Dølby sogn

(Hem-Hindborg-D. kom.) omgives af Salling Nørre hrd. (Lyby so.), Resen so., Skive landso. samt Hem og Hindborg so. Det skilles fra Salling Nørre hrd. ved Hagensmølle bæk. Det i ø. noget bakkede, men i v. og n. mere jævne og frugtbare land er skovløst, bortset fra en lille lund ved Ø. Dølby. Gennem so. går jernbanen Skive-Glyngøre (Dølby trinbræt), Vestsallingbanen (Tolstrup trinbræt) og landevejen Skive-Glyngøre.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 1250 ha. Befolkning 26/9 1960: 361 indb. fordelt på 86 husstande (1801: 273, 1850: 356, 1901: 394, 1930: 385, 1955: 374).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Vester Dølby (1390 Daalby, *1453 Vester Dalbøj; u. 1786–88) m. kirke og forsamlingshus; Øster Dølby (*1453 Øster Dalbøj; u. 1786–88); Øksenvad (1390 Øwxenwaath; u. 1788); Trustrup (*1482 Thrustrup, o. 1525 Trudstrvp; u. 1786–88). – Saml. af gde og hse: Ejskær (1524 Astkiar, o. 1525 Ersker; u. 1788); Tolstrup (*1514 Tolstrup; u. 1792) m. jernbanehpl. – Gårde: Dølbygd. (1547 Dalbygaardt) (11,1 tdr. hartk., 112 ha; ejdv. 440, grv. 200); Holmgd. (*1515 Holmgaard(t)); Vikærgd.; Gammelgd.; Rudmølle (*1505 Rudmølle).

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

D. so., der sa. m. Hem og Hindborg so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Nørre, Hindborg, Harre og Rødding hrdr.s provsti, Viborg stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Skive landso. So. udgør 5. udskrivningskr., 305. lægd og har sessionssted i Skive.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken, der 1505 omtales som Skt. Martini kirke (Æ.d.A. II. 352), består af romansk kor og skib, sengotisk v.tårn samt våbenhus fra 1869 i s. Kor og skib er opf. af granitkvadre over en dobbeltsokkel m. profilled over skråkant. Af opr. enkeltheder er bev. korbuen, der har profilerede kragbånd, korets ø.vindue og to vinduer i skibets n.mur, alle tilmurede og med monolitoverliggere, af hvilke det vestligste vindues har rundstav langs buekanten, samt endv. den tilmurede n.dør, der har rundstavsprydede karmsten og høj, glat overligger. S.portalen, der synes at have svaret til n.døren, blev 1872 brudt ned og kvadre herfra bl.a. anvendt til dørtrin. To svære støttepiller af mursten og granitkvadre v. korets ø.gavl er sen. tilføjelser. Det hvidkalkede tårn, der dækkes af teglhængt pyramidetag, er opf. af munkesten i munkeskifte, indvendig dog til dels af rå kamp; noget af det styrtede ned 5/6 1750; i v. og s. er murværket omsat 1871. Fritrappe i n. til fladbuet dør i mellemstokværket. Tårnrummet, der har opr. krydshvælv, står i forb. m. skibet ved en lav, rundbuet arkade m. profilerede kragbånd. Våbenhuset er opf. af mursten og har pompøs gavl i ny-renæssance. – Alterbordspanel fra o. 1600 m. opr. evangelistbilleder i arkadefelter. Altertavlen, fra sa. tid, rummer et tredelt maleri af Sven Havsteen-Mikkelsen 1956, Nedtagelsen fra Korset, m. koloristiske fremstillinger s. 140 af morgendæmring og aftenrøde i sidefløjene; billedet anses for et af vor tids lødigste bidrag til kirkernes udsmykning. Et ældre alterbillede, Jesus og den samaritanske Kvinde, af A. F. Jæger 1857, er ophængt på skibets n.væg. Store alterstager af messingblik fra 1600t. Enkel, romansk granitdøbefont m. rundstave om kummen. Glat dåbsfad fra o. 1700. Prædikestol i landlig renæssance fra 1643 m. naive evangelistbilleder under storfelternes arkader; nyere lydhimmel. Nyt lukket stoleværk. Skibsmodel 1926, barken Ruth. Orgel 1940 (Frobenius) i tårnrummet. Klokke fra beg. af 1800t., støbt af P. P. Meilstrup i Randers, ophængt i den nordre af klokkestokv.s fire rundbuede glamhuller.

Olaf Olsen museumsinspektør, professor, dr. phil., cand. mag.

Øksenvadgård var 1390 øde og tilhørte Grinderslev kloster.

Tolstrup (2 gde) blev 1514 af Kjeld Iversen (Juel) pantsat til bisp Erik Kaas og 1526 solgt til Viborg bispestol.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

I Øster Dølby lå Søndergd. (1610 Søndergrdt). Øksenvad mølle (*1459 Oxænwadh Mølnæ, Oxenwadtzmøll) forsvandt i 1700t.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

En helligkilde lå ml. Kåstrup og Øksenvad (Schmidt. DH. 137).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: En stor, men noget forgravet høj, Bavnhøj, s.f. V. Dølby. – Sløjfet el. ødelagt: 19 høje, især i so.s sydl. halvdel. I en høj under Trustrup er fundet en grav fra ældre bronzealder med sværd, kniv og ring af guldtråd.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: Vider. III. 319–25. Aug. F. Schmidt. Bidrag til D. So.s Historie, AarbSkive. 1958. 37–55.