Balling sogn

(B.-Volling kom.) omgives af Hindborg hrd. (Otting, Brøndum og Volling so.) samt Ramsing, Rødding og Krejbjerg so. De ret jævne jorder er de fleste steder gode og lerede. I so. udspringer Rødding å, der på en strækning danner skel mod n. Langs åskrænterne lidt lyng og plantage. Gennem so. går jernbanen ml. Skive og Rødding (Vestsallingbanen) med Balling stat. og landevejene Skive-Balling og Holstebro-Glyngøre.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 1347 ha. Befolkning 1/10 1960 (foreløbig opgørelse): 811 indb. fordelt på 259 husstande (1801: 267, 1850: 377, 1901: 539, 1930: 721, 1955: 810).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. Balling kirke (*1425 Balling, 1487 Baling) og byerne: Sønder Balling (*1532 Sønderbaling; u. 1794) med Balling stationsby – bymæssig bebyggelse m. 1955: 524 indb. fordelt på 181 husstande (1930: 449); fordelingen efter erhverv var 1950 flg.: 92 levede af landbrug m.v., 221 af håndværk og industri, 48 af handel og omsætning i øvrigt, 26 af transportvirksomhed, 38 af administration og liberale s. 204 erhverv, 92 af aldersrente, pension, formue olgn., medens 8 ikke havde givet oplysning om erhverv – m. skole (købstadsordnet, for Balling-Volling kom., opf. 1951, arkt. Tage Hansen, Skive), bibl. (opret. 1876, fra 1951 i skolen; 2400 bd.), forsamlingshus (opf. 1905, udv. 1943), kom.kontor, politistat., apotek (opret. 1903, opf. 1948), lystanlæg, sportspl., biograf, afholdshotel, Balling Sparekasse (opret. 1914; 31/3 1961 indskud 2,5 mill. kr., reserver 177.000 kr.), andelsmejeri, maskinsnedkeri, møbelfabr., jernbanestat., posteksp. og telf.central; Nørre Balling (1664 Nør Balling; u. 1794); Gust (*1465 Gust; u. 1795) (Nørre Balling og Gust er sammenbygget med Sønder Balling) m. Balling præstegd.; Nørby (*1529 Nørreby; u. 1795). – Saml. af gde og hse: Næsbæk (*1393 Neesbegard, Nesbogard, *1423 Nesbeck gard); Vrå (*1440 Vraa; u. 1795); Nyby (u. ca. 1794); Vesterby (1610 Westerbye); Nittrup (*1440 Nittrup, 1488 Nyptrop); Bilgrav (1487 Billgraff). – Gårde: Fårekrog; Damgd. (1610 Dambgaardt); Hedegd. (1487 Hedegard); Balling Overmølle (1541 Offuermøll) og Nedermølle (1610 Neder Balling Mølle; 11,5 tdr. hartk., 77 ha; ejdv. 385, grv. 145).

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

B. so., der sa. m. Volling so. i Hindborg hrd. udgør én sognekom. og ét pastorat under Nørre, Hindborg, Harre og Rødding hrdr.s provsti, Viborg stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Rødding so. So. udgør 5. udskrivningskr., 302. lægd og har sessionssted i Skive.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk kor og skib, sengotisk tårnunderdel mod v. og to tilbygninger mod s. fra midt i 1500t., et våbenhus og et kapel, hvis flankemure støder til henh. skibets og korets s.mure. Over v.partiet er 1945 opf. en tårnoverdel. Den romanske bygn., kor og skib, er opf. af granitkvadre, koret på ufuldstændig attisk, skibet på skråkantsokkel. Af de opr. døre er s.døren i brug, rundbuet med forsænket tympanonfelt, mens n.døren kun spores svagt udvendig. I skibet ses to tilmurede rundbuevinduer, et mod s. og et mod n., sidstn. med »kilestik« indhugget i overliggeren. Indvendig står korbuen overpudset, og der er i kor og skib nye bjælkelofter. I sengotisk tid tilføjedes mod v. et tårn af kvadre og rå kampesten, hvis overdel fjernedes i 1700t. Dets underrum har spidsbue mod skibet. Ved midten af 1500t. opførtes et s.kapel af granitkvadre med glat taggavl. Kapellet har en tid tjent som gravkapel; dets indre, der åbner sig mod kirken ved en rundbue, som skærer korbuen, har otteribbet krydshvælv. Fra sa. tid er våbenhuset, der har falset fladbuedør og små vinduer mod ø. og v. Dets taggavl er sen. erstattet med et valmtag. Kirkens nuv. store fladbuede vinduer er vistnok fra 1800t. 1945 opførtes der på den gl. tårnunderdel et nyt tårn af små mursten med gavle i n.-s. (arkt. Packness). – Nyt alterbord af gule mursten. I dets bagside er indmuret en kvader med helgengrav. Alterbordsforside i ungrenæssance o. 1580 m. evangelistmalerier fra 1700t. Altertavlen er et snedkerarbejde i højrenæssance o. 1600 med opr. malerier af Golgatha (med luthersk præst!) og opstandelsen. Et nyere alterbillede, Gethsemane efter Carl Bloch, er ophængt i kirken, og fra en sengotisk †altertavle fra o. 1510–20 er bev. en Skt. Peder. Balusterformede messingstager fra o. 1700. Bag alteret står torsoen af et korbuekrucifiks o. 1450–75. Romansk granitfont af tre sten, glat kumme med rundstave, pudeformet mellemled og stor, rund profileret fod. Sydty. fad med bebudelsen. Prædikestolen er et snedkerarbejde fra slutn. af 1800t. Maleri fra o. 1850, vist af Jæger i Viborg, Kristus og kvinde ved brønd. Klokke 1842, P. P. Meilstrup. – Udslidt, delvis opmalet gravsten over sgpr. Niels Galthen Hansen Bering, † 1791.

Erik Horskjær redaktør

Næsbækgård blev 1393 af Herman Iversen Pennow skødet til Gunde Nielsen. 1407 pantsatte Jens (el. Niels) Bratze (Saltensee af Linde) N. til Per Hase, der 1423 solgte N. m. ml. til bispen i Viborg, som dog 1455 købte Næsbæk mølle med et øde møllested af Bolde Olufsdatter. Endnu 1570 og 1579 lå N. ml. under den tidl. bispegd. Spøttrup.

Ove Tygesen af Balling nævnes 1425.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

Sv.f. Sønder Balling lå en bebyggelse Robelstrup (o. 1525 Robelstrvp), der forsvandt i beg. af 1600t. I so. lå gdene Høstgd. (o. 1525 Hostgardt), Keldtoft (1610 Kielldtofft) og Vesterballegd. (1664 Westerballegrd.) samt Balling Mellemmølle (1610 Mell Balling Mølle).

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

s. 205

Skove: Hist og her mindre bevoksninger, således mod v. på tidl. hede og langs Rødding å.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

I So.s nordvestl. Hjørne ved Foden af Bakkerne ned mod Rødding Aadal ligger Voldstedet Holmgård Slot (Pont.Atlas. IV. 733), der bestaar af en lav, kvadratisk Borgplads (ca. 55 × 55 m), som strækker sig ud i Engdraget, der tidl. har staaet under Vand, og som ved en Grav er skilt fra det højereliggende Land i Øst. Til de øvr. Sider har Banken været omgivet af en Grav, der var adskilt fra den omgivende Sø ved en Dæmning, som dog nu er helt sløjfet. Paa Borgpladsen er ikke fundet Spor af Bygninger.

Hans Stiesdal museumsinspektør, cand. mag.

Litt.: AarbSkive. 1958. 67–72.

Fredede oldtidsminder: En langhøj og 6 høje, bl.a. Mølvadshøj i plantage nær so.skellet i nv. – Sløjfet el. ødelagt: 49 høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.