Durup sogn

(D.-Tøndering kom.) omgives af Åsted, Tøndering, Roslev, Harre og Nautrup so. Det jævnt bølgede og for det meste lerede, skovløse landskab kulminerer i Vejhøje med 38 m. Gennem so. går jernbanen Skive-Glyngøre (Durup stat.).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 722 ha. Befolkning 26/9 1960: 1094 indb. fordelt på 327 husstande (1801: 161, 1850: 282, 1901: 454, 1930: 799, 1955: 1036).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Durup (*1453 Durup; u. 1787) – bymæssig bebyggelse m. 1960 (foreløbig opgørelse): 847 indb. fordelt på 260 husstande (1930: 503 indb., 1955: 699); fordelingen efter erhverv var 1950 flg.: 50 levede af landbrug m.v., 320 af håndværk og industri, 88 af handel og omsætning i øvrigt, 48 af transportvirksomhed, 48 af administration og liberale erhverv og 85 af aldersrente, pension, formue olgn.; 22 havde ikke givet oplysning om erhverv – m. kirke, præstebol., skole (opf. 1954), bibl. (i skolen; opret. 1924; 3700 bd.), missionshus (opf. 1920), forsamlingshus (opf. 1900), kom.kontor, hvilehjem, lystanlæg (anl. 1946), sportspl., hotel, filial af Salling Bank, Durup Andelsmejerikreds’ Sparekasse (opret. 1916; 31/3 1961 var indskuddene 1,6 mill. kr., reserverne 143.000 kr.), andelsmejeri (opret. 1892, omb. 1916 og 1952), foderstofhandel m. kornsilo, bolchefabr., 5 stolestelsfabrikker, s. 179 polstermøbelfabr., tømmerhandel, cementstøberi, jernbanestat., posteksp., telf.central og planteskole; Toustrup (*1436 Tostrup, 1474 Towstrop; u. 1787). – Saml. af gde og hse: Durupgde (1524 Dwrvpgardt; u. 1787); Duruplund (1524 Lwndt, Lwnndt); Vilholm (1554 Willholmæ) (delvis i Tøndering so.); Mølkær Hse; Durupgårds Hede. – Gårde: Nygd. (o. 1650 Nygard); Søndergd. (o. 1525 Søndergardt); Havgd. (1524 Hoffgardt); Damgd. (*1445 Damgord).

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

D. so., der sa. m. Tøndering so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Nørre, Hindborg, Harre og Rødding hrdr.s provsti (Viborg stift), har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Åsted so. So. udgør 5. udskrivningskr., 290. lægd og har sessionssted i Skive.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af en romansk kerne, kor og skib, samt tilføjelser i form af våbenhus mod n., tårn mod v. og endnu et våbenhus på tårnets s.side. Kor og skib er af granitkvadre på en profilsokkel, der dog stærkt nærmer sig alm. skråkant. Romanske vinduer i ø.gavlen og korets n.-side er tilmurede, n.døren og den forstyrrede s.dør ligeså. Det indre har bjælkeloft; korbuen er omsat og udvidet. Kirken undergik 1930–31 en ret hårdhændet gennemført restaurering og delvis ombygning (arkt. S. Vig-Nielsen). Herved erstattedes et sengotisk v.tårn med et nyt og større tårn, hvis underrum sattes i forb. m. skibet gennem nedbrydning af dettes gl. v.gavl. Et nyt våbenhus opførtes samtidig på tårnets s.side, hvorefter det ndr., mul. senmiddelald. våbenhus af munkesten og kamp er indrettet til ligkapel. Tilbygningerne står hvidkalkede, og kirken er tækket dels med bly, dels med tegl. – En kvader med relikviegemme, hidrørende fra det forsv. middelald. alterbord, fandtes 1930 i det gl. tårns murværk og ligger nu foran indgangsdøren. Det nuv. alterbord af egetræ er fra 1931. Samtidig altertavle med maleri (Kristus og disciplene) af J. Th. Skovgaard. En altertavle fra 1800t. med malerier af den korsfæstede og evangelisterne hænger nu i skibet. Nye alterstager. Romansk granitdøbefont med glat kumme (Mackeprang. D. 187). Dåbsfadet er givet 1686 af sgpr. Alexander Jacobsen og hustru Dorthea Jensdatter. Prædikestol i renæssancestil med malerier af Kristus og evangelisterne (istandsat 1931); lydhimmelen er henlagt på loftet. Series pastorum fra 1931. Mod v. et pulpitur med orgel på fem stemmer (M. Sørensen, Horsens). Klokke af støbestål fra o. 1870. – I våbenhuset en gravsten over sgpr. Chr. Flor Krüger, † 1806.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

Damgård i Toustrup gav fru Karen Nielsdatter 1445 i sjælegave til Dueholm kloster.

Mads Lykke nævnes 1511 til Durup. 1660 lå Durupgård (20 tdr. hartk.) under Hegnet, 1791 ligeledes, men da delt i 3 gde (i alt 19 tdr. hartk.).

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

Fredede oldtidsminder: 4 høje, hvoriblandt den store Toustruphøj, Tinghøj, hvor i sin tid herredstinget blev holdt, og en tredie stor høj, alle ved Toustrup. – Sløjfet el. ødelagt: 47 høje, næsten alle i so.s sydl. del. Fra en af dem stammer et gravfund fra ældre bronzealder med sværd, bronzeskål og guldarmring.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

I Durup so. fødtes præsten Anders Jensen Mariager († 1582), 1865 forf. Jenny Blicher-Clausen.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Litt.: C.N. Krogh. Fra vor Folkeskoles Barndom, AarbSkive. 1935. 71–111.