samling af konkrete oplysninger med særlig vægt på de to sidste årtiers udvikling. Man har så vidt muligt anvendt en ensartet opstilling af stoffet i samtlige kommuner for at lette sammenligningen mellem disse. Visse overgribninger mellem den almindelige del og kommunebeskrivelser forekommer, men regelen er, at landsomfattende oplysninger gives i værkets almindelige del og de lokale oplysninger i kommunebeskrivelsen. Under brugen af disse vil det i mange tilfælde være nyttigt at foretage en jævnførelse med de i værkets første afdeling givne sammendrag.

Stoffet er hentet fra en mængde forskellige kilder. Litteraturen om Grønland er overmåde rig og indeholder talrige videnskabelige og administrative afhandlinger, af hvilke mange kan findes i »Meddelelser om Grønland«, men dertil føjer sig en række håndbøger og oversigtsværker. De enkelte forfattere har imidlertid haft særlig adgang til kundskab på deres område, en viden, som delvis er hentet fra de videnskabelige magasiner i museer, videnskabelige institutter m.m. I stort omfang har man anvendt oplysninger fra Grønlandsministeriet, Den Kgl. grønlandske Handel, Grønlands tekniske Organisation samt fra Kirkeministeriet og andre fagministerier. En række oplysninger er indhentet fra institutioner og personer i Grønland, f.eks. fra Landshøvdingeembedet og fra Landsrådssekretariatet samt fra Det grønlandske Provsti og fra præster og kæmnere i Grønland.

I denne forbindelse vil redaktionen takke for det vældige arbejde, Grønlandsministeriets embedsmænd og andre af Ministeriets medarbejdere har udført, og navnlig er der grund til at fremhæve Ministeriets økonomisk-statistiske konsulent Pie Barfods personlige indsats under løsningen af den meget krævende opgave at koordinere det kommunale stof. Under dette arbejde har i særlig grad stud. polit. Jørgen P. Jørgensen og stud. mag. Helle Søby Laursen ydet konsulent Pie Barfod en værdifuld hjælp.

Kortmaterialet og flyvefotografierne er for største delen tilvejebragt af Geodætisk Institut under professor, direktør Einar Andersen. I dette bemærkes navnlig det nye kort i målestokken 1:5 mill. med indtegning af nye kommunegrænser. Det nye tektonisk-geologiske kort i 1:2,5 mill. er stillet til rådighed af Grønlands Geologiske Undersøgelse under direktør K. Ellitsgaard-Rasmussen. Kortet over Disko-Bugten er fremstillet efter materiale fra Det Kgl. Danske Søkortsarkiv.

Man har på forskellig måde søgt at lette orienteringen i værket. Indholdsfortegnelsen er således udførlig og vil i mange tilfælde kunne føre læseren frem til det afsnit, han har brug for. Desuden er der udarbejdet et særligt stedregister og et personregister. Stedregisteret indeholder såvel grønlandske som danske navne i den stavemåde, som er angivet af Det Grønlandske Stednavneudvalg. Provst Henning Schultz-Lorentzen har ved afgørelsen af en række grønlandske stednavne- og lokaliseringsproblemer ydet redaktionen værdifuld assistance. I de tilfælde, hvor enslydende navne er anvendt på flere lokaliteter har man tilføjet kommunenavnet som kendingsord.

Redaktionen retter en oprigtig tak til alle de mange, der har medvirket ved udarbejdelsen af Trap Grønland. Langt de fleste af disse er ikke nævnt i værket, men redaktionen har haft den glæde, at en stor gruppe mennesker på et eller andet punkt har stillet deres viden til rådighed, og at dette er sket ud fra den betragtning, at man her stod over for et nationalt pionerarbejde, som skulle gøres.

Man må nu håbe, at der ikke er sket for mange fejlgreb, at arbejdet må bære frugt, og at denne status for Grønland fra opbygnings- og brydningstiden ved indgangen til året 1970 må blive anvendt, ikke blot som kundskabskilde for vide kredse, men også som et hjælpemiddel for dem, der i de kommende år skal videreføre det administrative, videnskabelige og folkelige arbejde i det nye Grønland.

Redaktionen

Litteratur om Grønland

Litteratur om Grønland findes på alle biblioteker i Danmark, især fyldigt repræsenteret på Det kongelige Bibliotek, Universitetsbiblioteket I (humanistiske fag), Universitetsbiblioteket II (naturvidenskabelige fag), Marinens Bibliotek og Arktisk Institut.

Grønland i almindelighed

 • Atuagagdliutit, grønlandsksproget avis, udkommet i Godthåb siden 1861.
 • Aviser i Grønland, se fortegnelse s. 271.
 • Jette Bang. Grønland. 1941.
 • Kaj Birket-Smith. Eskimoerne. De eskimoiske folks kulturhistorie. 1961.
 • Bogen om Grønland. 1968. Red. Pie Barfod, Claus Bornemann og Hjalmar Petersen. Politikens Håndbøger nr. 529.
 • David Cranz. Historie von Grönland enthaltend die Beschreibung des Landes und Einwohner etc., I-III. 1770.
 • Lars Dalager. Grønlandske Relationer. 1752. Det grønlandske Selskabs Skrifter II. 1915.
 • Det gamle Grønlands Beskrivelse, af Ivar Bardarson, ved Finnur Jónsson. 1930.
 • Det grønlandske Selskabs Skrifter. 20 bøger og større værker med litterært, historisk og naturvidenskabeligt indhold, udkommet siden 1914.
 • Det grønlandske Selskabs Årsskrift, udkommet siden 1909, fra 1953 afløst af det månedlige tidsskrift »Grønland«, bringer aktuelle og populærvidenskabelige artikler om forholdene i Grønland.
 • Hans Egede. Det gamle Grønlands nye Perlustration eller Naturel-Historie etc. 1741. Udgivet af Louis Bobé, Medd. om Grønl. 54. 1925.
 • Peter Freuchen og Finn Salomonsen. Det arktiske år. 1961.
 • Finn Gad. Grønlands Historie. En oversigt fra ca. 1500 til 1946. Det grønlandske Selskabs Skrifter. 1946.
 • Finn Gad. Grønlands Historie I, 1967, II 1969, uafsluttet.
 • Greenland. I-III. Edit. M. Vahl, G. C. Amdrup and Ad. S. Jensen. 1928-29.
 • Grønland. Turistforeningen for Danmark. Årbog 1952-53.
 • Grønland i fokus. Nationalmuseet. 1969.
 • Grønland i Tohundredaaret for Hans Egedes Landing. Medd. om Grønl. 60-61. 1921. Udførlig beskrivelse af de grønlandske kolonidistrikters topografi, natur, folk og historie 1721-1921.
 • Grønland, månedligt tidsskrift udgivet af Det grønlandske Selskab, afløste selskabets årsskrift fra 1953.
 • Grønlandsbogen I-II. Red. Kaj Birket-Smith, E. Mentze og M. Friis Møller. 1950.
 • Grønlands historiske Mindesmærker I-III, udgivne af Det Kongelige Nordiske Oldskrift Selskab. 1838-1845. Udførlige historiske og geografiske optegnelser med fyldige uddrag af islandske sagaer og annaler og senere historiske dokumenter.
 • Grønlandsposten, dansksproget avis udkommet i Godthåb siden 1942, fra 1952 slået sammen med Atuagagdliutit og derefter tosproget.
 • Finnur Jónsson. Grønlands gamle Topografi efter Kilderne, Medd. om Grønl. 20,4. 1898.
 • Kongespejlet (fra ca. 1230), ved Finnur Jónsson. 1926.
 • Th. N. Krabbe. Grønland, dets Natur, Beboere og Historie. 1929.
 • Mads Lidegaard. Det gælder Grønland. 1968.
 • Mads Lidegaard. Grønlands Historie. 1961.
 • Therkel Mathiassen. Eskimoerne i Nutid og Fortid. 1929.
 • Meddelelser om Grønland (Medd. om Grønl.), en videnskabelig publikationsrække, især omfattende naturvidenskaberne samt ekspeditionsberetninger, udgivet siden 1879 af Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland. Index for bd. 1-150 udkommet 1969.
 • Poul Nørlund. De gamle Nordbobygder ved Verdens Ende. 1934.
 • Knud Oldendow. Grønland. Folk og Land i vore Dage. 1936.
 • Knud Rasmussen. Polarforskningens Saga, i Jordens Erobring, 1932.
 • H. Rink. Danish Greenland. 1877.
 • H. Rink. Grønland geographisk og statistisk beskrevet, 1-2. 1857.
 • Thormod Torfessøn (Torfason, også kaldet Torfæus). Det gamle Grønlands Beskrivelse hvorudi Luftens og Havets Natur etc. 1706. Udgivet af Oslo etnografiske Museum 1927.
 • Chr. Vibe. Ene ligger Grønland. 1946.
 • Torben Wolff. Danske Ekspeditioner på Verdenshavene. 1967.

Beliggenhed, areal, indlandsisen

 • Børge Fristrup. Grønlands geografi. 1965.
 • Børge Fristrup. Indlandsisen. 1966. (Indeholder udførlig litteraturfortegnelse over ældre og nyere undersøgelser på Indlandsisen).
 • V. Garde. Beskrivelse af Expedition til Sydvestgrønland 1893, Medd. om Grønl. 16. 1896.
 • R. R. I. Hammer. Undersøgelser ved Jakobshavns Isfjord og nærmeste Omegn i Vinteren 1879-80, Medd. om Grønl. 4. 1883.
 • P. C. Holbøll. Om Grønlandsisen, i Dansk Maanedsskrift. 1958.
 • Eigil Knuth. Fire Mand og Solen. 1937.
 • I. P. Koch. Gennem den hvide Ørken. 1913.
 • I. P. Koch og Alfred Wegener. Wissenschaftliche Ergebnisse der dänischen Ekspedition nach Dronning Louise Land und quer über das Inlandseis von Nordgrönland 1912-13, Medd. om Grønl. 75. 1930.
 • A. Kornerup. Om Grønlands Indlandsis og den danske Slædeekspedition 1878, i Tidsskrift for Naturvidenskab. 1880.
 • Keld Milthers. Indlandsisen, Grønlandsbogen I. 1950. 117-136 (med litteraturliste).
 • Fridtjof Nansen. På Ski over Grønland. 1890.
 • H. Rink. Om Grønlands Indland og Mulighederne af at berejse samme, i Fra Videnskabens Verden II, 3. 1875.
 • Paul-Émile Victor. Wringing Secrets from Greenlands Ice Cap, National Geogr. Magazine 109. 1956.

Den geologiske opbygning

 • J.H. Allaart. Review of the work on the Precambrian Basement (Pre-Gardar) between Kobberminebugt and Frederiksdal, South Greenland. GGU Rapport nr. 1. 1964.
 • Sydney H. Ball. The Mineral Resources of Greenland, Medd. om Grønl. 63, 1. 1922. 1-60.
 • A. Berthelsen og A. Noe-Nygaard. The Precambrian of Greenland, In K. Rankama (edit.): The Precambrian Vol. 2 1965. 113-262.
 • O. B. Bøggild. The Mineralogy of Greenland, Medd. om Grønl. 149. 3. 1953.
 • Richard Bøgvad. Grønland som mineralproducerende Land, Grønlandsbogen II. 1950. 85-120.
 • J. Charlesworth. The Quaternary Era, with special references to its glaciation. I-II. 1957.
 • W. Dansgaard, S. J. Johnson and C. C. Langway. One thousand centuries of climatic record from Camp Century on the Greenland Ice Sheet, Science. 1968. Se også Grønland 1970, 6.
 • Geologi, herunder også mineralogi og palæontologi. Se: Grønland 1963. Indholdsfortegnelse 1953-62, 13.
 • Geology of the Arctic. 1961. University of Toronto Press.
 • Meddelelser om Grønland 1879 ff., hvor stort set alle væsentlige bidrag til belysning af Grønlands geologi er publiceret. Se foreg. side.
 • Arne Noe-Nygaard og Alfred Rosenkrantz. Landets opbygning og udformning, Grønlandsbogen II. 1950. 85-116 (m. litteraturhenvisninger).
 • A. Weidick. Observations on some Holocene glacier fluctuations in West Greenland, Medd. om Grønl. 165, nr. 6. 1968 (m. udførlig litteraturliste).

Hav, drivis og klima

 • Betænkning (Bet. nr. 227) afgivet af Det af Ministeriet for Grønland under 19. februar 1959 nedsatte Udvalg vedrørende Besejling af Grønland. 1959.
 • J. Davis. Tre Rejser til Grønland, Det grønlandske Selskabs Skrifter. VII. 1930.
 • Jens S. Fabricius. Danish Ice-Observations in Greenland, History and Organization, Geografisk Tidsskrift 64. 1965.
 • Geofysiken i Danmark. Dansk geofysisk Forening. 1945.
 • Isforholdene i de arktiske have. 1900-1939 og 1946-1956. Isforholdene i de grønlandske farvande. 1957-1962. Publikationer fra Det danske meteorologiske Institut.
 • J. P. Jacobsen og Baggesgaard Rasmussen. Contribution to the Hydrography of the Waters round Greenland in the Year 1925, Medd. fra Komm. f. Havunders. Hydrografi. II. 1930.
 • A. Kiilerich. The Hydrography of the West Greenland Fishing Banks, Medd. fra Komm. f. Havunders. Hydrografi. III. 1943.
 • A. Kiilerich. On the hydrography of the Greenland Sea, Medd. om Grønl. 144, 2. 1945.
 • M. Knudsen. Hydrografi. Den da. Ingolf-Ekspedition 1,2. 1898.
 • Lauge Koch. The East Greenland Ice, Medd. om Grønl. 130, 3. 1945 (m. udførlig litteraturliste).
 • Meteorologisk Aarbog, fra 1873. Det danske meteorologiske Institut.
 • J.N. Nielsen. The Waters round Greenland, Greenland I. 1928.
 • E. Riis-Carstensen. The hydrographic work and material. The Godthaab Expedition 1928, Medd. om Grønl. 78, 3. 1936. 1-101.
 • R. Scherhag. Die Erwärmung der Arktis. 1937.
 • C. I. H. Speerschneider. The state of the ice in Davis Strait 1820-1930, Publ. fra Det danske meteorologiske Institut, Medd. nr. 8. 1931.
 • Summaries of Weather Observations at Weather Stations in Greenland 1951-1960. Publ. fra Det danske meteorologiske Institut. 1967.
 • Vejrforholdene over de grønlandske kystområder. I-II. 1949 og 1951. Statistik mest for årene 1925-48. Ministeriet for Grønland og Det danske meteorologiske Institut.

Plante- og dyreliv

Botanik
 • T. W. Böcher. Plantevæksten, Grønlandsbogen Bd. I. 1950.
 • T. W. Böcher, K. Holmen & K. Jakobsen. Grønlands Flora. 2. udg. 1966.
 • Litteraturlister, der omhandler den største del af den bot. Grønlandslitteratur, findes i flg. værker:
 • T. W. Böcher. Oceanic and Continental Vegetational Complexes in Southwest Greenland, Medd. om Grønl. 148. 1954. No. 1.
 • T. W. Böcher. Phytogeography of Middle West Greenland, Medd. om Grønl. 148. 1963. No. 3.
 • T. W. Böcher, K. Holmen & K. Jakobsen. A synoptical study of the Greenland Flora, Medd. om Grønl. 163. 1959. No. 1.
 • K. Holmen. The Vascular Plants of Peary Land, North Greenland, Medd. om Grønl. 124. 1957. No. 9.
 • C. A. Jørgensen, Th. Sørensen & M. Westergaard. The Flowering Plants of Greenland, Dan. Vid. Selsk. Biol. Skr. 9, no. 4. 1958.
Zoologi
 • R. Brown. On the Mammalian Fauna of Greenland, Proceedings. Zoological Society. London 1868. 330-62, 405-40, 533-56.
 • Otto Fabricius. Fauna Groenlandica. 1780. Pattedyr og fugle i dansk oversættelse ved O. Helms, Det grønl. Selsk. Skrifter. VI. 1929.
 • Kai L. Henriksen. A revised index of the insects of Greenland, Medd. om Grønl. 1939. 119, 10.
 • Ad. S. Jensen. Grønlands Fauna. Et Forsøg paa en Oversigt. Festskrift udg. af Københavns Universitet. 1928.
 • A. L. V. Manniche. The terrestrial mammals and birds of North-east Greenland, biological observations. Medd. om Grønl. 45. 1910.
 • K. Oldendow. Naturfredning i Grønland, Det grønl. Selsk. Skrifter 9. 1935.
 • Alwin Pedersen. Polardyr. 1934.
 • Finn Salomonsen. Fuglene på Grønland. Farvefotos af B. Gensbøl. 1967.
 • Finn Salomonsen. Grønlands Fugle I-III. Dansk og engelsk tekst. Farvetavler af Gitz-Johansen. 1950.
 • Chr. Vibe. Arctic Animals in Relation to Climatic Fluctuations, Medd. om Grønl. 170,5. 1967 (m. udførlig litteraturliste).
 • Niels L. Wolff. The Lepidoptera of Greenland (Grønlands sommerfugle), Medd. om Grønl. 159,11. 1964.

Forfatning, forvaltning og økonomi

Administration, statistik og handel
 • Administration og sociale anliggender. Se Grønland 1963. Indholdsfortegnelse 1953-62, 5.
 • Beretninger vedrørende Grønland 1950-1967. Publikationer vedrørende Grønlands administration, udgives af Ministeriet for Grønland. Har afløst: Meddelelser fra Direktoratet for den kongelige grønlandske Handel 1882-1908, Beretninger og Kundgørelser vedrørende Kolonierne i Grønland 1909-1937, Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse 1938-1949, Kundgørelser, udg. af Grønlands Styrelse 1938-50.
 • Betænkning afgivet den 12. juni 1946 af rigsdagens grønlandsudvalg i forening med en af de grønlandske landsråd valgt delegation og repræsentanter for Grønlands Styrelse.
 • Betænkning. Grønlandskommissionens betænkning. 1950.
 • Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960. Bet. nr. 363. 1964.
 • Grønland i udvikling. Red. Guldborg Chemnitz og Verner Goldschmidt. 1964.
 • Grønland 1968. Årsberetning udarbejdet af Ministeriet for Grønland. 1970.
 • Handel, erhverv og økonomi: Se Grønland 1963. Indholdsfortegnelse 1953-62. 14 og 21.
 • Landsrådets forhandlinger, udkommet i Godthåb siden 1946. Før den tid i Beretninger og Kundgørelser vedrørende Styrelsen af Grønland. Fra 1951-1968 i serien Beretninger vedrørende Grønland og fra 1969 som en selvstændig publikation.
 • Nalunaerutit. Grønlandsk Lovregister 1951-67.
 • KGH orientering. Udg. af KGH siden 1960.
 • Knud Oldendow. Lov og Ret i Grønland. 1931.
 • Knud Oldendow. Træk af Grønlands politiske Historie; Grønlændernes egne Samfundsorganer. 1936.
 • H. Rink. Monopolhandelen på Grønland. 1852.
 • Sammendrag af statistiske Oplysninger om Grønland I-VII, i Beretninger vedr. Grønlands Styrelse 1942-46.
 • Økonomisk politik i Grønland. Mogens Boserup (med bistand af Viggo Svendsen). 1963.
Fiskeri, fangst og landbrug
 • K. N. Christensen. Grønlands jord under kultur, Grønland 1953. 404.
 • K. N. Christensen. Husdyrenes tilpasning til det grønlandske klima, Grønland. 1953, 356.
 • K. N. Christensen. Landbrug, Grønlandsbogen. II. 1950. 83-94.
 • Sune Dalgård. Dansk-norsk hvalfangst 1615-1660. 1962.
 • Fangst, fiskeri, marin- og ferskvandsbiologi. Se Grønland. 1963. Indholdsfortegnelse 1953-62, s. 10.
 • Fiskeri og fiskeriundersøgelser. Årlige beretninger fremkommer i: Beretninger vedrørende Grønland samt Skrifter fra Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser. Statistiske oplysninger fås bl.a. i Statistical Bulletin og List of Vessels over 50 gross tons, begge udgivet af International Commission for the North-West Atlantic Fisheries. Liste over grønlandske fiskefartøjer findes i Fiskeriårbogen.
 • P. M. Hansen. Nyttefisk i de grønlandske farvande. Grønlændernes Erhverv I, Den kgl. grl. Handel. 1961.
 • P. M. Hansen. Fisk og fiskeriforhold i grønlandske farvande, Fiskeriårbogen s. 767-783. 1962.
 • P. M. Hansen. Fiskeforekomsterne ved Grønland og deres udnyttelse. Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960. Bilag 8: 224-235. 1964.
 • P. M. Hansen og F. Hermann. Fisken og Havet ved Grønland, Skrifter fra Danm. Fiskeri- og Havunders. 15. 1953. 1-128.
 • Sv. Aa. Horsted. Betragtninger over rejeproduktionen i Diskobugten, Grønland 1962. 169-179.
 • Sv. Aa. Horsted. En aktuel vurdering af den grønlandske torskebestand, Grønland 1965. 265-278.
 • L. Larsen. Hvalfangsten ved Grønland, Grønland 1953. 437.
 • Lærebog i Fangst for Syd- og Nordgrønland. Ældre værk, nyudg. af Den kgl. grønl. Handdel 1964.
 • R. Müller. Vildtet og Jagten i Sydgrønland. 1906.
 • Jørgen Nielsen. Laksen i Grønland, Grønland 1955. 129.
 • Wanda Oesau. Schleswig-Holsteins Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17.-19. Jahrhundert. Glückstadt. 1937.
 • Ph. Rosendahl. Grønlandsk jagt- og fangststatistik, Geogr. Tidsskr. 60. 1961.
 • Ph. Rosendahl. Kårene i fangstdistrikterne I-II, Grønland. 1958. 58 og 99.
 • E. Smidt. De grønlandske rejefelters naturhistorie, Grønland 1957. 221-228.
 • E. Smidt. Rejebestande og rejefiskeri ved Grønland, Grønland 1957. 281-289.
 • E. Smidt. Naturgrundlaget for grønlændernes bundgarnsfiskeri, Grønland 1965. 305-313.

Samfærdsel, opmåling, udbygning og forsvar

 • Befolkningssituationen i Vestgrønland. Bebyggelsespolitik og befolkningsudvikling. Udvalget for Samfundsforskning i Grønland. 1963.
 • Befordringsmidler og trafik. Se Grønland 1963. Indholdsfortegnelse 1953-62. 8.
 • Den grønlandske Lods, I Vestg. 1966, II Østg. 1968. Det kongelige Søkort-Arkiv.
 • V. Garde. Vejledning til Besejlingen af Kolonierne i Vestgrønland. 1895.
 • GTO orientering. Udg. af Grønlands tekniske Organisation.
 • G. V. Helk. Vi kortlægger Grønland fra luften, Grønland 1953. 121.
 • Opmåling og kortlægning: Detaljerede oplysninger findes i Medd. om Grønl., hvor A. A. Bjørnbo i bd. 48 behandler Grønlands kartografi indtil 1576, hvor Louis Bobé i bd. 129 omtaler Hans Egedes rejser og hans kort og i bd. 55 omtaler opdagelsesrejser til Grønland 1473-1806, og hvor Lauge Koch i bd. 130 beskriver Nordgrønland. Enkeltheder findes også i bd. 13, 54 og 60 samt i T. Kornerups afsnit om kortlægning i Oversigt over Medd. om Grønl. 1876-1926, der anfører de nyeste af de ældre kort, der er udarbejdet i årene 1876-1912.
 • E. J. Overbye. Flyvning på Grønland, Grønlandsbogen II. 1950. 147-160.
 • Gunnar P. Rosendahl. De seneste års tekniske udvikling i Grønland I og II, Grønland 1959. 342 og 361.
 • Carl V. Sølver. Vestervejen. Om nordboernes sejlads til Grønland, Det grl. Selsk. Årsskr. 1944.
 • L. Søndergaard. Elektricitetsforsyningen i Grønland, Grønland 1955. 290.
 • Janus Sørensen. Afmærkningen af de vestgrønlandske skærgårde, Grønland 1955. 183.
 • R. Tving. Grønlands Besejling, Grønlandsbogen II. 1950. 121-146.
 • R. Tving. Træk af Grønlandsfartens Historie, Det grl. Selsk. Skr. XIII. 1944.
 • A. H. Vedel. Marinen og dens arbejde på Grønland, Grønland 1953. 57.

Administrative og kulturelle institutioner

Rets- og politivæsen
 • Erik Hesselbjerg. Det grønlandske retsvæsen og dets fremtid, Grønland 1960. 387.
 • J. Kisbye Møller. Fire år under det nye retssystem, Grønland 1956. 161.
 • Kredsretternes behandling af indgåede sager m.v., Tidsskrift for Grønlands retsvæsen 1965-66, nr. 3-4.
 • Kredsretternes opgaver siden 1951, Tidsskrift for Grønlands retsvæsen 1965-66, nr. 1 og 2.
 • Kriminalloven og de vestgrønlandske samfund. Udvalget for samfundsforskning i Grønland. 1962.
 • Per Lindegård. Kriminallovens foranstaltninger efter ændringerne i 1963, Tidsskrift for Grønlands retsvæsen 1966-67, nr. 4.
 • Klaus Lynge. Rettens valg af foranstaltning, Tidsskrift for Grønlands retsvæsen 1966-67, nr. 4.
 • Redegørelse om politiet i Grønland. Beretninger vedrørende Grønland 1962, nr. 7.
 • Tidsskrift for Grønlands retsvæsen. Udgives af ministeriet for Grønland og udsendes af Danmarks Juristforbund fra 1965.
 • Chr. Vesterbirk. Nogle betragtninger vedrørende politi og retsvæsenet i Grønland, Grønland 1957. 447.
 • Agnete Weis Bentzon. Artikler om retsplejens vilkår og virke i de grønlandske samfund,
 • Tidsskrift for Grønlands retsvæsen 1967, nr. 1, 2 og 3. Se også: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, nr. 15. 1968.
Skole, kirke, biblioteksvæsen, radio og presse
 • Et tiår. Grønlands Radio. 1958-1968. Udg. af Grønlands Radio. 1968.
 • H. M. Fenger. Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske Missions Historie 1721-1760. 1879.
 • M. Gam. Den grønlandske skole. 1952.
 • Mogens Iversen. Biblioteker i Grønland, Grønland 1956. 295.
 • Kirke og skole. Se: Grønland 1963. Indholdsfortegnelse 1953-62. 15-16.
 • Meddelelser om Den grønlandske Kirkesag, periodisk skrift udk. siden 1906.
 • Knud Oldendow. Bogtrykkerkunsten i Grønland. 1957.
 • Knud Oldendow. Den grønlandske avis fylder hundrede år, Grønland 1961. 1.
 • H. Ostermann. Den grønlandske missions og kirkes historie. 1921.
 • Skole og kirke i Grønland, periodisk skrift udk. siden 1954, på grønlandsk og dansk.
 • Uddannelsessituationen i Vestgrønland. Udvalget for Samfundsforskning i Grønland 1-3. 1961-63.
 • Chr. Vibe. Grønlandsposten og Grønlands Radio, i Ene ligger Grønland. 1946.
 • Hans Westermann. Biblioteksvæsenet i Grønland, Grønland 1958. 377.
Sundhedsvæsenet
 • Alfred Bertelsen. Grønlandsk medicinsk Bibliografi, Hospitalstidende 1921.
 • Alfred Bertelsen. Grønlandsk medicinsk statistik og nosografi, Medd. om Grønl. 117. 1943.
 • Landslægens årlige beretning til landsrådet. Udg. sammen med landsrådsforhandlingerne.
 • Lægeberetning fra »Dronning Ingrids Hospital«, udg. årligt fra 1955.
 • Sylv. M. Saxtorph. Sundhedsforhold, Grønlandsbogen II. 1950. 161-178.
 • Sundhedstilstanden i Grønland. Landslægens årsberetning, udk. siden 1951.
 • Sundhedsvæsen. Se: Grønland 1963. Indholdsfortegnelse 1953-62. 20. Se endv. Det grønlandske Selskabs årsskrifter 1909, 1912, 1913, 1914 og 1946.

Kultur og historie

Antropologi
 • J. Balslev Jørgensen. Hvad skeletfund kan berette om sygdomme hos de første eskimoer på Grønland, Grønland 1954, 306, se også 265.
Eskimo-arkæologi
 • Hans-Georg Bandi og Jørgen Meldgaard. Archaeological Investigations on Clavering Ø, Northeast Greenland, Medd. om Grønl. 126, nr. 4. 1952.
 • Chr. Bendix Thostrup. The Eskimo Settlements and Stone Remains in North-East Greenland, Medd. om Grønl. 44. 1911.
 • Erik Holtved. Archaeological Investigations in the Thule District I-II, Medd. om Grønl. 141, nr. 1. 1944. III 146, nr. 3. 1954.
 • Eigil Knuth. Archaeology in the farthest North, Proceedings of the 32. intern. Congress of Americanists, Copenhagen 1956. 1958.
 • Eigil Knuth. Pearylands Arkæologi I-II, Naturens Verden. 1955. 170-84 og 266-79.
 • Helge Larsen. Archaeological Investigations in Knud Rasmussens Land, Medd. om Grønl. 119, nr. 8. 1938.
 • Helge Larsen. Dødemandsbugten, Medd. om Grønl. 102, nr. 1. 1934.
 • Helge Larsen og Jørgen Meldgaard. Paleo-Eskimo Cultures in Disko Bugt, West Greenland, Medd. om Grønl. 161, nr. 2. 1958.
 • Therkel Mathiassen. Ancient Eskimo Settlements in the Kangâmiut Area. Medd. om Grønl. 91, nr. 1. 1931.
 • Therkel Mathiassen. Contributions to the Archaeology of Disko Bay. Medd. om Grønl. 93, nr. 2. 1934.
 • Therkel Mathiassen. Inugsuk, Medd. om Grønl. 77. 1930.
 • Therkel Mathiassen. Prehistory of the Angmagssalik Eskimos, Medd. om Grønl. 92, nr. 4. 1933.
 • Therkel Mathiassen. Skrælingerne i Grønland. 1935.
 • Therkel Mathiassen. The Eskimo Archaeology of Julianehaab District, Medd. om Grønl. 118, nr. 1. 1936.
 • Therkel Mathiassen. The former Eskimo Settlements on Frederik VI’s Coast, Medd. om Grønl. 109, nr. 2. 1936.
 • Therkel Mathiassen. The Sermermiut Excavation 1955. Medd. om Grønl. 161, nr. 3. 1958.
 • Jørgen Meldgaard. Sarqaq-folket ved Itivnera, Grønland 1961. 15-23.
 • O. Solberg. Beiträge zur Vorgeschichte der Osteskimo, Videnskabsselskabet i Christiania, Skrifter II, Hist.-fil. Klasse. 1907.
 • Thomas Thomsen. Implements and Artefacts of the North-East Greenlanders. Medd. om Grønl. 1917.
Grønlændernes gamle materielle kultur
 • Kaj Birket-Smith. Ethnography of the Egedesminde District, Medd. om Grønl. 56. 1924.
 • David Cranz. Historie von Grönland. I-III. 1770.
 • Lars Dalager. Grønlandske Relationer, Grønl. Selsk. Skr. II. Kbh. 1915.
 • Hans Egede. Det gamle Grønlands nye Perlustration eller Naturel-Historie, Medd. om Grønl. 54. 1925.
 • Niels Egede. Tredie Continuation af Relationerne betreffende den grønlandske Missions Tilstand og Beskaffenhed. 1744.
 • Poul Egede. Continuation af Relationerne betreffende den grønlandske Missions Tilstand og Beskaffenhed. 1741.
 • Poul Egede. Efterretninger om Grønland. 1788.
 • Otho Fabricius. Nøiagtig Beskrivelse over alle Grønlændernes Fange-Redskaber ved Sælhunde-Fangsten, Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr. V. 1810.
 • Otho Fabricius. Nøiagtig Beskrivelse over Grønlændernes Landdyr-, Fugle- og Fiskefangst med dertil hørende Redskaber, Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr. VI. Kbh. 1818.
 • Henric Christopher Glahn. Anmærkninger over de tre første Bøger af Hr. David Crantzes Historie von Grönland. 1771.
 • Henric Christopher Glahn. Dagbøger 1763-64, 1766-67 og 1767-68, Grønl. Selsk. Skr. IV. 1921.
 • W. A. Graah. Undersøgelses-Reise til Østkysten af Grønland. 1932.
 • Gustav Holm. Ethnologisk Skizze af Angmagssalikerne, Medd. om Grønl. 10. 1888.
 • Erik Holtved. The Polar Eskimos. Language and Folklore, Medd. om Grønl. 152. 1951.
 • A. L. Kroeber. The Eskimo of Smith Sound, Bull. Amer. Mus. Natur. Hist. XII. 1900.
 • L. Mylius-Erichsen & Harald Moltke. Grønland. 1906.
 • H. Rink. Danish Greenland. 1877.
 • H. P. Steensby. Contributions to the Ethnology and Anthropogeography of the Polar Eskimos, Medd. om Grønl. 34. 1910.
 • William Thalbitzer. Ethnographical Collections from East Greenland, Medd. om Grønl. 39. 1914.
Grønlands åndelige kultur og skrevne litteratur
 • Erik Holtved. Tôrnârssuk, an Eskimo deity, Folk. 5. 1963.
 • Hans Lynge. Inegpait, Medd. om Grønl. 90. 1955.
 • Robert Petersen. The Greenland tupilak, Folk. 6,2. 1964.
 • Knud Rasmussen. Nye Mennesker. 1905.
 • Knud Rasmussen. Under Nordenvindens Svøbe. 1906.
 • Knud Rasmussen. Myter og Sagn fra Grønland I-III. 1921-25.
 • Knud Rasmussen. Posthumous Notes on Life and Doings of the East Greenlanders (udg. H. Ostermann), Medd. om Grønl. 109. 1938.
 • H.J. Rink. Eskimoiske Eventyr og Sagn I-II. 1866-71.
 • H.J. Rink. Om Grønlændernes gamle Tro og hvad der af samme er bevaret under Kristendommen, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1868.
 • Chr. Rosing. Østgrønlænderne, Det grønl. Selsk. Skr. XV. 1946.
 • Jens Rosing. Sagn og Saga fra Angmagssalik. 1963.
 • Otto Rosing. Angákortaligssuit I-II. 1957-62.
 • W. Thalbitzer. Eskimoernes kultiske Guddomme. 1926.
 • Se endv. ovf. anførte litteratur om grønlændernes gamle materielle kultur.
 • Det grønlandske Sprog: Ordbøger, Grammatik m.m. se s. 326-28.
Den norrøne bosættelse og Grønlands øvrige historie
 • Louis Bobé. Diplomatarium Groenlandicum, med indledninger. M.o.G. 55, 1-3. 1936.
 • Louis Bobé. Hans Egede, Grønlands Missionær og Kolonisator. M.o.G. 129, 1. 1944.
 • Louis Bobé. Bogen om Grønland. Politikens forlag. 1968.
 • Finn Gad. Grønland under krigen. 1945.
 • Finn Gad. Grønlands Historie I indtil 1700, II 1700-1782. Udførlig beskrivelse af Grønlands historie fra de ældste tider til nutiden med talrige kildeangivelser og litteraturhenvisninger. Værket endnu ikke afsluttet. Bd. I 1967, Bd. II 1969.
 • P. P. Sveistrup. Det almindelige Handelskompagni 1747-1774. Medd. om Grønl. 131, 9. 1939.
 • P. P. Sveistrup og Sune Dalgaard. Det danske Styre af Grønland 1825-1850. Medd. om Grønl. 145,1. 1945.
Nordboernes Østerbygd
 • Daniel Bruun. Arkæologiske Undersøgelser i Julianehaabs Distrikt, Medd. om Grønl. 16 1896.
 • Mogens Clemmensen. Kirkeruiner fra Nordbotiden m.m. i Julianehaabs Distrikt, Medd. om Grønl. 47. 1911.
 • Gustav Holm. Beskrivelse af Ruiner i Julianehaabs Distrikt, undersøgt i Aaret 1880, Medd. om Grønl. VI. 1894.
 • Finnur Jónsson. Det gamle Grønlands Beskrivelse, ved Ivar Bardarson. 1930.
 • Finnur Jónsson. Grønlands gamle Topografi efter Kilderne, Medd. om Grønl. 20. 1899.
 • Knud G. Krogh. Erik den Rødes Grønland. 1967.
 • Knud G. Krogh. Tjodhildes Kirke paa Brattahlið, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1965.
 • Poul Nørlund. Buried Norsemen at Herjolfsnes, Medd. om Grønl. 67. 1924.
 • Poul Nørlund. Norse Ruins at Gardar, Medd. om Grønl. 76. 1930.
 • Poul Nørlund og Mårten Stenberger. Brattahlið, Medd. om Grønl. 88,1. 1934.
 • Aage Roussell. Farms and Churches in the Mediaeval Norse Settlements of Greenland, Medd. om Grønl. 89,1. 1941.
 • C. L. Vebæk. En Landnamsgaard i Nordbobygderne i Grønland, Naturens Verden, Juli 1964.
 • C. L. Vebæk. Inland Farms in the Norse East Settlement, Medd. om Grønl. 90,1. 1943.
 • C. L. Vebæk. Kirke-Topografien i Nordboernes Østerbygd, Grønland, Juni 1966.
 • C. L. Vebæk. Klostre i de grønlandske Nordbobygder, Grønland 1953, 5.
 • C. L. Vebæk. Vatnahverfi, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. 1952.

Landsdele og kommuner

 • Den grønlandske kommunalårbog. 1969-70. Udgivet af Grønlands landsråd.
 • Fangstlister, Sammendrag af Grønlands. 1954/55-1966. Ministeriet for Grønland.
 • Finanslove og tillægsbevillingslove m.v. for årene 1969/70 og tidligere.
 • Finansudvalgets aktstykker. 1969/70 og tidligere år.
 • Fiskeriårbogen 1970. Udg. af Fiskeriministeriet.
 • Grønland. Folke- og boligtællingen 31. dec. 1965. Statistisk Tabelværk 1969 IX. Danmarks Statistik 1969.
 • Grønland. Folketællingen 1960. Statistisk Tabelværk. Det statistiske Depart. 1965.
 • Grønland 1968. Årsberetning udarbejdet af Ministeriet for Grønland. 1970.
 • GTO orientering. 1969 og tidligere år.
 • Ilulíssat, Jakobshavn 1965. Vejviser for Jakobshavn.
 • Bent Johnsen. East Greenland Arts and Homecrafts Report 1963. Danish Handicraft Guild IV, no. 1. 1964.
 • KGH orientering. 1969 og tidligere år.
 • Leo Lysgaard. Foreløbig oversigt over Grønlands klima i perioderne 1921-50, 1951-60 og 1961-65. Det danske meteorologiske Institut. Medd. nr. 21. 1969.
 • Nalunaerutit. Serie A. Grønlandsk Lovsamling. 1958-1969.
 • Provisional Mean Temperatures and Total Amount of Precipitation in mm. Greenland 1967.
 • Publikationer fra Det danske meteorologiske Institut. 1968.
 • Sisimiunut tikitdluarit. Velkommen til Holsteinsborg. Udg. af kommunalbestyrelsen i Holsteinsborg. 1969.
 • Statsregnskab for finansåret 1968/69 og tidligere år.
 • Telefonbog for Grønland. 1969.
 • Universitetets arktiske station. 1968.
 • Utrykt materiale i Ministeriet for Grønland, i Grønlands tekniske Organisation og i Den kgl. grønlandske Handel. Utrykt materiale udarbejdet af kæmnere og andre myndigheder i Grønland.