Årre sogn

(Å. kom.) er omgivet af Grimstrup, Næsbjerg, Øse, Fåborg og V. Nykirke so. N.grænsen dannes på et stykke af Skonager Lilleå, der afvander de ret store mosedrag her; v.grænsen dannes af en del af de store moser ved Rovst. Å. so. ligger helt på Esbjerg bakkeø, m. ret jævnt bølget terræn (største højde, lige ø.f. Å. bv, 48 m o.h.). Jorden er overvejende sandet. dog m. en del arealer, hvor lagdelt istidsler når frem til overfladen, således sø.f. Å. og n.f. Gunderup. Der er ingen hede i so.; mod n. den ret store Bækhede plantage. Gennem so. går landevejen Korskro-Grindsted.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 2594 ha. Befolkning 26/9 1960: 768 indb. fordelt på 206 husstande (1801: 252, 1850: 379, 1901: 604, 1930: 718, 1955: 804). – Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1960 i flg. grupper: 486 levede af landbr. m.v., 104 af håndv. og industri, 30 af handel og omsætning i øvrigt, 41 af transportvirksomhed, 15 af administration og liberale erhverv, 4 af anden erhvervsvirksomhed og 79 af formue, rente, understøttelse olgn.; 9 havde ikke givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Årre (Orre; 1291 Oruæ, 1327 Orf, 1330–48 Oruæ; u. 1801–4) – bymæssig bebyggelse m. 1960: 280 indb. fordelt på 84 husstande; fordelingen efter erhverv var 1960 flg.: 56 levede af landbr. m.v., 79 af håndv. og industri, 29 af handel og omsætning i øvrigt, 40 af transportvirksomhed, 14 af administration og liberale erhverv, 4 af anden erhvervsvirksomhed og 52 af formue, rente, understøttelse olgn.; 6 havde ikke givet oplysning om erhverv – m. kirke, centralskole (opf. 1940, arkt. Schjørring), bibl. (i skolen; opret. 1925; 2250 bd.), landbetjentbol., afholdskro m. forsamlingshus (tilbygget 1902), andelsmejeri, sportsplads, andelskasse m. kom.kontor (opf. 1950, arkt. Ås), minkfarm og telf.central; Gunderup (*1499 Gundrop, 1580 Gunderup By; u. 1790) m. handelsgartneri. – Saml. af gde og hse: Jyllerup (1472 Julderop, 1510 Jolrop, Jølrop); Tranbjerg (1327 Tranæbyergh); Nr. Gunderup. – Gårde: Brøndumsager; Terpager; Engholm; Galthoved.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Å. so., der udgør én sognekom. og sa. m. Fåborg so. ét pastorat under Skast hrd.s provsti. Ribe stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Grimstrup so. So. s. 869 udgør 7. udskrivningskr., II. udskrivningsområde, 39. lægd og har sessionssted i Varde.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk kor og skib m. sengotisk tårn i v. og våbenhus fra midten af 1800t. ved s.siden. Den romanske bygn. er opført af granitkvadre og tufsten, koret på profileret sokkel m. hjørneblade. Af opr. træk er kun lidet bev., nemlig et rundbuevindue i korets n.side og den runde korbue m. skråkantprofilerede kragsten og sokler. Indtil en gennemgribende ombygning m. mursten havde skibets n.side tufstensmurværk m. lisener og rundbuefriser ligesom andre kirker på Ribe-egnen (J. Helms. Danske Tufstenskirker. 168. T. 67–69). Indvendig har både kor og skib bjælkelofter. Det sengotiske tårn er bygget af genanvendte granitkvadre og munkesten. Dets underrum, der åbner sig mod skibet ved en rund tårnbue, har fladt loft. Overdelen er vistnok nedskåret 1758 (jerncifre), således at glamhullerne sidder i gavltrekanterne, der vender i ø.-v. Ved den omtalte ombygning 1882 blev også korgavlen helt fornyet m. små mursten. Kirken gennemgik en hovedistandsættelse o. 1930 ved arkt. Axel Hansen, der bl.a. indsatte et fremmedartet virkende stavværksvindue i skibets s.side. – Altertavlen er en trefløjet opbygning fra 1931 i nærmest sengotisk stil m. malerier af hyrdernes og kongernes tilbedelse af Jesusbarnet, Skt. Mikael og den gode hyrde i kamp m. en ulv, udført af Erik Pedersen. Foran alterbordet er der et panel m. malet fremstilling af Kristus i mandorla, omgivet af syngende engle. To ældre altermalerier er ophængt: Nadveren fra 1700t. og en gengivelse af Thorvaldsens Kristus fra 1800t. Små, sengotiske stager på siddende løver samt ejendommelig, syvarmet stage fra beg. af 1900t. i frodig jugendstil. Høj, romansk granitfont m. krydsende buefrise og ejendommelige relieffer af fabeldyr, fugl og mandsskikkelse, løve og korslam (Mackeprang.D. 174–75). Prædikestol fra 1618 m. evangeliststatuetter på hjørnerne og usædvanlig naivt skårne relieffer i felterne m. scener fra Kristi barndom, opstandelse og himmelfart. Smukt stoleværk i ungrenæssance fra 1682 m. fladsnit og foldeværk. Nyt orgel. En jernbunden dørfløj i Nationalmuseet fra beg. af 1200t. svarende til dem i Sneum og Grimstrup samt Hjortlund i Ribe hrd. stammer efter alt at dømme fra kirken. Skriftløs, sandsynligvis sengotisk klokke. Slidt gravsten over Jep Olufsen Tranberg, † 1620, Niels Lavesen og deres hustru.

Erik Horskjær redaktør

I so. døde 1659 94 mennesker af pest (Aksel Lassen. Skæbneåret 1659. 1958).

Ved mejeriet findes en mindesten for andelsmanden Lars Mose, † 1918.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Skove: Mod n. på tidl. hede ligger Bækhede plantage, 75 ha, der tilh. et aktieselskab. Arealet er tilplantet i årene fra 1905 til 1925. En overvejende del (60 ha) af plantagen er blandingsbevoksninger af rødgran og bjergfyr. Enkelte plantager tilh. so.s gde.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

I matriklen 1688 nævnes i so. et Trøjborg (Troibore march), men navnet er næppe som tidl. antaget vidnesbyrd om en forsvunden bebyggelse el. befæstning.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: Langhøjen Fladhøj, 30 m lang, nær skel mod Fåborg, og 11 høje; ret anselig er en høj s.f. Gunderup, hvor der har været en gruppe på 13 høje, Kanhøje, hvoraf der nu kun er 3 tilbage. – Sløjfet el. ødelagt: En langhøj og 126 høje; der har også ved Gunderup ligget en langdysse, hvori der er fundet 8 flintøkser m.m. – Sø.f. Arre har ligget den største tuegravplads fra keltisk jernalder, der kendes her fra landet, m. over 1000 grave: Urnegrave m. brændte ben og ofte m. småsager af metal, dækkede af små, lave høje, der ofte var omgivet af en ringgrøft. En mindre gravplads fra sa. tid har ligget lidt sydligere, på Gunderup mark. I en mose ved Årre er fundet to bronzealders halsringe.

Litt.: A. P. Madsen og Carl Neergaard i Aarb. 1894. 169–89.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Om sognehist. se under V. Nykirke so.

Litt.: Vider. IV. 380–84. Se i øvrigt Fåborg so.