Scoresbysund

by ligger i Rosenvinges Bugt på 70° 28’ nordl. bredde, 21°58’ vestl. længde. Anlagt som koloni 1925 (se s. 632 samt Scoresbysunds historie).

Indbyggere pr. 31/12 1968: 331, deraf f. uden for G. 31 (1965: 291, 1960: 247, 1951: 105). Antal husstande 1965: 56. Befolkningens fordeling efter erhverv: (i () personer født i G.): fangst 17 (17), fremstillingsvirksomhed 2 (2), bygge- og anlægsvirksomhed 17 (4), handel og omsætning 26 (23), teletjeneste 2(1), administration, sundhedsvæsen m.v. 29 (24). Af befolkningen var 93 el. 32% (71 el. 28%) i erhverv. Inkl. familiemedlemmer var 259 el. 89% (225 el. 87 %) afhængig af indtægter ved erhvervsudøvelse, mens 32 el. 11% (32 el. 13 %) var afhængig af pension, understøttelse m.v.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1928-29 og indviet 11/8 1929. Alt tømmeret var en gave fra grosserer Vald. Uttental, Gl. Estrup, fra hans skove. Inventaret betaltes af penge, indsamlede i Danmark. Kirken er tegnet af GTO’s arkitektkontor, bygmester: tømrer Charles Hansen. Kirken, der er bygget af træ, har højt saddeltag, beklædt m. tagspån, tagets hvælvinger bæres af egetræsbuer. s. 637 De 2 klokker, hvoraf den mindste er en gl. skibsklokke, er ophængt i et lille, diagonalstillet ryttertårn m. højt pyramidetag på den vestl. ende af tagryggen. Bygn. er malet rød udvendig og mørk indvendig. Kirkerummet har 150 siddepladser, oplyses af stearinlys og elektricitet, installeret 1969, og opvarmes ved kulkakkelovn. – Kirkebog fra 1925. Kirken har to tilbygninger, der anvendes til skole og bibliotek.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

(Foto). Scoresbysund set fra luften. Syd: opefter. (Eneret Geodætisk Institut 1968).

Scoresbysund set fra luften. Syd: opefter. (Eneret Geodætisk Institut 1968).

Alterudsmykningen er et to m højt trækors, og foran dette et meget gl. krucifiks af bronze. Døbefont af træ.

H. Balle provst

Kirkegården ligger nø. f. kirken, den er ikke indhegnet, men har indgangsport. (Ill. s. 265).

Præsten i Scoresbysund besøger bygderne Kap Hope m. skolekapel, 50 siddepladser, samt Kap Tobin, hvor gudstjenesten afholdes i skolen.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Administration. Administrationskontorer opf. 1964. 7 ansatte (1968).

Retsvæsen og politi. Domsmyndigheden i kom. udøves af en underret m. 1 kredsdommer som retsformand og 2 domsmænd. På retskontoret er ansat 1 retssekretær. Som foran nævnt er politimyndigheden henlagt til inspektøren. Desuden er i byen en kommunefoged m. 1 assistent.

Sundhedsvæsen. Sygehuset opf. 1958, 10 sengepladser. 1966 blev indlagt elektricitet. Der er et personale på 16, deraf 1 læge, 1 tandlæge, 1 sygeplejerske, 2 fødselshjælpersker (1967). Tandklinik indr. i sygehuset. Sæsontandlæge ca. 2 måneder om året.

Sociale institutioner. Alderdomshjem (4 småhuse m. fælles køkken) opf. 1963.

Skole og oplysning. Skolen opf. 1928-29, udv. 1965. Antal elever 1967: 72. 4 lærere, deraf en med kateketskoleuddannelse, øvr. m. da. lærereksamen. Folke- og børnebibliotek indr. på skolen.

Lokalbladet »Umingmak« (moskusoksen), dobbeltsproget, duplikeret, udkommer hver 14. dag. Forsamlingshus opf. 1926, opr. ekspeditionshus; heri biograf.

s. 638

Offentlige værker. Bygdetelestation opret. 1965 m. Kap Tobin som moderstation. Vandforsyning ved motorpumpe ved elv, 410 m sommerledning. Vandkørsel ved GTO. Mindre el-værk forsyner flere af de off. bygninger.

GTO. Brandkorps. 2 pumper. Depot for reservedele. GTO har flg. håndværksvirksomheder: tømrerværksted, kørselsafdeling, smede- og autoværksted, elinstallatør, elektronikværksted. Indkvartering for 17 mand, 30 spisepladser i kantinen.

Erhvervsvirksomhed. i privat tømrermester og 1 privat malermester m. i alt 4 ansatte, deraf 3 faglærte (1969).

Fangstoplysninger for byen er som for kom. ufuldstændige. Det skønnes, at der omkr. 1950 blev fanget 2-3.000 sæler om året og et tilsvarende antal omkr. 1960. Fangstprodukter indbragte 1967 erhververne 410.000 kr. (1966: 161.000 kr., 1960: 159.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden var 1967: 375.000 kr. (1966: 301.000 kr., 1960: 410.000 kr.).

KGH’s handelskontor indr. i gl. præstebolig opf. 1945, 2 butikker, deraf 1 kolonialforretning m. selvbetjening, 1 manufakturforretning opf. 1965. Grøntsagshus 1947. KGH’s omsætning i butikshandelen 1967: 2,2 mill. kr. (1966: 2,0 mill. kr., 1960: 1,0 mill. kr.).

Trafik. Bedding anl. 1945. Skibsforbindelse til Scoresbysund er p. gr. af isforholdene sædvanligvis kun mulig fra slutn. af juli til beg. af sept. I denne periode anløbes byen normalt ca. 3 gange af atlantskibe. Der er ingen egl. kysttrafikforbindelse. Der er som i det øvr. Østg. ikke helikopterforbindelse. Posten til Scoresbysund nedkastes fra fly. I de sen. år er det blevet muligt at udføre vinterflyvninger m. fly m. skiunderstel. Der gennemføres m. et DC 3-luftfartøj normalt 3-4 flyvninger i marts-april måned ml. Reykjavik og Scoresbysund-Mesters Vig-Daneborg-Danmarkshavn.

KGH har fartøjet M/B »Entalik« (Hendrik) på 10 brt. og motorbåden M/B »Pârssissoq« (vogteren). Endv. rådes over 410 t vognpontoner.

Godstrakfik (tons):

Indladet

Udlosset

1950

153

943

1960

76

1.091

1967

108

2.174

Passagertrafik:

Passagerer til kommunen

Heraf m. fly

Passagerer fra kommunen

Heraf m. fly

1950

36

39

1960

50

45

1967

102

36

131

37

1968

138

60

157

67

Bygge- og anlægsvirksomhe d (i 1000 kr.):

Statslige investeringer

Boligstøttebyggeri

1951

78

1960

48

1966

536

130

1967

259

119

De statslige investeringer 1951-67 har ekskl. boligstøtte udgjort 4,4 mill. kr., deraf til skoler 0,3 mill. kr., sundhedsvæsen 0,8 mill. kr., kirke, administration, retsvæsen 0,7 mill. kr., boliger til udsendte 1,7 mill. kr., vej- og kloakanlæg m.v. 0,3 mill. kr., butikker, pakhuse og tankanlæg 0,4 mill. kr. og diverse arbejder 0,2 mill. kr. Endv. er der 1953-67 til boligstøttebyggeri anvendt 1,1 mill. kr.

s. 639
(Foto). Møde i Scoresbysund distriktsråd (kommunalbestyrelse) 1956. For bordenden inspektør J. Borchersen, th. ses minister Johs. Kjærbøl og vicedirektør Magnus Jensen. (F.: Chr. Vibe).

Møde i Scoresbysund distriktsråd (kommunalbestyrelse) 1956. For bordenden inspektør J. Borchersen, th. ses minister Johs. Kjærbøl og vicedirektør Magnus Jensen. (F.: Chr. Vibe).