Ning herred

Sognene: Viby, Fredens, Ormslev, Kolt, Holme, Skåde, Tranbjerg, Tiset, Mårslet, Beder, Malling, Astrup, Tulstrup, Tunø.

Ning herred omgives af Kattegat, Hads hrd., Skanderborg a. (Hjelmslev hrd.) samt Framlev og Hasle hrdr. Det strækker sig fra Århus å og Brabrand sø i n. til Norsminde fjord i s. og fra Kattegat i ø. til Solbjerg sø og Århus ås øvre del i v. Terrænet er mod ø. præget af randmorænebakker, sat op af unge gletscherfremstød fra sø. gennem Kattegat, mens den vestl. del er et jævnt bølget land, bundmoræne m. tunneldale fra det østjy. isfremstød. Jorderne hører til de bedste i a.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal var 1960: 16.578 ha, deraf landbrugsareal 12.300 ha og vandareal ca. 200 ha. – Indbyggerantallet var 26/9 1960: 34.796 indb. fordelt på 11.111 husstande (1801: 4679, 1850: 7383, 1901: 10.797, 1930: 18.477, 1955: 29.925 indb.). – Husdyrholdet var juli 1962: 550 heste, 17.677 stk. hornkv. (heraf 7588 malkekøer), 32.266 svin og 84.612 høns.

I kirkelig henseende udgør Ning hrd. (bortset fra Tunø so., der hører under Samsø og Tunø provsti) sa. m. Hads hrd. ét provsti – Hads og Ning hrdr.s provsti – under Århus stift, m. 19 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Ning herred (*1231 Ninggeheret). Harlevholm i Harlev so., Framlev hrd., hørte tidl. til Ning hrd. Ved åbent brev af 13/3 1688 kom de strøbønder i Ning hrd., som ikke hørte til friherskaberne Vilhelmsborg og Marselisborg. under Hads hrd. Det drejede sig om nogle få bønder under Århus domkirke, Århus hospital samt provst og kapellan i sa. by, oplyses det i 1751. Da Marselisborg birk blev nedlagt 15/4 1820, blev dette birks bønder i Ning hrd. lagt under hrd.s jurisdiktion. If. reskr. af 27/7 1853 blev jurisdiktionen delt, og Ning hrd. m. Hvilsted so. af Hads hrd. blev en retskr. for sig. 9/5 1856 blev Vilhelmsborg birk nedlagt og indlemmet i Ning hrd. 18/7 1873 blev den del af Viby so., som lå ml. Århus kbst.s sydl. grænse og hovedgden Marselisborg, lagt under Århus kbst.s jurisdiktion, 7/7 1873 og 9/9 1887 indlemmes Frederiksbjerg heri, og 12/12 1898 blev flg. ejendomme og arealer i Viby so. indlemmet i Århus: den del af Marselisborg hovedgård, der lå samlet i Viby so., matr. nr. 99 af Viby og Terp byer, Århus amtssygehus og det s.k. kunstvejdistr. Fra 1919 udgør Ning hrd. sa. m. Hasle, V. Lisbjerg, Framlev og Sabro hrdr. retskr. nr. 55, fra 1956 nr. 62. Ning og Hads hrdr. kom samtidig til at udgøre politikr. nr. 40. Ved lov af 21/3 1956 blev retskr. delt i to, Holme, Tranbjerg, Mårslet, Ormslev, Kolt, Tiset, Tunø og Viby so. kom under den ene, nu Århus sdr. herredsret, mens Astrup, Tulstrup, Beder og Malling samt Hvilsted so. i Hads hrd. blev lagt under retskr. nr. 53, sen. nr. 56, Hads hrd.

Tingskov nævnes i Tiset so. Fra 1688 havde hrd. tingsted fælles m. Hads hrd. (se der). Ved delingen 1853 blev det bestemt, at Ning hrd.s tingsted skulle være i Århus, fra 15/10 1906 blev tinget holdt i det nyopførte ting- og arresthus i Vester Allé. Retskr. nr. 53, nu 56, har tingsted i Odder.

Ning hrd. i Åbosyssel hørte indtil 1516 under Skanderborg len, 1536 kom det under det nyoprettede Århusgård len, fra 1660 Århusgård el. Havreballegård a., som fra 1671 var forenet m. Stjernholm a. Da Århus a. blev opret. 1799, blev det en del af dette.

Hrd. hørte fra gl. tid til Århus stift. Til dette hrd.s provsti hørte gennem lang tid Århus Vor Frue og Åby so., og præsten ved Vor Frue var næsten altid provst i hrd. 1814 blev de to embeder henlagt under Hasle hrd. 1812 blev hrd. en del af Århus a.s ndr. provsti. Ved kgl. resol. af 1/5 1827 blev Ning og Hasle hrdr. et selvstændigt provsti. Da Hasle ved kgl. resol. af 15/9 1829 blev forenet m. Århus kbst.s provsti, var Ning et selvstændigt provsti indtil 1/1 1843, da det blev lagt sa. m. Hads hrd.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

s. 270

Litt.: Valdjb. II. 56, Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 207, 303. ØstjyHj. 1944. 16f. JySaml. 5. Rk. II. 94. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 60ff. Kr. Hald. Stednavnene i Ning Hrd., ØstjyHj. 1948. 42–49. Poul Holm. Barndoms- og Ungdomserindringer fra Aarhusegnen, ØstjyHj. 1953. 75–93, 1954. 39–50.