Ølstykke herred

Sognene: Snostrup, Ølstykke, Stenløse, Veksø, Slagslunde, Ganløse, Farum.

Herredet er det sydvestligste i Frederiksborg amt og omgives af Kbh.s amt, Roskilde fjord, Lynge-Frederiksborg hrd. og Lynge-Kronborg hrd. I ø.-v. strækker det sig fra Birkerød til Roskilde fjord og i n.-s. fra Bastrup sø-Buresø til Værebro å.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648.

1648.

Herredets areal udgør 1951: 11.415 ha; heraf var 8261 ha landbrugsareal, 1082 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 273 bebygget grund og gårdsplads, 281 ha gartnerier og frugtplantager, 250 ha private haver, 334 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 272 ha byggegrunde, kirkegårde, sportspladser olgn., 418 ha tørvemoser, 17 ha klit, hede olgn. og 227 ha vandarealer. s. 253 Folketallet var 1950: 7579 (1801: 3484, 1850: 5524, 1901: 5432, 1930: 6367). – Kreaturholdet var i juli 1951: 1274 heste, 6983 stk. hornkvæg (heraf 4000 malkekøer), 7653 svin og 42.166 høns (heraf 17.174 høner).

Herredet udgør sa.m. Horns hrd. og Lynge-Frederiksborg hrd. (bortset fra Lillerød og Gørløse so. i sidstn. hrd.) et provsti med 16 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Ølstykke hrd. hørte i middelalderen til Østersyssel og hed opr. Jurlunde, sen. Jørlunde hrd. efter Jørlunde so., se s. 247, og Græse mølleå dannede hrd.s nordgrænse; men da Ude og Oppe Sundby tillige med Jørlunde so. 1562 blev lagt u. Fr.borg len, fik hrd. sit nuv. navn. I 16- og 1700t. hørte Slagslunde, Ganløse og Farum sogne til Kbhs. amt, indtil hele hrd. samledes u. Fr.borg amt ved res. af 1/7 1800. Om Try hrd. der indbefattede de tre hrd. Jørlunde, Strø og Lynge, se s. 96.

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: A. P. Andersen. Tryherred i AarbFrborg. 1909. 72–103. Th. Gravlund. Herredsbogen. Sjælland. 1926. 94–102.