Ejerslev sogn

(Sejerslev-E.-Jørsby kom.) omgives af Løgstør bredning, Jørsby og Sejerslev so. Terrænet er mod n. bakket og højtliggende (Hulhøj 41 m) og med stejlklinter ned mod Limfjorden, mod v. derimod jævnt og lavtliggende, og her ligger på skellet til Sejerslev so. den udtørrede Hundsø, der er en del af en tidl. lang, smal fjord, der fra n. strakte sig vesten om so. helt ind til V. Hundrup. Det skovløse so. har gode, lerede jorder. Til det hører den lille holm Ejerslev Røn i Løgstør bredning.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 795 ha. Befolkning 1/10 1955: 410 indb. fordelt på 121 husstande (1801: 167, 1850: 309, 1901: 477, 1930: 398).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Ejerslev (*1422 Ethersløff, 1435 Eyærsleff; u. 1791) m. kirke, præstegd., skole (opf. 1938), missionshus (opf. 1914), Sejerslev-Ejerslev-Jørsby Spareog Laanekasse (opret. 1871; 31/3 1960: indskud 2,1 mill. kr., reserver 145.000 kr.), molerværk m. produktion af rå moler for Fur Molerkompagni og af brændte molersten for Skarrehage Molerværk, toldkontrol og havn (ved molerværket). – s. 755 Saml. af gde og hse: V. Hundrup (* 1355 Hundorp, 1458 Vester Hunrop; u. 1791); Ejerslevvang m. Molerbrud. – Gårde: Ø. Hundrup (*1448 Øster Hundrup); Damgd.; Bisgd.; Kirkegd.; Hovgd.; Roseneng.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Foto). Gammelt bondehus i Ejerslev sogn.

Gammelt bondehus i Ejerslev sogn.

E. so., der sa. m. Sejerslev so. og Jørsby so. udgør én sognekom. og sa. m. Jørsby so. ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Tødsø so. So. udgør 5. udskrivningskr., 244. lægd og har sessionssted i Nykøbing M.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk kor og skib af granitkvadre på skråkantsokkel, et våbenhus mod n. er fornyet i 1800t., og et tårn mod v. er opf. 1936. Et opr. vindue er bev. på korets n.side; de øvr., fladrundbuede vinduer er moderne. Den retkantede n.dør er ændret, s.døren tilmuret og delvis ødelagt af et vindue. Den høje korbue har på begge kragsten en indristet, vinget drage. En stor, falset rundbue forbinder nu skibet med tårnrummet. Tårnet (arkt. A. Krogfelt, Fjerritslev) er opf. af gule mursten; under v.siden er anv. sokkelkvadre fra skibets gavl. Nogle fremspringende bindere i v.gavlen toges tidl. som vidnesbyrd om et ældre, nedrevet tårn, men hidrører snarere fra et par 1699 omtalte støttepiller. Våbenhuset, af små mursten, bærer årst. 1890 i jernbogstaver, men er mul. lidt ældre. Kirken har bjælkelofter; udvendig står den romanske del i blank mur med hvidtede detaljer og blytag. Tårn og våbenhus er hvidkalket og teglhængt. En hovedistandsættelse har fundet sted 1958/59 (arkt. Poul Hansen, Thisted). – Romansk granitalterbord med helgengrav, hvori en relikviekapsel. Altertavle i renæssance fra beg. af 1600t. med maleri, Kristus åbenbarer sig for en kvinde, fra o. 1905 (maler Bisgaard, Jørsby); de tidl. malerier, en korsfæstelsesgruppe, Aron, Moses og Opstandelsen, hænger nu dels i tårnrummet, dels på altertavlens bagside. Kalk, skænket 1639 af Peder Nielsen Basse. Romansk granitdøbefont med rundbuefrise på kummen (Mackeprang. D. 183f.). På loftet en fontehimmel. To dåbsfade af kobber, det ene nyt, det andet fra 1600t., svarende til Sejerslevs. Prægtigt senromansk korbuekrucifiks fra o. 1250, korstræet dog antagelig yngre s. 756 (rest. og stafferet 1905). Prædikestol med lydhimmel fra o. 1600t. Nye stolestader. I koret en skriftestol fra o. 1600 og en delvis ny degnestol i sa. stil. I kirken er ophængt en skibsmodel. Orgel på 6 stemmer (Frobenius & Co.). Klokken er omstøbt 1899. – Ligkapel på kgd.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

Litt.: DanmKirk. XII. 2. Tisted a. 1942. 1026–32.

Lidt v.f. Molerværket ligger et stærkt udpløjet Voldsted, som bestaar af en naturlig Banke, ca. 80 × 70 m, der strækker sig ud i Mosen, og som i V. er isoleret fra det højere liggende Land ved en Grav. Ogsaa mod N. har der været en kort Grav, der ved en Vold el. et Dige har været skilt fra det n.f. liggende Utkær. Der kendes ikke Fund fra Voldstedet, der maa karakteriseres som en senmiddelald. Herregaardsplads.

Hans Stiesdal museumsinspektør, cand. mag.

Litt.: Danske voldsteder. Tisted amt. 1957. 309–14.

Der er ingen bevarede oldtidsmindesmærker i so., men der har været 13 høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Ejerslev Molerværk blev opret. 1902, drives nu under Skarrehage Molerværk (se ovf. s. 754).

Befrielsessten 1945.

Ejerslev so. var indtil 1905 anneks til Sejerslev.

I Ejerslev so. fødtes 1872 keramikeren Søren Kongstrand.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Litt.: Svenning S. Svenningsen. Ejerslev-Hunnerup sognebeskrivelse. 1958. Aug. F. Schmidt. Fra Mors. I. 1957. 12–13 (om Hundsøs udtørring).