Oppe Sundby sogn

(O.S. kom.) omgives af Jørlunde so., Ølstykke hrd. (Snostrup so.), Roskilde fjord og Frederikssund kbst. Fra Oppe Sundby sænker terrænet sig i jævne kurver dels mod Sillebro å og Oppe Sundby mose og dels mod engene ved Marbæk Rende. V.f. jernbanen er landskabet næsten fladt. I Roskilde fjord ligger den 3 ha store ø Kølholm. Jorderne er overvejende lerede. Skovløst. So.s nordl. del på grænsen til Frederikssund er bymæssigt bebygget. Gennem so. går jernbanen Ballerup-Frederikssund og landevejen Roskilde-Frederikssund.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 920 ha. Befolkning 7/11 1950: 1124 indb. fordelt på 346 husstande. (1801: 284, 1850: 381, 1901: 425, 1930: 979). – Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1940 i flg. grupper: 244 levede af landbrug, 366 af industri og håndværk, 130 af handel og omsætning, 54 af transporterhverv, 30 af administration og liberale erhverv, 119 af formue, aldersrente, pension olgn., medens 9 ikke havde givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Oppe Sundby (*1341 Uppesundby, o. 1370 Uppæ Sundby, Sundby østræ; u. 1788) med kirke, hovedskole og forskole, jernbanehpl. og andelskølehus. Oppe Sundby Villaby – en forstadsbebyggelse til Frederikssund med i alt 799 indb. i 1950, fordelt på 259 husstande; fordelingen efter erhverv var 1940 flg.: 39 levede af landbrug, 310 af industri og håndværk, 108 af handel og omsætning, 46 af transporterhverv, 22 af administration og liberale erhverv og s. 252 86 af aldersrente, formue, pension olgn., medens 5 ikke havde givet oplysning om erhverv – med mejeri, vejmaterialefabr., andelskølehus, jernvarefabr. og legetøjsfabr. – Saml. af gde og hse: Marbæk (1682 Marebecks Wang); Strandvangen. – Gårde: Petersholm (15.1 tdr. hartk., 64.2 ha; ejdsk. 155, grv. 113), Ørumgd. (tidl. Tollerupgd., *1085 Tollæthorp).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

O. S. so., der udgør een sognekom. og sa.m. Frederikssund kbst. eet pastorat, har tingsted i Frederikssund og hører under de sa. kredse som Græse so., dog under 1. udskrivningskr., 120. lægd.

Kirken er en romansk kampestensbygn. m. hjørner af granit-, døre og vinduer af frådstenskvadre. I skibet spor af to opr. vinduer og af n.døren, s.døren er sen. omdannet. O. 1400 fik kor og skib krydshvælv, noget sen. forlængedes skibet mod v., og i s. opførtes et våbenhus. O. 1450–1500 byggedes et sakristi på korets n.side m. en smuk blændingsgavl svarende til gavlen på Vordingborg kirkes sakristi (DanmKirk. Præstø a. 173) og o. 1550 et tårn i v. m. trappehus i n. og blændingsgavle svarende til Melby (s. 202). – 1911 afdækkedes på hvælvenes ribber og buer en gotisk, kalkmalet dekoration, der atter overhvidtedes. – Muret alterbord, alterbordsforside o. 1550 svarende til Sigerslevvesters (s. 247), altertavle o. 1600, malet 1637, m. indsatte malerier, sign. F. C. Lund 1870; gotisk Mariafigur i Nationalmus., barokke alterstager. Romansk granitfont af Roskildetype, dåbsfad af messing fra beg. af 1600t. Unggotisk korbuekrucifiks o. 1275–1300. Prædikestol o. 1600, beslægtet m. Bernt Snedkers arbejder. Lysekrone skænket 1687, lysearm skænket 1647. To klokker: 1) 1572, opr. støbt til Ganløse, 2) 1632 (Hans Kemmer). Gotisk gravsten over Andreas Ingvarsen og hustru Cecilie og over Sidse Ibsdatter, dat. 1632.

Kirsten Weber-Andersen bibliotekar, mag. art.

I reskr. af 13/10 1665 nævnes Skt. Olafs kilde på Oppe Sundby mark; den blev 1757 sat i stand af præsten E. S. Lemming; den besøgtes Skt. Hansdag (Schmidt. DH. 113). – Byen og hovedgården Tollerup tilhørte i 1300t. Roskilde bispestol. Oppe og Ude Sundby sogne hed da Sundbyøstre og Sundbyvestre, undertiden Sundbyøvre og Sundbyydre. – På en sten ved landevejen i Oppe Sundby står: »1789 blev denne bye udskiftd. INS.«

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

I Oppe Sundby fødtes 1822 venstrepolitikeren Peder Pedersen.

Fredede oldtidsminder: Maglehøj, hvori er fundet en brandgrav fra slutn. af ældre bronzealder; blandt gravgodset en bronzedåse med en del amuletter. – Sløjfet: En runddysse, en langdysse, 3 ubest. dysser og 2 høje. – Langs kysten flere køkkenmøddinger.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.