Om bind 9: Præstø amt

J. P. Trap

Danmark

femte udgave

Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft, Harald Jørgensen

Præstø amt · Bind IV, 1

G. E. C. Gads Forlag, 1959

Billedredaktion

Gudmund Boesen

Illustrationsmateriale til Præstø amt er bl. a. stillet til rådighed af: Frederiksborgmuseet, Nationalmuseet, Rosenborgsamlingen, Danmarks Naturfredningsforening og Københavns Universitets Geografiske Laboratorium eller udført af følgende fotografer: Niels Elswing, Jonals Co. og »Aero« Dansk Luftfotografering

Kortmateriale

Amtskort

Målestoksforhold 1:300.000.

Sognekort og kort over købstæders afgrænsning

Målestoksforhold 1: 150.000.

Kilometermålestok langs underste kortramme. Det gengivne sogns grænse er angivet ved svær linie. Signaturerne er de samme som anvendt på Geodætisk Instituts kort over Danmark i 1:100.000 med følgende ændringer: Hovedveje er forsynet med nummer i cirkel. Vandløb (også kanaliserede) vises ved bugtet linie for at undgå forveksling med sogneveje. Større søer har bølgefilering, d. v. s. 2 eller flere linier følgende kysten i vandarealet. Små søer har søstreger, d. v. s. vandrette streger i vandfladen. Søer med rørsump har ofte kun sivsignatur. Jernbanelinier vises ved kraftig linie med tværstreger (svellesignatur).

Bykort

Kort over købstæder og større bymæssige bebyggelser har vekslende målestoksforhold betinget af byens størrelse og form. Målestok er overalt indlagt på selve kortet.

Trap: Danmark IV omfatter

Præstø, Bornholms og Maribo amter

Nielsen & Lydiche (M. Simmelkiær) København