Grene sogn

(G. kom.), hrd.s mindste, omgives af Grindsted, Hejnsvig og Vorbasse so. og Vejle a. (Randbøl og Lindeballe so. i Tørrild hrd., Ringive og Filskov so. i Nørvang hrd.). S.grænsen dannes hovedsagelig af Grene å, n.grænsen af Simmelbæk og Simmelmose. So. ligger i næsten hele sin udstrækning på Grindsted hedeslette, der her er mere gruset, fordi vi her er nærmere ved isranden, hvorfra smeltevandsfloderne er strømmet ud; højden er længst mod ø. 67–68 m og falder til henimod v.grænsen til 47–48 m; store partier, navnlig n.f. Grindsted å, der løber midt igennem so., er dækket af flyvesand. N.på rager en del af den bakkeø, der opfylder den sydl. del af Ringive so., ind i so., og ved Simmelbjerg har smeltevandsstrømmene dannet erosionsskrænter i siden af den. Simmelbjerg når 70 m o.h., to andre små bakkeøer er Brunbjerg og Kobjerg. S.f. Grindsted å griber so. lidt ind over Hejnsvig bakkeø, der her har en lign. erosionsskrænt; St. Råbjerg når her 69 m o.h. Der er ikke meget hede tilbage i so., mest mod sv., hvor også so.s største plantageareal, der hører under Gyttegård plantage i Hejnsvig so., findes. Gennem so. går landevejen Varde-Grindsted-Vejle og Kolding-Egtved-Billund.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 5570 ha. Befolkning 26/9 1960: 1683 indb. fordelt på 476 husstande (1801: 225, 1850: 299, 1901: 638, 1930: 1046, 1955: 1348). – Efter erhverv fordelte befolkningen sig s. 917 1960 i flg. grupper: 653 levede af landbr. m.v., 684 af håndv. og industri, 63 af handel og omsætning i øvrigt, 87 af transportvirksomhed, 44 af administration og liberale erhverv, 18 af anden erhvervsvirksomhed og 112 af formue, rente, understøttelse olgn.; 22 havde ikke givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet Grene (o. 1300 Grenæ) kirke; byen Billund (*1454 Byllundt, 1510 Billund) – bymæssig bebyggelse m. 1960: 841 indb. fordelt på 267 husstande (1930: 249, 1955: 523); fordelingen efter erhverv var 1960 flg.: 36 levede af landbr. m.v., 564 af håndv. og industri, 47 af handel og omsætning i øvrigt, 67 af transportvirksomhed, 39 af administration og liberale erhverv, 18 af anden erhvervsvirksomhed og 62 af formue, rente, understøttelse olgn.; 8 havde ikke givet oplysning om erhverv – m. præstebol. (opf. 1920, arkt. Frits Jensen), centralskole (opf. 1955 og 1963, arkt. Ove Holmen) m. realafd., bibl. (i skolen; opret. 1936; 3100 bd.), missionshus (opf. 1913), forsamlingshus (opf. 1939), alderdomshjem m. kom.kontor (opf. 1954, arkt. Schiørring), lystanlæg (anl. 1961), stadion (anl. 1963), afholdshotel, filialer af Vejle Bank og Grindsted-Grene og Omegns Sparekasse, andelsmejeri (opret. 1888, omb. 1924), fjernvarmecentral (opret. 1963), legetøjsfabrikken Lego A/S (plasticbyggesæt; opret. 1937 af O. Kirk Christiansen, 800 ans.), Midtjysk Papirindustri (23 ans.), trævarefabr., savværk, to cementvarefabr., flere mindre industrier (stort industrihus opf. 1964), flyveplads (anl. af Lego; 1964 udvidet til trafiklufthavn for Midt- og Vestjylland), posteksp. og telf.central. – Saml. af gde og hse: Grene, Krog (1510 Grenekroghz mark) m. skole (opf. 1940) m. afdelingsbibl.; Løvlund (1610 Løfflund) m. missionshus (opf. 1914), vandml. og dambrug; Silkeborg (1462 Sylkeburg, 1503 Silckeberigh; u. 1798); Gråhede; Sdr. Elkær (1579 Elkier); Ankelbo (1510 Anckelbo mark); Plovslund (*1461 Plouffslundt). – Gårde: Østerbygd.; Tingstedgd.; Søndergd. m. dambrug; Dalsgd.; Elkærholm.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

G. so., der udgør én sognekom. og ét pastorat under Malt, Anst og Slavs hrdr.s provsti, Ribe stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Grindsted so. So. udgør 7. udskrivningskr., II. udskrivningsområde, 73. lægd og har sessionssted i Grindsted.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den ret beskedne kirke er opf. 1891 ved arkt. J. C. Fussing af røde mursten i nyromansk stil. Den består af kor og skib m. et lavere våbenhus ved v.siden. Murene er leddelt af pilastre i felter, der foroven afsluttes af bloktandskifter og omfatter de rundbuede, falsede vinduer. Tagene er tækket m. skifer, og over v.gavlen er der en lille, muret ragrytter m. let opskalket pyramidespir, hvori klokken er ophængt. Indvendig er der flade bjælkelofter, og i den runde korbue er der en kalkmalet dek. m. evangelistsymbolerne som hovedmotiv. – Altertavlen er et maleri, »Emaus« af P. Møller, 1891. Et ældre altermaleri, vist fra midten af 1800t., en fjern efterklang af Leonardos nadverbillede, er ophængt i skibet. Små, balusterformede barokstager, der hviler på pæreformede fødder. Den lille granitfont er et ejendommeligt og interessant romansk arb., der er overflyttet fra den gl. kirke (se ndf.). På kummen er der dyrefigurer i brede arkader, og foden er nærmest formet som et trapezkapitæl (Mackeprang.D. 324–25). Glat fad, vist fra 1700t. Prædikestolen, også fra den gl. kirke, er et jævnt snedkerarb. i ungrenæssance m. portalfelter, der helt udfyldes af bladværk. Den er skænket 1584 af Jens Løvlund og istandsat 1891. Orgelet er givet 1916 af Niels Chr. Jensen Krog. – I våbenhuset to (overflyttede) gravsten: 1) Herredsfoged Niels Clemensen, f. 1631; 2) sammes hustru Sophie Christensdatter, først g. m. herredsfoged Iver Christensen.

Den 1891 nedbrudte gl. †kirkebygn., der lå på en nu fredet kgd. ved Grene å, bestod af vistnok romansk kor og skib af granit m. sen. våbenhus mod n. Klokken var ophængt i en stabel ø.f. koret (en tegn. af den er ophængt i den nuv. kirke).

Erik Horskjær redaktør

Silkeborg var en bondegd., der tilhørte Preben Brahe til Engelsholm († 1708). 1685 fik Helle Mormand, enke efter Christen Norby til Lunderup, skøde på S. (1695: 3 1/2 tdr. hartk.), hvor s. 918 hun længe boede. 1722 og 1732 solgte hendes datter Christine Norby på Modvig den i to halvparter, men 1740 boede hun som enke selv på S.

Billund er sandsynligvis den gd. »Byllund«, hvortil fru Anne Gjordsen, g. 1. m. Erik Lange til Engelsholm og 2. m. Albert Galskyt til Sønderskov, skrives 1596. Sen. hørte B. under Engelsholm.

Helle Linde arkivar, cand. mag.

Skove: En del plantager på tidl. hede, således en del, 63 ha, af Utoft plantage, jf. Grindsted so. s. 915, og en del, 148 ha, af Gyttegård plantage, jf. Hejnsvig so. s. 927. Endv. findes der en række mindre plantager, hvoraf en af de største er den 23 ha store plantage, der hører til Brunbjerggård. En plantage på 31 ha ejes af forstander Th. Puggaard Kristensen m. fl.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Ved gravning af et nyt åløb i Plovslund fandtes 1867 resterne af et træskrin med 108 mønter, hvoraf 94 da. fra Chr. IV og Fr. III, den yngste fra 1656. Desuden fandtes en del sølvsager: øreskål (med indgraveret ejernavn, Eske Pedersen), 2 spiseskeer (med sa. ejernavn og årst. 1651), 3 dopper til snore, en trækkenål, 11 knapper og 11 snøremaller.

Georg Galster fhv. overinspektør, dr. phil.

Litt.: Jørgen Olrik. Drikkehorn og Sølvtøj. 1909. 131 nr. 7.

Fredede oldtidsminder: 13 høje, de fleste fra stenalderens enkeltgravskultur. – Sløjfet el. ødelagt: 43 høje.

Om sogne- og kommunehist. se under Grindsted so.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.