Ods herred

Købstad: Nykøbing, se s. 373. Sognene: Rørvig, Odden, Højby, Vig, Nørre Asmindrup, Egebjerg, Grevinge, Asnæs, Fårevejle, Vallekilde, Hørve.

Ods herred er det nordligste i amtet og danner den stærkt indskårne og med halvøer forsynede Ods herred halvø. Herredet omgives af Isefjord (med Lammefjord), Kattegat og Sejerøbugten, mens s.grænsen til Tuse og Skippinge herreder går midt igennem de udtørrede vige Lammefjord og Svinningevejle til Nekseløbugten lidt s.f. den smalle landtange ved Dragsholm. Om landskabets tilblivelse se s. 304.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal udgjorde 1951 35.525 ha; deraf var 26.296 ha landbrugsareal, 368 ha gartnerier og frugtplantager, 2193 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 928 ha bebygget grund og gårdsplads, 755 ha private haver, 1287 ha gader, veje, jernbaner olgn., 2015 ha byggegrunde, sommerhusgrunde, kirkegårde, sportspladser olgn., 222 ha tørvemoser, 703 ha heder, klitter, sumpe olgn., og 758 ha vandarealer.

Folketallet var 7/11 1950: 25.003 indb. fordelt på 7361 husstande. (1801: 8459, 1850: 13.423, 1901: 19.149, 1930: 24.627).

Kreaturholdet var i juli 1951: 4648 heste, 25.222 stk. hornkvæg, (heraf 14.248 malkekøer), 38.994 svin og 219.807 høns.

I kirkelig henseende udgør hrd. sa.m. Skippinge hrd. eet provsti m. 15 pastorater (dog hører Holmstrup so. i Skippinge hrd. til Tuse og Merløse hrdr.s provsti).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Ods hrd., i ValdJb. kaldet Odzhæreth, hørte i middelald. til Sjællands Vestersyssel, sen. til Dragsholm len og fra 1660 til Dragsholm amt (se videre s. 328). – Holmstrup so., der lå under Dragsholm len, hørte i jurisdiktionel henseende til hrd., ligesom visse dele af Særslev so. Sejerø hørte ligeledes under Ods hrd., mens Vallekilde og Hørve so. tidl. hørte til Skippinge hrd.s provsti. Ved resol. af 24/1 1806 fik Skippinge hrd. alt det under Dragsholm birk liggende hartk. i Holmstrup og Særslev so., mens det under Ars-Skippinge hrd. liggende gods i Hørve, Vallekilde og Føllenslev so. blev lagt under Dragsholm birk. Endvidere blev Sejerø ved resol. af 14/2 1806 lagt under Ars-Skippinge hrdr.s jurisdiktion. 1/10 1889 henlagdes Føllenslev so. under Ars-Skippinge hrd.s jurisdiktion. Skovene i Ods hrd. er rester af de store skovstrækninger (især eg og hassel), der har opfyldt en stor del af hrd. Jordegodset i hrd. (undt. i Fårevejle, Vallekilde og Hørve so.) har fra ældre tid været krongods (»Ods Herreds Gods«) og udgjorde endnu ved 1850 henved 3000 tdr. hartk. og ca. 17.000 ha med hovedgde, bøndergods, skove m.m., men siden den tid er det altsammen bortsolgt på skovene nær.

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: L. Andersen og H. P. H. Gjevnøe. En kristelig Vækkelse i det sydl. Odsherred, AarbHolbæk. 1910. 92–132. Lars Andersen. Folkesagn og Overtro i Ods Herred. 1918. Sa. Folkeliv i Ods Herred. 1919. Th. Gravlund. Herredsbogen. Sjælland. 1926. 152–58. Odsherred, udg. af Tage Christiansen. 1929–32, 1934–36. Det skønne Odsherred, udg. af sa. 1944–50, 1952–53 (Bibliografi. 1950. 14–20). Lars Andersen. Minder om gl. Hjem og Slægter i Ods Herred. I–V. 1929–38. Ods Herred, red. af Rich. Madsen. 1947.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.