Gislum herred

Sognene: Rørbæk, Grynderup, Stenild, Kongens Tisted, Binderup, Durup, Gislum, Vognsild, Ullits, Fovlum, Lovns, Alstrup, Strandby, Farsø.

Gislum herred, det sydvestligste i a., omgives af Viborg a., hvortil skellet dannes af Simested å og Lerkenfeld å til dennes munding i Lovns bredning, mod v. af Hvalpsund, Risgårde bredning og Bjørnsholm bugt, mod n. af Års hrd. og mod ø. af Hindsted hrd. Grænsen til Års hrd. dannes på en lang strækning af Trend å, mens Simested å danner skel til Hindsted hrd. Den østl. del består af ret jævne, sandede bakker, men mod v. bliver terrænet mere kuperet, og her optræder fl. st. flyvesand, som ved Strandby og Trend. I hrd. ligger den berømte Ertebølle klint og køkkenmødding.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets samlede areal udgør 28.815 ha, deraf landbrugsareal 23.356 ha og vandareal 105 ha. – Folketallet var 1/10 1955: 11.332 indb. fordelt på 3119 husstande (1801: 3029, 1850: 4087, 1901: 7330, 1930: 10.368). – Hysdyrholdet var juli 1958: 2545 heste, 27.233 stk. hornkvæg (heraf 10.931 malkekøer), 42.707 svin og 143.557 høns.

I kirkelig henseende udgør Gislum hrd. sa. m. Års hrd. (bortset fra Overlade so., der hører til Slet hrd.s provsti) ét provsti under Viborg stift – Års og Gislum hrdr.s provsti – hvortil også hører Gundersted so. af Slet hrd.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Gislum herred (*1231 Gislumheret). Den del af V. Bølle so. (Viborg a.), der ligger n.f. Lerkenfeld å, hørte tidligere til Gislum hrd. Også en del af Ravnkilde so. skal have ligget til dette hrd. 26/11 1687 blev det lagt sa. m. Rinds hrd. samt Strandby so. af Åle birk. I deres indstilling havde landsdommerne foreslået, at hrd. skulle hedde Bølle hrd., en betegnelse, der forekommer en enkelt gang, men ikke slog igennem. 13/7 1774 blev herredsfogedembedet forenet med byfogedembedet i Hobro, og 8/6 1813 blev Lerkenfeld birk lagt under jurisdiktionen, en del af Torstedlund og Albæk birk blev indlemmet heri 8/3 1814. Ved bekendtgørelse af 9/9 1887 blev Øls, Hørby og Døstrup so. overført hertil fra Hellum-Hindsted hrd., og den civile jurisdiktion, som sidstn. hrd. hidtil havde haft over en del af Stenild, Rørbæk og Ravnkilde so., overgik samtidig til Gislum hrd. 1919 blev jurisdiktionen til politikr. nr. 46 og retskr. nr. 63, der også kom til at omfatte Glenstrup, Sdr. Onsild, Hvornum, Snæbum og Skellerup so. af Gerlev-Onsild hrdr. 1956 fik retskredsen nr. 70, og ved lov af 21/3 1956 overførtes Valsgård, Rold og Vebbestrup so. hertil fra retskr. nr. 64, Hellum-Hindsted hrdr., mens Lovns, Alstrup, Ullits og Fovlum so. blev afstået til retskr. nr. 65, Løgstør m.m.

Thestrup fortæller: »Tinget skal fordum være holdt vesten for Nyrup i heden, hvor endnu nogle af stenene ses, siden er det holdt ved Gislum kirke, men sidst blev samme holdt ved Vonsild kirke«. Ca. 1680 var det på sidstn. sted. Endnu i ret ny tid fandtes de gl. tingsten på markskellet ml. Gislum og Vognsild so. Landsdommerne indstillede 1687, at tinghuset skulle sættes på heden ml. Ø. Bølle og Knudstrup. Tinget blev efter denne tid holdt i et hus i Ø. Bølle. 15/1 1774 blev der givet tilladelse til, at det måtte henlægges til Hobro.

Gislum hrd. hørte i ældre tid til Ålborghus, fra 1583 var det selvstændigt, men kom 1603 under Mariager, fra 1660 Mariager Klosters len, som 1671 blev forenet med Silkeborg, 1716 også med Dronningborg. 1793 blev det en del af det nyoprettede Ålborg amt.

Gislum hrd. har altid hørt til Viborg stift. Indtil 1812 udgjorde det et provsti for sig, men s. 1194 blev da en del af Års, Slet og Gislum hrdr.s provsti, også kaldet Ålborg amts vestre provsti. Fra 1/1 1864 udgør det sa. m. Års hrd. et særligt provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb., udg. af Svend Aakjær. II. 1926–43. 35. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1936. 266. Hans Knudsen sst. 4. Rk. III. 1917–1919. 385f. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 220 ff.