Hørve sogn

(Vallekilde-H. kom.) omgives af Tuse hrd. (Kundby og Svinninge so.), Vallekilde, Fårevejle, Asnæs og Grevinge so. Mer end 2/3 af so. udgøres af den udtørrede Lammefjords og Svinninge vejles store, jævne flader, hvis afvekslende dyndede el. sandede jorder har en spredt gårdbebyggelse, og hvor specialafgrøder spiller en stor rolle. Som en halvø, der på tre sider omgives af de udtørrede vige, ligger mod v. sognets kerneparti af moræne, over hvis ret jævne, lerede terræn der hæver sig flere, store, fladtoppede bakker, mod sv. Svendsbjerg (40 m) og mod n. Bavnehøj (39 m) og Klinten (28 m), sidstnævnte med en høj stenalderskrænt ud mod Lammefjorden. So. har ingen egl. skove, men enkelte skræntbevoksninger. Gennem so. går Odsherredbanen med stat. i Hørve, hvorfra udgår H.-Værslev banen, samt landevejen Nykøbing-Ringsted.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 2196 ha. Befolkning 7/11 1950: 1701 indb. fordelt på 490 husstande. (1801: 386, 1850: 484, 1901: 923, 1930: 1586).

I sognet byerne: Hørve (Gl. Hørve; o. 1370 Hwørf; u. 1798) og Hørve stationsby – bymæssig bebyggelse med 1950 i alt 844 indb. fordelt på 256 husstande; fordelingen efter erhverv var 1940: 121 levede af landbrug, 282 af håndværk og industri, 95 af handel og omsætning, 66 af transportvirksomhed, 39 af administration s. 576 og liberale erhverv og 81 af aldersrente, formue, pension olgn., medens 9 ikke havde givet oplysning om erhverv – m. kirke, skole (opf. 1948, arkt. Monrad Hansen) med kursus til præliminæreksamen og med folkebogsaml. (jf. Vallekilde), tekn. skole (opf. 1925), friskole, missionshus (Tabor), forsamlingshus (Baunen), idrætsanlæg, Vallekilde-H. kom.kontor, Vallekilde-H. Spare- og Laanekasse (opret. 1869; indskud 31/3 1953 1,6 mill. kr.), flere bankfilialer, afholdshotel, andelsmejeri (Brunbjerg, ombygget 1928), ml., 2 skotøjsfabr., maskinfabr., rugemaskinefabr., jernbanestat., post- og telegrafeksp.; Vejleby (*1177–1201 Wæthleby, o. 1370 Vædleby; u. 1798). – Saml. af gde og hse: Søhuse; Skovvang; Lillevang; Sylager Næbbe; Hørve Enghave; Hørve Lammefjord og Vejleby Lammefjord.Gårde: Dragsmøllegd. (1610 Draxmølle; 16 tdr. hartk., 80 ha; ejdsk. 200, grv. 128) med ml.; Svendsbjerg; Aspagd. på Lammefjorden, anlagt med aspargesdyrkning for øje (0,2 tdr. hartk., 163 ha; ejdsk. 328, grv. 148).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

H. so., der sa.m. Vallekilde so. udgør een sognekom. og eet pastorat, har sa. tingsted og hører under sa. kr. som Rørvig og udgør 2. udskrivningskr., 3. lægd. So. har sessionssted i Nykøbing.

Kirken har opr. været en romansk rundkirke af kamp med vistnok ovalt kor og cirkulært skib samt fire midtsøjler el. -piller. Indtil ombygningen 1924 stod endnu rundbygningens triumfvæg, der i v. var tydeligt konkav. I sengotisk tid er rundskibet erstattet med et rektangulært skib af kampesten og tegl, hvis s.dør er bev., fladbuet og falset, mens den tilmurede n.dør ses at have haft retkantet afdækning. Skibet har to fag krydshvælv, og dets blændingsgavl i v. er synlig fra tårnets mellemstokv. Sengotiske tilbygninger er våbenhus i s. m. femtindet gavl og vesttårnet, der har samtidigt trappehus i s. m. fladbuet dør i spidsbuet spejl. Det opr. kor er mul. først nedrevet 1575, da der af kampesten opførtes et rektangulært kor, smallere end skibet, med korsblænding i ø.gavlen og spidsbuet tøndehvælv med kalkmalet bygningsindskr.: »1575 muuret Oluuf P.. sen af Altsthied dethe sang huus i H. Mickel Hansens thiedt. . .«. Ved en gennemgribende ombygn. 1924 (arkt. I. Bentsen) fjernedes dette kor og triumfvæggen for at blive erstattet med et to-fags langhuskor, hvorved alle spor af rundkirken gik til grunde. I skibets hvælv kalkmalerier fra 1564 (dommedag, Kristus og den samaritanske kvinde ofl.) rest. af Kornerup og genrest. 1944 af Lind. Magn.Pet. K. 111. Poul Nørlund i AarbHolbæk. 1922. 176–78). – Alterbordsforside fra 1570’erne. (sml. † kor). Altertavle i begyndende bruskbarok fra 1630 af en mester, hvis arbejder hyppigt findes i Merløse hrd. På skibets n.væg sengotisk altertavle m. Skt. Laurentius. Små renæssancestager. Romansk granitfont af Kalundborgtype (Mackeprang. D. 96. 406). Sydty. malmfad o. 1550 m. bebudelsen. Godt korbuekrucifiks af senromansk type fra o. 1300. Prædikestol fra 1620 i forsinket ungrenæssance. Klokker: 1) Sengotisk, o. 1500, skriftløs, af Oluf Kegge, skal være kommet fra Skt. Sørens kirke i Holmstrup (Uldall. 208); 2) 1591 af Borchard Gellgether.

Erik Horskjær redaktør

Fredede oldtidsminder: 6 høje, hvoribl. de anselige Barnehøj og Brunsbjerg. – Sløjfet: 2 langdysser, 2 runddysser, 16 høje. De allerfleste mindesmærker ligger el. lå i den højere vestl. del af so. – På den udtørrede Lammefjord flere bopladser fra tidlig ertebøllekultur. Fra Vejleby et depotfund fra yngre stenalder, bestående af 6 mejsler og 5 bredæggede økser, alle uslebne.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Mindesten for Danmarks befrielse (tegnet af Poul Nyhus) i idrætsanlægget.

I skolen store vægdekorationer af Poul Nyhus og Holmer Trier.