Vråby sogn

(Endeslev-V. kom.) omgives af Endeslev og Hårlev so., Fakse hrd. (Karise og Tureby so.) samt Sædder so. Langs det sydl. so.skel løber Stenkilde bæk og Tryggevælde å. Terrænet er den karakteristiske, svagt bølgede moræneflade med en god, leret jordbund, og den når sin største højde i Isterbjerg (25 km) i kanten af Tureby Hestehave. Næsten lige så høj er Bjerget v.f. Vråby (23 m), der danner led i en svagt slingrende ryg, som kan følges fra ø.f. Vråby og næsten til Skrosbjerg. P.gr.af sit indhold af lagdelt sand må den tydes som en ås, om end den er lidet fremtrædende. Uden for åsen dominerer s. 153 moræneler af god bonitet. Til so. hører foruden Tureby Hestehave småskovene Vråby Hestehave og Østerlund.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 954 ha. Befolkning 7/11 1950: 400 indb. fordelt på 130 husstande. (1801: 273, 1850: 328, 1901: 430, 1930: 465).

I sognet byerne: Vråby (o. 1370 Vraby; u. 1807) m. kirke, skole (opf. 1915), sognebibl. (opret. 1923; 2900 bd.), andelsmejeri (Skovkilde) og fryseanlæg (Skovkilde); Skrosbjerg (1436 Skroxbergh, 1596 Skrogsbierg) m. telf.central. – Saml. af gde og hse: Skrosbjerg Overdrev.

J. Tyge Møller lektor, dr. phil.

V. so., der sa.m. Endeslev so. udgør een sognekom. og eet pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Lellinge so. So. udgør 2. udskrivningskr., 83. lægd og har sessionssted i Køge.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken er en langhusbygn. m. unggotisk v.parti og gotisk ø.parti samt sengotisk tårn og våbenhus. Af den o. 1250–1300 opf. kridtkvaderbygn. står skibets langmure og v.gavl med dobbelt skråkantsokkel og profilgesims, skråfas over rundstav. I s. spores en 1815 tilmuret spidsbuedør, og skævt mod v. over den omdannede n.dør ses fra våbenhusloftet en rundbuet blænding (sml. Hårlev). Midt i n.muren spores et spidsbuet, smiget, helt tilmuret vindue. O. 1450 er det opr. kor fortrængt af et langhuskor af kridt og tegl på eet fag med tresidet, afvalmet afslutning på sokkel som skibets og med toleddet, uprofileret gesims. I ø. spores et højtsiddende, tilmuret spidsbuevindue. Korrummet dækkes af et krydshvælv, til hvis toppunkt der mod ø. slutter sig en gaffelribbe, som bærer den tresidede afslutnings kapper. Noget sen. har skibet fået eet krydshvælv, og ved sa. tid er der sikkert brudt et fladbuet s.vindue, som spores ø.f. det nuv. Tårnet, der står skævt for kirken, således at dets s.mur flugter med skibets, er bæltemuret af kridtkvadre og tegl m. trappehus i n. og simple højblændinger. Våbenhuset mod n. er sengotisk af tegl, men uden opr. enkeltheder. Alle de åbne vinduer er moderne med støbejernssprosser. – På skibets overvægge er svage spor af kalkmalerier fra o. 1450. – Altertavle, højrenæssance, 1602 af Hans Snedker i Endeslev med maleri på metalplade, »Den hellige nat«, moderne kopi efter original fra 1600t. Sengotiske alterstager. Marmorfont fra 1830erne, sydty. fad o. 1550 m. Habsburgske ørn. Prædikestol 1601 af Hans Snedker, malet 1614 af Peder Staffensen, Helsingør. Klokke 1835. – Gravsten fra 1663 over birkefoged Niels Pedersøn m.fl.

Erik Horskjær redaktør

Litt.: DanmKirk. VI. Præstø a. 351–66.

Skove: Der findes enkelte skove, som alle står på fladt el. svagt bølget terræn. Tureby Hestehave (150 ha) tilh. Bregentved. Det højeste punkt er Isterbjerg. Vråby Hestehave (56 ha), hvis sydl. parti, der gennemstrømmes af Tryggevælde å, benævnes Møllevænget. Østerlund (ca. 11 ha) begrænses mod s. af Tryggevælde å. De to sidstnævnte skove hører under Vallø distrikt.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Ved klemmebrevet af 1555 bestemtes, at kirken skulle nedrives og sognefolket søge til Endeslev kirke, til hvilken materialerne fra Vråby kirke skulle anvendes. Heraf blev dog intet.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Der er ingen fredede oldtidsminder i so., men i Tureby Hestehave findes en aflang højning, der mul. er tomten af en langdysse. – Der er fundet grave fra yngre romersk jernalder ø.f. V. og ved Læbrogård, sidstnævnte sted med bronzekar og 2 glas.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: NationalmusA. 1954. 55.

I Skrosbjerg fødtes 1846 grønlandsmissionæren, præsten Chr. Rasmussen, 1849 politikeren Ole Olsen.

Litt.: se under Endeslev so.