Bjæverskov herred

Sognene: Lellinge, Lidemark, Bjæverskov, Vollerslev, Gørslev, Herfølge, Sædder, Valløby, Tårnby, Hårlev, Himlingøje, Endeslev, Vråby.

Bjæverskov herred er amtets nordligste. Det strækker sig i n.-s. fra Køge å til Tryggevælde ås ø.-vestl. løb og i ø.-v. fra Tryggevælde ås s.-nordl. løb til et smalt bælte med ås- og gruspartier, der fra Kongsted ved Slimminge kan følges mod s. og sø. over Giesegård til Ulstrup.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal udgjorde 1951 20.355 ha; deraf var 14.509 ha landbrugsareal, 78 ha gartnerier og frugtplantager, 4142 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 430 ha bebygget grund og gårdsplads, 457 ha private haver, 487 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 133 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 46 ha tørvemoser, 3 ha heder, klitter, sumpe olgn., og 70 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: 11.563 indb. fordelt på 3389 husstande. (1801: 6059, 1850: 8433, 1901: 9525, 1930: 12.276). – Kreaturholdet var i juli 1953: 2125 heste, 14.119 stk. hornkvæg (heraf 7650 malkekøer), 24.736 svin og 148.083 høns.

I kirkelig henseende udgør B. hrd. sa.m. Fakse og Stevns hrdr. eet provsti m. 25 pastorater.

En mindre del af Køge købstads landdistrikt hørte tidl. til herredet, den større til Ramsø hrd., Kbh.s amt; hele distriktet er 1/4 1940 indlemmet i Køge kbst.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Bjæverskov hrd. (1100t. Byaverscog, ValdJb. Byauørscogsheret og Biafræscogheret) hørte i middelalderen til Sjællands Medelsyssel. Før 1660 lå det under Tryggevælde len, og fra 1660 var det en del af Tryggevælde amt, der 1760 forenedes med Vordingborg amt (se videre s. 36).

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: A. Petersen. Vallø og Omegn. 1877. Sa. Præstetienden og Høsten i Bj. Hrd. c. 1690, i ØstsjællAarb. 1907. 79–111. Laur. Pedersen. Landsbyskoler i Tryggevælde Amt før 1814, i AarbPræstø. 1914. 85–113; 1915. 35–68. Th. Gravlund. Herredsbogen. I. 1926. 33–40. Anna Pedersen. Fra Bondestue og Stegers. 1944. Sa. I såtid og høst. 1950.