Fleskum herred

Købstad: Ålborg (se s. 807). Sognene: Sønder Tranders, Ferslev, Dall, Volsted, Gunderup, Nøvling, Romdrup, Klarup, Storvorde, Sejlflod, Gudum, Lillevorde, Mou.

Fleskum hrd., det nordøstligste i a. s.f. Limfjorden, omgives af Kattegat, Hindsted, Hellum og Hornum hrdr. samt Limfjorden, og det strækker sig fra Kattegat i ø. til Dall i v. og fra Langerak i n. til Lindenborg i s. Til hrd. hører L. Vildmose, hvorfra s.grænsen følger Lindenborg å, mens v.grænsen dannes af den n.-s.gående tunneldal, hvori Skiveren henh. Østerå løber. Mens den sydl. og vestl. del fortrinsvis består af kridtplateauer med et tyndt morænedække, indbyrdes adskilte af det tidl. stenalderhavs fjorde og bugter, er den nordl. og østl. del helt og holdent hævet havbund fra stenalderen, enten udformet som sandede sletter, strandvoldssletter med rimmer og dopper eller som højmose (L. Vildmose).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal inkl. Ålborg kbst. udgjorde 1958: 36.706 ha, deraf var 25.206 ha landbrugsareal og 74 ha vandareal. Folketallet var 1/10 1955 (inkl. Ålborg kbst.): 94.858 indb. fordelt på 37.303 husstande (1801: 10.563, 1850: 14.755, 1901: 43.645, 1930: 65.535). – Husdyrholdet var juli 1958: 2099 heste, 24.677 stk. hornkvæg (heraf 10.437 malkekøer), 33.925 svin og 154.654 høns.

I kirkelig henseende udgør Fleskum hrd. (bortset fra Ålborg kbst. og Sønder Tranders so., der hører under Ålborg købstads provsti) sa. m. Hornum hrd. (bortset fra Hasseris so. under Ålborg købstads provsti) et provsti, Fleskum og Hornum hrdr.s provsti.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Fleskum hrd. (*1231 Fleskiumheret) har uden tvivl navn af et nu forsv. sted Fleskum i Nøvling so. (jf. s. 1013). 26/11 1687 blev det lagt sa. m. Hornum hrd. samt Nibe, Storvorde, Nørholm og Mou birker. 8/3 1814 blev en del af Torstedlund og Albæk birk lagt ind herunder, og 20/11 1833 kom Lundbæk og Pandum birk ligeledes hertil. 6/11 1844 blev Fleskum hrd. delt, idet Ferslev, Dall og Volsted forblev sa. m. Hornum hrd. og Nibe byfogedembede, mens den øvr. del af hrd. kom under byfogden i Ålborg by, hvortil også Ålborg birk hørte. Ved lov af 18/1 1878, der fik gyldighed fra 1/7 1879, blev Ålborg birk og Fleskum hrd. en selvstændig jurisdiktion, hvortil Ferslev, Dall og Volsted so. på ny blev lagt. Desuden kom hertil sognene Sejlflod, Gudum, Lillevorde, Gunderup og Romdrup, der indtil da i visse henseender havde hørt under Lindenborg birk, mens de på andre områder havde været under Fleskum hrd. allr. fra 1850. 1919 blev denne jurisdiktion til retskr. nr. 68, som ved lov af 22/12 1920 blev forenet m. retskr. nr. 67, Ålborg by. Ved kgl. anordning af 20/1 1921 bestemtes, at den nye retskr. skulle have nr. 67, der fra 1956 blev nr. 74, og at Fleskum hrd. skulle høre under rettens 1. afdeling. 1922 blev der i stedet oprettet et kriminal- og et civildommerembede. Fra 1960 er embedet delt i 3 afdl., der hver har sit saglige område. 1919 kom hrd. til at høre under politikr. nr. 48, fra 1960 nr. 50. Ved lov af 21/3 1956 blev Ellidshøj og Svenstrup so. overført til denne jurisdiktion fra retskr. nr. 66, Nibe købstad og Hornum hrd.

Tingstedet var sikkert fra gl. tid på Tingbakken nø.f. Nøvling kirke; en tid var det flyttet bort herfra, mul. til Gunderup so., hvor der på Oppelstrup mark 1683 var nogle agre, der hed Gammel Tinghøjs Vang. Pont.Atlas oplyser, at »nordvest for Gunderup kirke ligger Tinghøj, hvor i forrige tider skal være holdt ting«. Da Gunderup birk nævnes 1442, kan der også være tale om tingsted for dette birk, som dog kun omtales denne ene gang. Omkr. 1629 s. 1002 blev Fleskum hrd.s ting flyttet tilbage til »de steder, som det tilforn udi gamle tider ligget har«, og man vedtog, at der skulle opsættes et »tingskjul« og et nyt rettersted el. galge ved tinget (JySaml. 4. Rk. II. 1914–16. 339–34). Ved reskr. af 13/3 1688 blev tingstedet henlagt til Bonderup i Ellidshøj so. En tid var det derefter i Guldbæk i Ø. Hornum so. og blev derefter ved reskr. af 19/2 1734 flyttet til Nibe. Fra 1844 har tingstedet været i Ålborg by.

Fleskum hrd. hørte, i hvert fald fra den sen. del af middelalderen, under Ålborghus len, fra 1660 Ålborghus amt, fra 1793 Ålborg amt.

I gejstlig henseende hørte hrd. under Viborg stift, indtil det ved kgl. anordning af 15/11 1922 kom under Ålborg stift. Til 1812 udgjorde hrd. et provsti for sig, men blev da en del af amtsprovstiet for Hornum, Fleskum, Hellum og Hindsted hrdr. I h.t. kgl. resol. af 22/7 1828 blev Fleskum og Hornum hrdr. et provsti for sig.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 38. Mogens Lebech i JySann. 5. Rk. II. 1936. 249. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 198ff. Kr. Værnfelt. Fl. Herreds Selvejerbønder. JySaml. 5. Rk. V. 1941–42. 138–158.