Binderup sogn

(Kongens Tisted-B.-Durup kom.), hvoraf den nordl. del ligger i Års hrd., omgives af Kongens Tisted og Durup so., Viborg a. (Testrup so. i Rinds hrd.), Gislum so. samt Års hrd. (Års, Giver og Brorstrup so.). Mod Gislum er so. skilt ved Odderbæk, mens Lerkenfeld å danner skel til nabosognene i ø. s. 1200 og s. Den nordl. del (Års-delen) er et jævnt bakket til småkuperet landskab, der i nv. begrænses af den store Borremose, i hvis sydl. udkant den berømte Borremosefæstning ligger. Den sydl. del (Gislum-delen) er en ganske jævn flade, der hælder svagt mod s. (en hedeslette). Af tidl. lyngheder er der intet tilbage. Gennem so. går hovedvej A 13 (Viborg-Ålborg) og landevejen Løgstør-Hobro.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Foto). Den udgravede befæstede jernalderlandsby på holmen i Borremose set fra luften.

Den udgravede befæstede jernalderlandsby på holmen i Borremose set fra luften.

Areal i alt 1955: 1488 ha. Befolkning 1/10 1955: 502 indb. fordelt på 123 husstande (1801: 144, 1850: 154, 1901: 382, 1930: 469).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

(Kort).

I sognet byerne: Store Binderup (1442 Bindrop, 1557 Stor Binnervp; u. 1793) m. kirke, skole (opf. 1908), filial af Sparekassen for Aars og Omegn, andelsmejeri (opret. 1901, omb. 1913), fiskedamme og telf.central; Lille Binderup (1501 Litlebiennerup; u. 1804) m. skole og missionshus (opf. 1895, restaureret 1959). – Højslev Vandml. (1557 Høxsle-, Høgsle mølle dam, 1610 Hoffslemølle) (nu elværk); Borremosen m. pressetørvefabrikation; ved so.s s.grænse Binderup kro.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

B. so., der sa. m. Kongens Tisted og Durup sogne udgør én sognekom. og ét pastorat under Års og Gislum hrdr.s provsti, Viborg stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Kongens Tisted so. So. udgør 5. udskrivningskr., 340. lægd og har sessionssted i Ålestrup.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

s. 1201

Den lille, teglhængte kirke består af kor, skib med v.forlængelse, v.tårn og våbenhus i s. Kor og skib er romanske, opf. af granitkvadre på en dobbeltsokkel, hvis øvre led er profileret, medens det nedre kun har skråkant. Korbuen har kvadersatte vanger, men kragbånd af kantstillede munkesten. I de helt omsatte mure ses af opr. detaljer kun korets romanske ø.vindue, der står som udvendig blænding. Skibet er tidligt forlænget mod v. og s.døren rykket helt ud til v.gavlen. Kor og skib har bjælkeloft. Det smalle, hvidkalkede tårn, væsentlig af rå kamp og munkesten og med fladt pyramidetag, er opf. i middelalderens slutning. Det har opr. haft en smal, spidsbuet arkade mod skibet, men denne er tidligt tilmuret og en yderdør brudt i v.gavlen. Våbenhuset fremtræder nu m. murskal af små mursten, men er formentlig i sin kerne middelalderligt. – Ved en restaurering 1939 fandtes spor af kalkdekorationer fra forsk. tid i kirken, det meste i slet bevaringstilstand, og kun et indvielseskors på korets n.væg samt en konturtegnet kvaderinddeling under korbuen blev stående fremme. – Nygotisk altertavle m. samtidigt korsfæstelsesmaleri på lærred. Alterkalk fra 1600t. m. nyere bæger. Store renæssance-alterstager af messingblik. Romansk granitdøbefont med enkle bladdekorationer på kummen. Sydty. dåbsfad fra o. 1550 med hjort og hund-frise. Prædikestol i ungrenæssance fra o. 1600 m. arkader og hjørnehermer, m. opgang gennem triumfmuren; det malede årst. 1739 må hentyde til en nystaffering. Nye stolestader. Orgel i niche i den tilmurede tårnarkade. Lille indskriftsløs klokke fra den tidlige middelalder.

Olaf Olsen museumsinspektør, professor, dr. phil., cand. mag.

1574 var Per Ged i Binderup tingskriver i Års hrd.; 1599 skrives han i Lille B. og var da herredsfoged. Han havde en søn Thomas Ged i Lille B., og en søn Søren Ged i Store B. 1578 erhvervede Jørgen Lykke til Overgd. ved mageskifte kronens rettighed i den part af en gd. i Store B., som tilkom Las Ged i Sønderlund.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

I den sydl. del af so. har der ligget to landsbyer, Lønnerup (1557 Lønnervp gaard, Lønnervp dam) og Højslev ved Højslev Mølle.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: 9 høje, deribl. de 3 anselige Bjørnhøje sv.f. Lille Binderup og de 3 Nordhøje n.f. sa. by. Desuden den befæstede landsby på en holm i Borremose; ud til holmen fører en smuk, stenbrolagt vej; omkring holmen er der en vold m. foranliggende grav, og indenfor ses hustomterne af en landsby, hvis huse ligger langs en krum, brolagt gade. Det synes, som om stedet først har været en tilflugtsborg og først sen. er blevet landsby. Tiden er sen keltisk jernalder. – Sløjfet el. ødelagt: Jættestuen Kesselhøj ved Lille Binderup, 3 hellekister og 41 høje. – I Borremosen er fundet 2 moselig med tøjrester. Ved St. B. er fundet en smuk lerkargrav fra ældre romersk jernalder i tilknytning til en boplads fra sa. periode.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: J. Brøndsted i Nationalmus.A. 1936. 37–41. Margr. Hald i Nord. Fortidsm. V. 12–14.