Skjold sogn

(S. kom.) omgives af Glud, Rårup og Uth so. samt Horsens fjord. Fra den ret lave kyst ved fjorden hæver terrænet sig jævnt mod s. til et moræneplateau af ca. 45 m højde og m. gode lerjorder. Men over dette rager ved Skjold s. 988 en ryg op m. ø.-v.-udstrækning, en udløber af Bjerrelide (Kragehøj 69 m). So. har kun lidt skov, og gennem det går landevejen Horsens-Juelsminde.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 1402 ha. Befolkning 26/9 1960: 730 indb. fordelt på 220 husstande (1801: 424, 1850: 661, 1901: 690, 1930: 764, 1955: 735). – Efter erhverv fordelte befolkningen sig i flg. grupper: 407 levede af landbr. m.v., 131 af håndv. og industri, 36 af handel og omsætning i øvrigt, 20 af transportvirksomhed, 60 af administration og liberale erhverv, 6 af anden erhvervsvirksomhed og 63 af formue, rente, understøttelse olgn.; 7 havde ikke givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Skjold (*1449 Schiold, 1560 Skiolde; u. 1775) m. kirke, præstebol., centralskole (opf. 1931, arkt. N. G. Jensen, udv. og sognegård tilbygget 1962, arkt. Roldsgaard og Vinther), bibl. (i skolen; opret. 1901; 1250 bd.) og sportsplads; Brund (1495 Brvnnæ; u. 1778); Stourup (1442 Stubbropp, 1458 Stowrrvp; u. 1774); Vester Bisholt (1462 Bysholt, 1688 Westerbidtzholt Bye; u. 1781) m. motel (i tidl. skole, der 1932–62 var efterskole, opf. 1910), savværk og ml. – Saml. af gde og hse: Pebel; Vestermark. – Gårde: Johannesminde (13,0 tdr. hartk., 65 ha, hvoraf 6 skov; ejdv. 310, grv. 190); Frijsenlund (udstykket afjordlovsudvalget 1939); Skjoldgd.; Svanholm; Vestergd.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

S. so., der udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Uth so. So. udgør 4. udskrivningskr., VII. udskrivningsområde, 115. lægd og har sessionssted i Horsens.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den hvidkalkede, skifertækte kirke, der ligger højt m. vid udsigt mod s., består af romansk kor og skib m. våbenhus mod s. fra 1865. Den romanske bygn. er opf. af store granitkvadre på en noget vaklende sokkel, der på koret har skråkant, på skibet delvis karnisprofil. Af opr. enkeltheder skimtes n.døren m. stik af frådsten, og på kor og skibs n.side hver to rundbuede vinduer samt ét på korets ø.side. S.døren er udv. Indvendig er korbuen ændret m. røde mursten, og i sengotisk tid indbyggedes i koret et krydshvælv og i skibet tre otteribbede hvælv, hvis gjordbuer står i røde munkesten. Bygn. er stærkt omsat 1865, da det nuv. våbenhus opførtes og den romanske bygn. fik nye gavlspidser og gesimser. Fra denne tid stammer vistnok også de svære stræbepiller på n.siden. – Fra en sengotisk † altertavle stammer tre figurer – Gud Fader og to apostle. Den nuv. altertavle er et billedskærerarb. »Kommer til mig« fra 1942 af Emil Hansen, Ryslinge. Et altermaleri fra 1864, »Kristus og Johannes« af Th. Jensen, givet af Maren Nielsen Hansen, er ophængt i kirken. Kalk 1662 m. dr. Henrik Ernst’s og pastor Rasmus Sørensens navne. Sengotiske stager på siddende løver. Stort, sengotisk krucifiks o. 1475 af ejendommelig type m. adskilte ben og fire nagler. Romansk granitfont af Horsenstype m. dyrefigurer i fladt relief (Mackeprang.D. 258). Prædikestol 1864. Den ældre var af murværk. Skibsmodel: orlogsskibet »Enhjørningen« fra 1938. Klokken, der hænger i en stabel, er støbt 1864 af Stallknecht i Horsens. – I våbenhuset tre gravsten: Mads Laursen Baden, † 1817; Hans Madsen Baden, † 1823; den tredie udslidt – alle i forsinket rokoko.

Erik Horskjær redaktør

På kgd. er begr. forstanderinden og gymnastikpædagogen Jørgine Abildgaard, † 1962.

En befrielsessten er rejst ved Brund 1955.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

1449 overdrager Lange Skeel og Hans Rostrup hr. Henrik Sandberg en gd. i »Sebdrup i Schiold sogen«. En lb. af dette navn er i øvrigt ukendt i so., hvorfor formen mul. er fejl for Stubdrup, nu Stourup.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Skove: Kun lidt skov, der tilh. gde, således 4 ha til Frijsenlund og 6 ha til Johannesminde.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: På strandbrinken Spindekonens høj m. randsten, medens et kammer er s. 989 fjernet; ved Skjold en stærkt afgravet høj. – Sløjfet el. ødelagt: En jættestue, to andre stengrave og 8 høje.

(Foto). Mølle ved Brund.

Mølle ved Brund.

S. hørte før reformationen til ærkedegnen i Århus og blev derefter en tid betjent fra Glud-Rårup pastorat.

I so. fødtes 1893 forstanderinden og gymnastikpædagogen Jørgine Abildgaard.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: Søren Knudsen. En anselig østjydsk Bondegd., »Johannesminde«, ØstjyHj. 1942. 120–27.