Bjerre herred

Sognene: Uth, Nebsager, Bjerre, Urlev, Ørum, Stouby, Hornum, Barrit, Vrigsted, As, Klakring, Rårup, Skjold, Glud, Hjarnø.

Bjerre herred omfatter den ydre del af halvøen ml. Horsens og Vejle fjorde og strækker sig fra Kattegat i ø. til Hatting hrd. i v. Grænsen til dette hrd. følger fra n. til s. først Klokkedal, går derefter v.om Bjerrelide, følger så Urlev å på et stykke for at nå Vejle fjord gennem Ørum å’s dal. Til hrd. hører også øen Hjarnø i Horsens fjord. Terrænformen er de fleste steder et af ådale furet moræneplateau af betydelig frugtbarhed, men herover rejser sig i nv. Bjerrelides høje, stejle bakkeknude til over 100 m.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal 1) udgjorde 1960: 26.209 ha, heraf landbrugsareal 20.136 ha og vandareal ca. 62 ha. – Indbyggerantallet 1) var 26/9 1960: 14.377 fordelt på 4317 husstande (1801: 7550, 1850: 11.017, 1901: 12.596, 1930: 14.019 og 1955: 14.506). – Husdyrholdet ) var juli 1962: 630 heste, 26.504 stk. hornkv. (heraf 11.462 malkekøer), 57.383 svin og 185.700 høns.

I kirkelig henseende udgør Bjerre hrd. sa. m. Hatting hrd. ét provsti – Bjerre og Hatting hrdr.s provsti – m. 15 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Bjerre herred (*1231 Biargheret) blev 20/12 1687 – jf. åbent brev af 13/3 1688 – forenet m. Hatting hrd. Da Tirsbæk birk blev nedlagt 12/4 1799, Boller og Møgelkær birker 14/4 1852, blev de derunder hørende ejd. henlagt under de to hrdr. If. kgl. resol. af 28/10 1855 blev Bjerre hrd. fra 1/1 1856 en selvstændig jurisdiktion, dog blev Uth, Ørum og Urlev so. overført til Hatting hrd. 1919 blev de to hrdr. på ny forenet til retskr. nr. 47, som if. lov af 13/2 1922 blev lagt sa. m. Voer-Nim hrdr. samt Stensballegård birk, idet dog tre so. af Voer hrd. kom under retskr. nr. 52, Skanderborg kbst. m.m. Ved lov af 21/3 1956 overførtes Engum, Hedensted, St. Dalby, Ørum og Daugård so. til retskr. nr. 46, Vejle kbst. m.m. Fra 1956 har retskredsen Bjerre-Hatting hrd. m.m. nr. 56. Siden 1919 hører Bjerre hrd. under politikr. nr. 36, fra 1956 nr. 40, der desuden omfatter Horsens kbst. og Hatting hrd. Den blev 1956 forenet m. Voer-Nim m. fl. hrdr.s politikr. Samtidig blev Engum, Hedensted, St. Dalby, Ørum og Daugård so. afgivet til politikredsen for Vejle kbst. m.m.

Tingbjerg skov og mark nævnes ved Rohden, Stouby so. Ved Lindved, Rårup so., forekommer Tinghus måls fald og Galgebakke. I det åbne brev af 13/3 1688 blev det bestemt, at de to hrdr.s fælles tingsted skulle være »østen for Stenderup i skoven«. Sen. var det længere mod s., på Bjerre mark nær Brå. Stednavnet Tinghuse lidt n.f. Bråskov minder endnu herom. Ved reskr. af 31/7 1782 blev det flyttet til Sdr. Bjerre, hvor der 1846 blev opf. et ting- og arresthus. Da Bjerre hrd. 1856 blev en selvstændig jurisdiktion, forblev tingstedet her.

Bjerre hrd. i Loversyssel lå fra gl. tid under Bygholm len. 1576–77 var det dog overført til Koldinghus. Bygholm len blev fra 1617 kaldt Stjernholm len, og blev 1660 til Stjernholm a., som fra 1671 var forenet m. Havreballegård, 1671–86 også med Kalø a. Ved resol. af 14/6 1799 blev det henlagt under Vejle a.

Fra gl. tid hører Bjerre hrd. under Århus stift, men kom 1922 under det nyoprettede Haderslev stift. Indtil 1818 udgjorde det et provsti for sig, men indgik da under Vejle a.s provsti. I h. t. kgl. resol. af 8/11 1828 opløstes dette provsti 1833, hvorefter Bjerre og Hatting hrdr. blev et provsti for sig.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 62. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 210, 313. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 72–77. T. A. Becker. Beskrivelse over B. og Hatting Hrdr., Orion 1843 og 1851. Frands Holm. Fra B. og Hatting Hrdr. 1922. Jean Fischer. Nyt og gammelt fra B. Hrd., DaStud. 1909. 109–16. Sa. Stednavne i B. Hrd., smst. 1912. 139–43. P. Martinussen. Af B. Hrd.s Fortid. AarbAarh. 1911. 100–13. Axel Liljefalk. Preusserne i B. Hrd., AarbVejle. 1906. 1–18. N. Stephensen. Preusserne i B. Hrd. i 1864, smst. 172–78. Sander s. 947 Larsen. Smaa Erindringer fra B. Hrd., 1864, smst. 1907. 164–68. Søren Knudsen. Om de gl. haandsmedede Gravkors i B. Hrd., smst. 1919. 82–107. P. Eliassen. Fra et Ting under aaben Himmel i B. Hrd., smst. 1926. 120–22. G. Laursen og T. Brummer. Bjerre herreds bogen. 1963.

(Foto). Uth kirke set fra sydvest.

Uth kirke set fra sydvest.