Om bind 4: Storkøbenhavn III

J. P. Trap

Danmark

femte udgave

Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft, Harald Jørgensen

Storkøbenhavn III · Bind II, 2

Redigeret af Harald Jørgensen

G. E. C. Gads Forlag, 1960

Billedredaktion

Gudmund Boesen, Niels Jessen og Steffen Linvald

Illustrationmateriale til Storkøbenhavn III er bl. a. stillet til rådighed af: Københavns Bymuseum, Nationalmuseet, Rosenborgsamlingen, Statens Museum for Kunst, Øregård Museum, Københavns magistrat. Stadsgartneren i København og ejere af flere af de afbildede bygninger eller leveret af følgende fotografer: K. Baltzersen, Elfelt, Niels Elswing, Erik Hansen, Holt & Madsens Eftf., Jonals Co., Københavns Foto-Service, Nordisk Pressefoto og Politikens Presse Foto

Trap: Danmark II omfatter:

Storkøbenhavn II-III samt Københavns amt

Nielsen & Lydiche (M. Simmelkiær)

Litteratur om København

Værker der omfatter længere tidsrum.

 • Krak’s Tidstavler. Optegnelser af Københavns Historie indtil 1930 (1930).
 • O. Nielsen. Kjøbenhavns Diplomatarium. I–X (1872–87).
 • O. Nielsen. Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse. I–VI. (1877–92).
 • C. Bruun. Kjøbenhavn. I–III. (1887–1901).
 • H. C. Bering Liisberg. København i gamle Dage og Livet i København. (1901).
 • Peter Linde, Georg Borup og Arthur G. Hassø. Vor gamle Hovedstad. (1929).
 • København før og nu. Udg. af Svend Aakjær, Mogens Lebech og Otto Norn under Medvirken af Chr. Axel Jensen. I–VI. (1947–50).
 • København. Fra Bispetid til Borgertid. Byplanmæssig Udvikling til 1840 (1947).
 • Harald Jørgensen (Red.). København fra boplads til storby. I–II. (1948).
 • Danmarks hovedstad fra landsby til storby. Red. af Steffen Linvald, E. Mentze og M. Friis Møller. (1948).
 • Alfred Bindslev (Red.). København, By og Erhverv gennem 500 Aar. I–II. (1948).

Tiden indtil 1660.

 • H. U. Ramsing. Københavns Historie og Topografi i Middelalderen. I–III. (1940).
 • H. U. Ramsing. Kjøbenhavnske Ejendomme 1377–1728, Oversigt over Skøder og Adkomster. I–IV. (1943–45).
 • H. U. Ramsing. De københavnske Gilder i Middelalderen og Reformationstiden og deres Grundejendomme, HistMKbh. 2. rk. II. 429–66.
 • H. F. Rørdam. Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen. I–II. (1859–63).
 • M. Mackeprang. Dansk Købstadsstyrelse fra Valdemar Sejr til Kristian IV. (1900).
 • William Norvin. Københavns Universitet i Middelalderen. (1929).
 • Villads Christensen. Københavns Vækst og Udvidelse. HistMKbh. I. 1907–08. 1–46.
 • Poul Johs. Jørgensen. Erik af Pommerns Erhvervelse af København set i Belysning af Datidens Retsregler. HistMKbh. 3. rk. III. 1939. 273–305.
 • C. Paludan-Müller. Grevens Fejde. I–II. (1853–54).
 • Arthur G. Hassø. Fra vor sidste Borgerkrig. Et Par Oplysninger om Hungersnøden i København i Aaret 1535. HistMKbh. 3. rk. II. 1938. 140–62.
 • J. A. Fridericia. Studier over Kjøbenhavns Befolkningsforhold i det 17. Aarhundrede. (1890).
 • Ogier. Det store Bilager 1634. (1914).
 • William Norvin. Københavns Universitet i
 • Reformationens og Orthodoxiens Tidsalder. I–II. (1937–40).
 • J. A. Fridericia. Adelsvældens sidste Dage. (1894).
 • Otto Smith. En By i Vaaben (1658). HistMKbh. 2. rk. V. 1931–33. 38–57.
 • E. Marquard. Kjøbenhavns Borgere. 1659. (1920).
 • A. M. Hjørring. Leyrs-Kranz. (1660).
 • A. M. Hjørring. Leyres Politie. (1661).
 • Vitus Bering. Obsidio Hafniensis. (1676).
 • Villads Christensen. Belejringen 1658–60 og Københavns Privilegier. HistMKbh. II. 1909–10. 1–46.
 • Mindeskrift i Anledning af 250-Aarsdagen for Stormen paa København. Udg. af L. F. la Cour. (1909).
 • Vilh. Lorenzen. Haandtegnede Kort over København 1600–1660. (1930).
 • Vilh. Lorenzen. Problemer i Københavns Historie 1600–1660 belyst ved samtidige Kort. (1930).
 • Marcus Rubin. Bidrag til Kjøbenhavns Befolkningsstatistik i Hundredaaret 1630–1730. (1882).

1660–1848.

 • Peder Hansen Resen. Inscriptiones Haffnienses. (1668).
 • P. Hansen Resen. Hafniæ Daniæ metropol descriptio. (1677).
 • Vilh. Lorenzen. Københavnske Palæer I–II. (1922–25).
 • C. Elling. Københavnske Palæer og Patricierhuse. (1930).
 • Arthur G. Hassø (Red.). Danske Slotte og Herregaarde. (1944).
 • Gamle Kjøbenhavnske Huse og Gaarde i Tegninger af Alfred Larsen med Text af Erik Schiødte. (1894).
 • C. Elling. Holmens Bygningshistorie 1680–1770. (1932).
 • Victor Hermansen. Københavns gamle Kirker. (1932).
 • C. Elling. Det klassiske København. (1944).
 • H. D. Lind. Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid. (1882).
 • Mogens Lebech. Gamle københavnske Billeder. (1950).
 • Peder Paludan. Samlinger til en Beskrivelse over Christianshavn og Frelserens Kirke sammesteds. (1791).
 • M. Vogelius. Christianshavn som selvstændig Købstad. (1924).
 • C. O. Bøggild Andersen. Statsomvæltningen 1660. (1936).
 • E. Holm. Danmark-Norges indre Historie 1660–1720. I–II. (1885–1886).
 • E. Holm. Danmark-Norges Historie 1720–1814 (1891–1912).
 • Vilh. Lorenzen. Haandtegnede Kort over København 1660–1757. (1942).
 • Vilh. Lorenzen. Problemer i Københavns Historie 1660–1757 belyst ved samtidige Kort. (1943).
 • L. Bobé. Operahusets Brand paa Amalienborg den 19de April 1689. (1889).
 • (Robert Molesworth). Copenhagen. – The court (i: An account of Denmark, as it was in the year 1692. (1694).
 • Jens Rostgaard. Dend kongelige Residents Stad Kjøbenhavn 1168–1711. (1720).
 • F. V. Mansa. Pesten i Helsingør og Kiøbenhavn 1710 og 1711. (1842).
 • F. V. Mansa. Pesten i Helsingør og Kiøbenhavn 1710 og 1711. HistTidsskr. I. 1840. 356–416. III. 1842. 477–574. IV. 1843. 53–128.
 • F. V. Mansa. Pesten i Kiøbenhavn 1711. Suppl. til de i »Historisk Tidsskrift« givne Beretninger. (1844).
 • Carl Friedrich Reiser. Historisk Beskrivelse over den Mærkværdige og meget fyrgterlige store Ildebrand 1728. (1784).
 • P. Linde. Minder om den store Ildebrand 1728. (1928).
 • G. L. Grove (Udg.). Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728. (1906).
 • Hugo Matthiessen. Københavnske Gader 1728–1795. (1924).
 • O. Nielsen. Kjøbenhavn paa Holbergs Tid. (1884).
 • L. Thura. Hafnia hodierna. (1748).
 • E. Pontoppidan. Origines Hafnienses. (1760)
 • L. Bobé. Interiører fra Kong Frederik V.s Hof. (1909).
 • H. Weitemeyer. Kulturskildringer fra København i det 18. Aarhundrede. (1916).
 • E. C. Hauber. Beschreibung von Kopenhagen und den königl. Landschlössern für Reisende. (1770).
 • H. Holck. Fremmedes og Reysendes Haand-Lexicon i Kiøbenhavn. (1777).
 • Victor Lange. Fra Struenseetiden. (1926).
 • H. Holck. Kiøbenhavns Beskrivelse efter dens nuværende Forfatning til 1774. (1774).
 • N. Jonge. Den Kgl. Hoved- og Residentz-Stad Kiøbenhavns Beskrivelse. (1783.
 • N. Jonge. Københavns Beskrivelse. Den hidtil utrykte Part. (1945).
 • Historisk Beskrivelse saavel over Ildsvaaden i Kiøbenhavn fra 5te til 7de Junii 1795, som og over de ødelagte offentlige og private Bygninger. (1795).
 • Svend Emerson Bremer. Om G. L. Lahdes københavnske Brandbilleder 1794–95. (1941).
 • J. H. Rawert. Udførlig Beretning om den Plan, der blev lagt og udført i Anledning af den store Ildebrand 1795. (1800).
 • Knud Bokkenheuser. Saa By som Borger. Københavnerliv i Slutningen af det 18. Aarhundrede. (1905).
 • Rasmus Nyerup. Kjøbenhavns Beskrivelse. (1800).
 • Frederik Thaarup. Journal og Haandbog for Kjøbenhavnere. (1797–1813).
 • Frederik Thaarup. Kiøbenhavnske Mærkværdigheder m. m. (1821).
 • Mindeskrift om Danmarks Hædersdag den 2den April 1801. Udg. af L. J. Flamand. (1848).
 • E. Briand de Crèvecoeur. Olfert Fischer. Københavns modige Forsvarer. (1944).
 • Kjøbenhavns Leirkrands for Aaret 1807. (1807). Tillæg. (1807).
 • (Kristen Kristensen). Kjøbenhavns ny Lejrkrands (1807).
 • C. F. v. Hellfried. Forsøg til en politisk Overskuelse af Englands Overfald paa Danmark i Aaret 1807. (1808).
 • (Jos. Ludv. Flamand). Kjøbenhavns Bombardement 1807 eller de tre Rædselsnætter. (1857).
 • Marcus Rubin. 1807–14. Studier i Københavns og Danmarks Historie. (1892).
 • Marcus Rubin. Frederik VI.s Tid. (1895).

Fra 1848 til Nutiden.

 • Villads Christensen. København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes Tid. 1840–1857. (1912).
 • S. Sterm. Statistisk-Topographisk Beskrivelse over Hoved- og Residentsstaden Kjøbenhavn. (1839–41).
 • Axel Holm og Kjeld Johansen (Red.). København 1840–1940. Det københavnske Bysamfund og Kommunens Økonomi. (1941).
 • C. Nyrop. Industrieforeningen 1838–88. (1888).
 • Arthur G. Hassø. Et Bidrag til Københavns Haandværks Historie. Haandværkerforeningen 1840–1940. (1940).
 • August Colding og Julius Thomsen. Om de sandsynligste Aarsager til Choleraens ulige Styrke i de forskellige Dele af København. (1853).
 • G. Nørregaard. Arbejdsforhold i dansk Haandværk og Industri 1857–1899. (1943).
 • Henry Bruun. Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark. I. (1938).
 • Tabellarisk Fremstilling af Kjøbenhavns Fattigvæsens Historie 1816–1878 samt Oversigt over Fattigvæsenets tidligere Historie, Tabelværk til Kjøbenhavns Statistik, 4. (1879).
 • Carl C. Christensen. Fra Grønnegade-Kvarteret. (1922).
 • Carl C. Christensen. Fra Voldenes København, Kongens Nytorv-Kvarteret. (1924).
 • J. Davidsen. Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn. I–II. (1880–81).
 • J. Davidsen. Fra vore Fædres Tid. (1884).
 • J. Davidsen. Kjøbenhavnerliv i ældre og nyere Tid. (1889).
 • W. Schorn. Da Voldene stod. (1905).
 • L. Both. Kjøbenhavn, historisk-topografisk beskreven. (1865).
 • Viggo Lindstrøm. København i Tredserne. (1913).
 • G. F. Lassen (Udg.). Documenter og Actstykker til Kiøbenhavns Befæstnings Historie. (1855).
 • C. C. Haugner. Forsvarssagens Kærne. En historisk-politisk Fremstilling af Fæstningssagens Udvikling gennem hundrede Aar. (1907).
 • Mendel Levin Nathanson. Historisk Fremstilling af Jødernes Forhold og Stilling i Danmark, navnlig Kjøbenhavn. (1860).
 • Edmund Gosse. To Besøg i Danmark 1872–1874. (1912).
 • Knud Bokkenheuser. Det gamle København I–II. (1919).
 • Carl Muusmann. Firsernes glade København. (1920).
 • Carl Muusmann. Halvfemsernes glade København. (1921).
 • Axel Breidahl og Axel Kjerulf. Københavnerliv gennem et halvt Aarhundrede. I–II. 1883–1912. 1912–1937. (1938).
 • Kjøbenhavn og Omegn. Haandbog for Rejsende. Udg. af Den danske Turistforening. (1897).
 • København. De indlemmede Distrikter, byplanmæssig Udvikling 1901–41, udg. af Stadsingeniørens Direktorat. (1942).
 • J. Reumert. Den handelsgeografiske Betydning af Københavns Beliggenhed. (1929).
 • Niels Alkil. Besættelsestidens Fakta. I–II. (1945).

Københavns Kommune.

 • August Nielsen. Samling af Bestemmelser vedrørende Københavns Kommune 1607–1839. 1840–63. (1919).
 • Samling af Bestemmelser vedrørende Kjøbenhavns Kommune, udgivet paa Kommunalbestyrelsens Foranstaltning. (1864 ff.).
 • Flemming Dahl. Københavns Bystyre gennem 300 Aar. (1943).
 • Axel Holm. Københavns Kommunes Forfatning. (1938).
 • Kjøbenhavns Borgerrepræsentanters Forhandlinger fra 1840.
 • Statistiske Oplysninger om Staden Kjøbenhavn, udg. af Københavns Magistrat. I–IV. (1876–91).
 • Stat. Opl. om Kjøbenhavn og Frederiksberg udg. af Kbh.s Magistrat. V–IX. (1896–1919).
 • Statistisk Aarbog for København, Frederiksberg og Gjentofte Kommuner. (1919 ff.).
 • Tabelværk til Kjøbenhavns Statistik, udg. paa Kommunalbestyrelsens Foranstaltning. (1876 ff.).

Periodiske Skrifter om København.

 • Nyeste Skilderie af Kiøbenhavn. I–LII. (1804–31).
 • Historiske Meddelelser om København, udg. af Københavns Kommunalbestyrelse. (1907 ff.).
 • Før og nu. Historisk-topografisk Tidsskrift. Udg. og red. af F. Zachariae. I–X. (1915 27).

Sv. Thomsen bibliotekar