Skast herred

Købstad: Esbjerg, se s. 727. Sognene: Øse, Næsbjerg, Vester Starup, Grimstrup, Vester Nykirke, Fåborg, Årre, Sneum, Tjæreborg, Skast, Brøndum, Vester Nebel, Alslev, Hostrup, Guldager, Nordby, Sønderho.

Skast herred, amtets største, omgives af Ø. og V. Horne hrdr., Vesterhavet (Ho bugt og Fanø bugt), Gørding og Malt hrdr. Det strækker sig fra Varde å i n. til Sneum å i s., fra Vesterhavet i v. til Grindsted hedeslette i ø. Langt største delen af hrd. optages af Esbjerg bakkeø, der har et jævnt bølget, ikke særl. højtliggende terræn (største højde Haldbjerg, 53 m o.h.), hovedsagelig sandet, dog, navnlig mod s., m. pletter m. lerunderlag. Længst mod ø. når hrd. ind på Grindsted hedeslettes flade, sandede terræn, og desuden er der strimler af hedesletteterræn langs både Varde og Sneum åer. I Varde ås nedre løb og langs s.kysten er der marskdannelser, medens kysten n.f. Hjerting har klint. Til hrd. hører også Fanø, der hovedsagelig er opbygget af flyvesand, medens der langs ø.kysten findes en lille strimmel marsk.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

(Våbenskjold). 1556

1556

Herredets areal var 1960: 61.629 ha, heraf var 43.678 ha landbrugsareal og ca. 270 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960 (inkl. Esbjerg kbst.) 78.543 indb. fordelt på 24458 husstande (1801:8510, 1850: 10.977, 1901: 28.503, 1930: 51.333, 1955: 72.705). – Husdyrholdet var juli 1963: 519 heste, 57.690 stk. hornkv., hvoraf 22.811 malkekøer, 98.011 svin og 521.916 høns.

I kirkelig henseende udgør Skast hrd. ét provsti – Skast hrd.s provsti – i Ribe stift, m. 12 pastorater. V. Starup so. hører dog under Ribe og Gørding hrd.s provsti.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Skast herred (*1231 Skazstatheret). 1638 oplyser præsten i Sneum, at Sneum å udgør skellet ml. Skast og Gørding hrdr. Til sidstn. hrd. hørte Tømmerby og Terpager. Da Nørholm birk blev lagt sa. m. Nr. og Ø. Horne hrdr. 2/12 1687, kom den nordligste, største del af Øse so. under denne jurisdiktion. If. lov af 11/3 1892 blev hele Øse so., altså både den del, som hidtil havde været under Ø. Horne hrd., og den del, som lå i Skast hrd., lagt til Varde kbst.s jurisdiktion. Hrd. blev 11/1 1737 forenet m. Gørding og Malt hrdr., men blev 3/10 1800 på ny udskilt som selvstændig retskr. Ved kgl. resol. af 6/5 1859 blev det bestemt, at Tømmerby og Terpager i Sneum so., som hidtil havde hørt under Gørding-Malt hrdr. i civilretslige sager, også i denne henseende skulle høre under Skast hrd. Ved bkg. af 5/9 1898 kommer de dog under Ribe hrd. fra 1/9 1899. Ved lov af 11/3 1892 blev foruden hele Øse so. flg. so.: Næsbjerg, V. Starup, Alslev, Hostrup, V. Nebel, Grimstrup, Årre og Fåborg henlagt under Varde kbst.s jurisdiktion m. virkning fra 1/4 s.å. Den østl. del af Sneum so. kom under Gørding-Malt hrdr. Da Esbjerg blev kbst. fra 1/1 1899, fik jurisdiktionen navn af Esbjerg kbst. og Skast hrd. Ved lov af 3/4 1900 blev Fanø birk forenet hermed. Kbst., hrd. og birk blev 1919 til retskr. nr. 86, fra 1956 nr. 97, samt politikr. nr. 64. I h. t. lov af 21/3 1956 blev V. Starup so. overført til Slavs hrd. m.v. ved kgl. anordning af 1/2 1962.

Tinget har formentlig i ældre tid været holdt i Skast so. på den store hede Tinghede, i nærheden af Grimstrup sogneskel. Her er to høje, Tinghøj kaldet, hvor talr. vognspor, kommende fra alle sider, mindede om tingstedet. Stedet blev 1941 fredlyst, og der er rejst en mindesten. I et tingsvidne af 8/4 1522 nævnes Skast hrd.s rådhus, hvilket synes at referere til kapitel 20 i Chr. II.s landlov. 19/9 1637 bevilgede et stokkenævn, at der måtte bygges et tinghus på 10 fag og 12 alen bredt samt laves et skab »til tingbøgerne at indhænges udi Skast kirke«. 1653 bevilgede tingmændene 100 slettedlr. til opførelse af et nyt tinghus. Under de sidste svenskekrige blev s. 852 tinghuset ødelagt, og tinget blev da i dårligt vejr holdt i Tude, og 1743 oplyses det, at tinget holdes i denne by. Noget tinghus var der ikke, men 1747 blev der for Skast, Gørding og Malt hrdr. bygget et fælles tinghus i Lille Endrup i Vejrup so. 28/2 1811 blev herredstinget henlagt til Varde rådstue, og 11/1 1893 blev det ved bekendtgørelse flyttet til Esbjerg.

Skast hrd. i Varde syssel hørte fra gl. tid til Riberhus len, fra 1660 Riberhus a. Da Ribe a. oprettedes i h. t. resol. af 4/9 1793, blev det en del af dette. Hrd. har fra gl. tid ligget under Ribe stift. Indtil 1812 var det et selvstændigt amtsprovsti, men blev da en del af det 10/7 s.å. oprettede Ribe ndr.amtsprovsti. Ved reskr. af 12/7 1828 blev det i h. t. reskr. af 17/7 1822 et selvstændigt provsti sa. m. Ø. og V. Horne hrdr. Dette blev delt ved kgl. resol. af 29/12 1900, hvorefter Skast hrd. har udgjort et provsti for sig.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 65f. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 219, 336. O. Nielsen. Historiske Efterretninger om Skads Herred. 1862. A. Sørensen i AarbRibe. 1947. 628–32. H.K. Kristensen smst. 1957. 212–46. Skast herreds tingbøger 1636–40, udgivet af Poul Rasmussen. 1954–65. Eva Villarsen. Marknavne i S. hrd., Ribe a., Marknavnestudier udg. af Stednavneudvalget 1964. 10–16. L. Jespersen. Svenskerne i Skads Hrd. 1643–45, AarbRibe. 1923–27. 429–39. Karl Hansen. Plantningssagen i Esbjerg og Omegn 1868–1918. 1918. Skast herreds tingbog 1636 ff. 1954. Eva Villarsen Meldgaard. Sydvestjysk navneskik gennem 300 år. 1965.