Slavs herred

Sognene: Grindsted, Grene, Vorbasse, Hejnsvig.

Slavs herred omgives af Ø. Horne, Skast, Malt og Anst hrd., Vejle a. (Jerlev, Tørrild og Nørvang hrdr.) og Ringkøbing a. (Nr. Horne hrd.). Det strækker sig fra Simmelbæk i n. til Holme å i s., fra Hoven å i v. til henimod Randbøl i ø. Langt største delen af hrd. optages af den store, ufrugtbare Grindsted hedeslette; mod v. er den store Hejnsvig bakkeø m. jævnt bølget terræn, der i Trindhøj når 96 m o.h. Også her er jordbunden sandet, stærkt udvasket, om end der både omkr. Hejnsvig og Vorbasse findes strækninger m. lerunderlag; flyvesand optager ret store arealer.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal var 1960: 37.477 ha, deraf landbrugsareal 23.033 ha og vandareal ca. 100 ha. – Indbyggerantallet var 26/9 1960: 13.265 indb. fordelt på 3898 husstande (1801: 1478, 1850: 2093, 1901: 3922, 8407, 1955: 12.055). – Husdyrholdet var juli 1963: 236 heste, 22.205 stk. hornkv. (deraf 9091 malkekøer), 40.416 svin og 81.116 høns.

I kirkelig henseende udgør Slavs hrd. sa. m. Malt og Anst hrdr. ét provsti m. 17 pastorater, under Ribe stift.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Slavs herred (1552 Slafs Herred) er oprettet ved kgl. brev af 18/8 1552 af fire so., der lå langt fra herredstinget, nemlig Grindsted og Grene so. i Tørrild hrd., Vorbasse og Hejnsvig so. i Jerlev hrd. Før oprettelsen af hrd. dannede Grindsted å i Grene og Grindsted so. skellet ml. Tørrild og Jerlev hrdr. Hovborg i Lindknud so., Malt hrd., hørte tidl. til Slavs hrd., opr. Jerlev hrd. Skødegd. i Bække so., Anst hrd. lå tidl. i Slavs hrd., men ved kgl. brev af 29/4 1584 påbød kongen, der ville indrette et schæferi ved gden, at den skulle høre til Bække so.

Ved kgl. brev af 20/7 1584 blev der givet ordre til, at Malt hrd., da kronen heri ikke havde så meget gods, at der kunne stilles de til herredstinget nødvendige fogder, skulle lægges under Slavs hrd., hvormed det tidl. havde været forenet. Det er tvivlsomt, om ordren er blevet efterkommet, og oplysningen om, at Malt hrd. tidl. skulle have været forenet m. Slavs hrd., er i hvert fald forkert. 20/12 1687, jf. åbent brev af 13/3 1688, blev Jerlev, Anst og Slavs hrdr. forenet. 26/12 1718 blev denne jurisdiktion sa. m. Elbo, Holmans og Brusk hrdr. til Koldinghus birk. Da dette blev nedlagt 30/11 1770, kom Jerlev, Anst og Slavs hrdr. på ny til at udgøre en selvstændig retskreds. 13/6 1771 blev Bramdrup, Harte, Almind, Ø. Starup og V. Nebel so. i Brusk hrd. henlagt under denne jurisdiktion, mens Højen og Jerlev so. i Jerlev hrd. samt Petersholm nær Vejle ved reskr. af 17/11 1809 kom under Nørvang-Tørrild hrdr. De 5 so. af Brusk hrd. blev ved lov af 17/3 1876 forenet m. Nr. Tyrstrup hrd. til en ny jurisdiktion, Kolding hrd. De dele af Vamdrup og Seest so., som hørte til Nr. Tyrstrup hrd., kom under Jerlev, Anst og Slavs hrdr., og 1896 blev Risbøl i Lindknud so. overført herfra til Gørding-Malt hrdr. 1919 blev de tre hrdr. en del af politikr. nr. 34 samt af retskr. nr. 45, fra 1956 nr. 51, der desuden omfattede Kolding by og hrd. Ved lov af 21/3 1956 blev Slavs hrd. udskilt herfra til en ny retskr., og ved kgl. anordning af 1/2 1962 m. gyldighed fra 1/4 s.å. blev de bestemt, at denne foruden Slavs hrd. skulle omfatte flg. so.: Blåhøj, Brande, Filskov, Give, Ringive, Sdr. Omme og Thyregod samt Ansager og V. Starup, hvortil kom Risbøl i Lindknud so., Hejnsvig kom. Ved lov af 21/3 1956 blev Grene, Grindsted og Vorbasse overført til politikr. nr. 63, Varde kbst. m.v.

Det første tingsted har mul. været på Slavgårds marker; i Trøllund nævnes en tinghøj. Da Slavs hrd. blev forenet m. Jerlev og Anst, blev det bestemt, at tingstedet skulle være ml. Torsted og Verst kirke. Koldinghus birketing blev holdt i Viuf, i det s.k. Gevaltigerhus. 18/8 1741 blev det flyttet til Kolding, hvor hrd.s tingsted har været indtil 1/11 1921, da der for Slavs hrd. blev opret. et bitingsted i Grindsted i h. t. anordning af 10/10 1921.

Slavs hrd. i Jelling og Almind sysler lå under Koldinghus len indtil 1584, da det kom under s. 906 Bygholm len. 1593 vendte det tilbage til Koldinghus len, fra 1660 Koldinghus a. Efter at Ribe a. var blevet oprettet i h. t. resol. af 4/9 1793, kom det ved resol. af 14/6 1799 under dette a.

Hrd. lå fra gl. tid i Ribe stift. Det var et selvstændigt herredsprovsti, indtil det ved reskr. af 17/1 1800 blev forenet m. Ø. Horne hrd. De indgik begge i det 10/7 1812 oprettede Ribe ndr. amtsprovsti. I h. t. kgl. resol. af 12/7 1828 kom det til at udgøre ét provsti sa. m. Malt, Anst og Gørding hrdr. Sidstn. hrd. kom ved reskr. af 16/1 1861 under Ribe stiftsprovsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: O. Nielsen. Hist. Efterretninger om Slavs Herred, DaSaml. III. 1868. J. M. Møller. Hist. Oplysninger om Slaugs Herred. 1914. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 213, 323.

I en liste over sædegårde i Ribe stift 1609 nævnes i Slavs hrd. Vilbjerg, der tilhørte Knud Brahe.

Helle Linde arkivar, cand. mag.