Hasle herred

Købstad: Århus (se s. 29). Sognene: Åby, Vejlby, Risskov, Hasle, Brabrand, Sønder Årslev, Tilst, Kasted, Lyngby.

Hasle herred omgives af Kattegat (Århus bugt), Ning, Framlev, Sabro og V. Lisbjerg hrdr. samt Randers a. (Ø. Lisbjerg hrd.). Det strækker sig fra Egå i n. til Århus å og Brabrand sø i s. og fra Århus bugt i ø. til Lyngbygård ås snævre dal i v. Det ret jævne, mest lerede terræn er et moræneplateau, skabt af det østjy. isfremstød, og der er kun lidt skov. Hele den østl. og sydl. del er forstadsbebyggelse til Århus.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1960: 9604 ha, deraf landbrugsareal ca. 6800 ha og vandareal ca. 140 ha. – Indbyggerantallet var 26/9 1960 (inkl. Århus kom.): 154.472 fordelt på 57.122 husstande (1801: 6205, 1850: 11.202, 1901: 58.224, 1930: 96.412 og 1955: 147.759). – Husdyrholdet var juli 1962: 133 heste, 6604 stkr. hornkv. (heraf 3027 malkekøer), 10.338 svin og 44.746 høns.

I kirkelig henseende udgør Hasle hrd. (bortset fra Lyngby so., der hører til Sabro, V. Lisbjerg og Framlev hrdr.s provsti), inkl. Århus kbst. samt Lisbjerg so. (V. Lisbjerg hrd.), ét provsti – Århus kbst.s og Hasle hrd.s provsti – m. 14 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Hasle herred (*1231 Hasløgheret). I middelalderens sidste århundreder ejede biskoppen af Århus en stor del af Hasle hrd. Allr. 1359 kunne biskoppen disponere over ledingspengene af Hasle hrd. 26/9 1662 blev det befalet, at Hasle hrd. skulle nedlægges, idet bønderne i V. Lisbjerg og Hasle hrdr. skulle søge ét herredsting, nemlig V. Lisbjerg, der måtte forblive et birketing m. sa. rettigheder som andre birketing i riget. 17/12 1687, jf. åbent brev af 13/3 1688, blev birket lagt sa. m. Houlbjerg og Galten hrdr. 4/12 1801 blev Hasle, V. Lisbjerg, Framlev og Sabro hrdr. samlet til en retskr., som fra 1919 blev forenet m. Ning hrd. til retskr. nr. 55, fra 1956 nr. 62 Sa. m. Frijsenborg-Favrskov birk kom de 4 hrdr. til at udgøre politikr. nr. 39. Retskr. nr. 55 blev ved lov af 21/3 1956 delt i to, den ene af disse, nu Århus ndr. herredsret, omfattede Hasle hrd. undt. Lyngby so., der kom under sdr. herredsret, V. Lisbjerg og Sabro hrdr. Politikr. nr. 39, fra 1960 nr. 44, blev ved lov af 21/3 1956 udv. m. Ø. Lisbjerg og en del af Sønderhald hrd.

I Åby so. nævnes 1683 både Tingsig fald og Galleagre. Sidstn. lå ved sogneskellet ml. Brabrand, Åby og Hasle so. Tingblokke nævnes i Tilst so. 1683. Ved patentet af 13/3 1688 blev det bestemt, at tinghuset for den nye jurisdiktion skulle sættes ved Hadbjerg by i Galten hrd. 30/7 1734 blev det tilladt at holde tinget i Lisbjerg, og 21/1 1803 blev det henlagt til Århus.

Hasle hrd. i Åbosyssel tilhørte i senmiddelalderen biskopperne i Århus. 1536 kom det under Århusgård len, fra 1660 Århusgård el. Havreballegård a., som fra 1671 var forenet m. Stjernholm a. Da Århus a. blev opret. 1799, blev det en del af dette.

Hrd. hørte fra gl. tid under Århus stift. Indtil 1812 udgjorde det et særl. provsti, som dog ofte var forenet m. Å. stiftsprovsti. Det blev derefter en del af Århus a.s ndr. provsti. Ved kgl. resol. af 1/5 1827 blev Ning og Hasle hrdr. et provsti for sig. 15/9 1829 blev hrd. forenet m. Århus kbst.s provsti. 1/4 1962 indlemmedes Skejby so. i Århus købstad.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: Valdjb. II. 55. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 203, 288. Smst. 5. Rk. II. 94. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 53 ff. Aug. F. Schmidt. Aaby Sogns Historie. I. 1941. 17, 22. Kr. Hald. Stednavne i H. og V. Lisbjerg Herreder. ØstjyHj. 1938. 13–18. S. Fritz. Nogle kirkelige Genstande fra H. Hrd. i Nationalmus., smst. 1946. 153–56.