Om bind 6: Frederiksborg amt

J. P. Trap

Danmark

femte udgave

Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft

Frederiksborg amt · Bind III, 1

G. E. C. Gads Forlag, 1953

Billedredaktion

Gudmund Boesen

Illustrationsmateriale til Frederiksborg amt er bl. a. stillet til rådighed af: Frederiksborgmuseet, Det kgl. Bibliotek, Nationalmuseet, Nationalmuseum, Stockholm, Rosenborgsamlingen eller udført af følgende fotografer: »Aero« Dansk Luftfotografering, Niels Elswing, Sylvest Jensen Luftfoto, Hillerød, Jonals Co., Chr. Larsen, Helsingør, Nowico Luftfoto

Trap: Danmark III omfatter:

Frederiksborg, Holbæk og Sorø amter

Nielsen & Lydiche (M. Simmelkiær) København

Forord

Den første udgave af Trap: DANMARK udkom i årene 1858–62, og gennem næsten et århundrede har de fire hidtil eksisterende udgaver været et vigtigt hjælpemiddel for enhver, som søgte topografisk og kulturhistorisk kundskab om Danmark. Kernen i Trap: Danmark har altid været beskrivelsen af den enkelte købstad og det enkelte sogn, og stoffets ordning har stedse været bestemt af den administrative inddeling. Også i den nu foreliggende 5. udgave har man fulgt dette princip, der har vist sig hensigtsmæssigt gennem et århundredes brug.

Det har imidlertid ikke været muligt at udarbejde den nye udgave ved en simpel revision af 4. udgave, fordi mængden af nyt stof og nye synspunkter har været så overvældende, at det i virkeligheden har været nødvendigt at foretage en bearbejdelse fra grunden og en helt ny tilrettelæggelse af visse grupper af stof og spørgsmål. Årsagen til denne forøgelse af selve udgangsmaterialet skyldes delvis de vældige ændringer, det danske samfunds struktur i den sidste menneskealder har gennemløbet, bl. a. med hensyn til bydannelse, jordudstykning, industrialisering, ændring i trafikforhold og sociale betingelser, men stofmængdens forøgelse er tillige betinget af, at kundskaben om vort land er forøget i et tempo, man ikke tidligere har kendt, idet en række forskningsgrene hver på sit felt har tilvejebragt en indsigt i forholdene, som på mange punkter har udvidet og ændret vor viden om Danmark.

Det har derfor været redaktionens opgave at udvælge og sammenstille det nye stof og at indarbejde det i det skema, der forelå i 4. udgave. Det har været nødvendigt at foretage en betydelig udvidelse af stofmængden rent kvantitativt, og man har endvidere anset det for hensigtsmæssigt at anvende helt nye fremstillingsformer for at imødekomme de krav, der med rette kan stilles til en moderne håndbog af denne art. Man har således i amtsindledningen samlet en række almene oplysninger om de enkelte amter med fyldige redegørelser for amternes natur, bebyggelse, erhverv, fortidsminder og historiske bygninger samt for amternes administrative og politiske repræsentation. Disse amtsindledninger ledsages af 3 kort, dels et stednavnekort med administrative inddelinger i lighed med de kort, der fandtes i 4. udgave, dels som nyheder et kort over landskabstyperne og et kort, der viser befolkningens udbredelse og placering i amtet. En anden nydannelse er den udførligere beskrivelse af de større bymæssige bebyggelser. Alle oversigter og tabeller er revideret, og talmaterialet er ført à jour. De enkelte afsnit inden for herreds-, købstads- og sognebeskrivelser er i modsætning til tidligere signeret af forfatterne. Billedmaterialet er gennemgående helt fornyet.

Det er redaktionens håb med denne nye udgave at have skabt et værk, der udbygger de tidligere udgavers erfaringer og tillige er bragt på højde med de krav, som en moderne læser vil stille til en håndbog af Traps karakter.

Redaktionen benytter lejligheden til på dette sted at rette en tak til de mange meddelere i byer og landsogne, hvis indberetninger i så høj grad bidrager til, at læserne i Trap kan finde de nøjagtige oplysninger.

Niels Nielsen

Peter Skautrup

Povl Engelstoft