Bakkendrup sogn

(Gørlev-B. kom.) omgives af Sæby so. (enklaven »Lunden«), Hallenslev og Gørlev so. samt Ars hrd. (St. Fuglede so.). En del af so. ligger som enklaver i Gørlev so. Mod n. grænser det til Halleby å. Det lavtliggende, jævne terræn sænker sig i østl. retning ned mod Bakkendrup mose og har i v. leret morænebund, mens der i nø. findes betydelige grusede og sandede aflejringer. So. er skovløst. Gennem so. går Slagelse-Værslev banen.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 489 ha. Befolkning 7/11 1950: 224 indb. fordelt på 61 husstande. (1801: 93, 1850: 243, 1901: 176, 1930: 219).

I sognet byen Bakkendrup (o. 1370 Bakkentorp; u. 1800) med kirke. – Dele af Ulstrup, i en af enklaverne i Gørlev so.; her også Ulstrupgd.

B. so., der sa.m. Gørlev so. udgør een sognekom. og eet pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Sæby so. og udgør sa.m. Gørlev so. 2. udskrivningskr., 338. og 339. lægd. So. har sessionssted i Høng.

Kirken der er temmelig lille, består af romansk apsis, kor og skib af kamp. I kor og skib er bev. romanske n.vinduer, s.døren stadig i brug. I gotisk tid er skibet overhvælvet og på kirkens v.ende bygget underdelen af et tårn formet som et hvælvet tårnrum, men opførelsen er standset og skibets tag er forlænget ud over tårnrummet. I stedet for er i sengotisk tid rejst et tårn over koret med en usædvanlig snæver tårntrappe. Også det fladloftede våbenhus er gotisk. 1943 blev udarbejdet restaureringsforslag af arkt. Marinus Andersen. – Altertavle, alterbordsforside og prædikestol fra o. 1600 rest. af H. Munck 1935; i altertavlens nederste midtfylding skal som bagklædning være benyttet en fløj fra en middelald. altertavle med maleri (Laurentius på risten). Apsis er fraskilt som sakristi ved et panel fra 1600t. Cementeret granitfont. På v.væggen ophængt fem middelald. fig.: den korsfæstede, Maria (?), Maria på måneseglet, Anna selv tredie og en helgen med bogpose (Laurentius?). I skibet maleri af J. P. Østrup. Kirken har en middelald. klokke og en fra 1611. – På kgd. er begravet præsten Johan Peter Østrup, † 1833, og bondepolitikeren, landstingsmand Peter Jørgensen, † 1861.

Aage Roussell overinspektør, arkitekt, dr. phil.

Jens Pedersen af Bakkendrup nævnes 1404 og 1407.

Jakob Begere af Ruds Vedby solgte 1355 sin hovedgd. i Ulstrup i Løve hrd. til kong Valdemar.

N.f. B. by ved skrænten til Halleby å er der fundet bygningsrester og en kældertrappe. Om bygningens alder og karakter vides intet.

Over Halleby å, ved matr. nr. 5, er der et gl. vadested, hvor der er fundet en samling middelald. værktøj (i Nationalmuseet) samt dele af våben og rustninger.

Hans Stiesdal museumsinspektør, cand. mag.

Der er ingen fredede oldtidsminder i sognet, men der har været 2 høje. – Ved og i Hallebyåen fra udløbet af Tissø til B. er fundet et betydeligt antal oldsager fra ældre og yngre stenalder. I en grusgrav er fundet en af de sjældne jordgrave fra jættestuetid med 2 lerkar. Ved B. en boplads fra ældre romersk jernalder.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.