Holme sogn

(H.-Tranbjerg kom.) omgives af Skåde, Tranbjerg og Viby so. Det ret højtliggende, bakkede terræn når i Holme Bjerge længst i s. til 107 m (Lerre), mens Hjulbjerg ø.f. Holme er 77 m. Den nordl. del har helt præg af forstad til Århus (parcelhusbebyggelse). Gennem so. går landevejen Århus-Horsens.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Holme og Skåde so. har et areal på i alt 1960: 981 ha. Befolkning 26/9 1960: 10.290 indb. fordelt på 3096 husstande (1801: 339, 1850: 723, 1901: 118, 1930: 2786. 1955: 7839).

Holme og Skåde so. udgør én samlet bymæssig bebyggelse, der er forstad til Århus.

I forstadsbebyggelsen fordelte befolkningen sig 1950 i flg. grupper: 336 levede af landbr. m.v., 2736 af håndv. og industri, 832 af handel og omsætning i øvrigt, 378 af transportvirksomhed, 611 af administration og liberale erhverv og 503 af aldersrente, pension, formue olgn.; 156 havde ikke givet oplysning om erhverv.

Skåde so. udskiltes i kirkelig henseende som selvstændigt so. fra Holme so. fra 30/9 1949. I Holme so. var indbyggerantallet 1960: 3551 indb. (1082 husstande), 1955: 2318 indb. (653 husstande).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Holme (*1203 Holmæ; u. o. 1785) m. kvartererne Lundshøj og Rundhøj – der må betragtes som forstadsbebyggelse til Århus – m. kirke, præstebol. (opf. s. 280 1957), skole (en ny skole, Rundhøjskolen, er under opførelse, arkt. O. Sahl), afdelingsbibl. (i skolen), kom.kontor (opf. 1949, arkt. O. Sahl), alderdomshjemmet »Egely«, »Riva« (optræningsvirksomhed for erhvervshæmmede til metalarbejde), kro, filialer af Aarhus Privatbank, Aarhus Discontobank og Handelsbanken i Århus, Holme-Tranbjerg Sparekasse (filial af Landbosparekassen i Århus), og cocacolatapperi (30 arb.). A/S Thomas Sabroe har købt 20 ha og har 1960 påbeg. opf. af en ny fabr., der skal erstatte den i Århus.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

H. so., der sa. m. Skåde og Tranbjerg so. udgør Holme-Tranbjerg sognekom. og sa. m. Tranbjerg so. ét pastorat under Hads og Ning hrdr.s provsti, Århus stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Viby so. So. udgør 4. udskrivningskr., VII. udskrivningsområde, 240. lægd og har sessionssted i Århus.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken er opf. 1882 (arkt., prof. Walther) i nyromansk stil af røde mursten på granitsokkel af kvadre fra den nedbrudte granitkvaderkirke. Den består af kor og skib, tårn mod v. og våbenhus mod s. Over sokkelen er der et profilled af glasseret tegl og derover tre skifter »rustikkvadre«. Murene er udsmykket med arkadeblændinger, hjørnesøjler osv. Det firkantede tårn har ottekantet overdel med spidsgavle omkring et spidst spir. Indvendig er der flade lofter, og i den meget dybe korbue er der mod n. indrettet præsteværelse, mod s. opgang til prædikestolen. I korvæggen er der indsat et kragbånd med rundbuefrise fra den gl. kirkes korbue. – Altertavlen er et ganske rigt snitværk i senrenæssance o. 1650, påvirket af Peder Jensen Koldings stil, med maleri fra 1882: Kristus med brødet og vinen. Romansk granitfont med fletning om kummen og arkader på foden, nøje svarende til den i Beder (Mackeprang.D. 336). Prædikestol 1882. I stoleværket er benyttet en del gavle fra 1688. Krucifiks fra 1600t. – I skibets n.mur er indmuret en romansk granitligsten med tre indristede, ligearmede kors. I koret stentavle over præsterne Anders Thomsen og Niels Christensen Hjordtsvang, der i slutn. af 1500t. skal være begravet ved den gl. kirkes alter. I våbenhuset anseligt barokepitafium med portrætmaleri over sgpr. Johs. Thorsager, † 1665, og hustru, † 1687. Kirkeskib fra 1700t.

Erik Horskjær redaktør

Biskop Peder Vognsen overdrog 1203 bl.a. 6 mark sølv jord i Holme til Århus domkapitel.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

I so. lå en landsby Tyristrup (*1350 Thiriestorp, *1354 Thyristorp), som synes forsv. i 1400t.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: En mindre høj, Tishøj, nø.f. Holme. – Sløjfet el. ødelagt: 7 høje.

Ved resol. af 11/7 1907 blev fra 1/10 s.å. Torsskov og Skåde skov indlemmet i Århus. 30/9 1949 udskilles Skåde fra H. som et særligt so.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

I H. so. fødtes 1868 præsten og politikeren Thorvald Povlsen.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Litt.: Vider. II. 302–17.