Jørsby sogn

(Sejerslev-Ejerslev-J. kom.) omgives af Limfjorden (Livø bredning og Dråby vig) samt Sdr. Dråby, Sejerslev og Ejerslev so. Det jævnt bakkede og temmelig lavt liggende land sænker sig gradvis ned til de ret udstrakte marine forlandsflader, der i form af strandenge omgiver istidslandskabet ud mod Dråby vig. Hertil hører ø.f. vigen den næsten 3 km lange Buksør odde, ved hvis spids den lille Tamholm ligger. Også det lave område ø.f. Jørsby med Biskær er hævet havbund. Det skovløse so. har i øvrigt særdeles frugtbare jorder.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 679 ha. Befolkning 1/10 1955: 184 indb. fordelt på 55 husstande (1801: 177, 1850: 256, 1901: 258, 1930: 260).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Jørsby (1402 Jørsbo; u. 1785) m. kirke og skole. – Gårde: Jørsbygd. (1487 Jørsboogard); Hedegd.; Nygd.; Engholm.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

J. so., der sa. m. Sejerslev so. og Ejerslev so. udgør én sognekom. og sa. m. Ejerslev so. ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Tødsø so. So. udgør 5. udskrivningskr., 245. lægd og har sessionssted i Nykøbing M.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken, der er den eneste middelald. teglstenskirke på Mors og øens yngste sognekirke, består af kor og skib fra gotisk tid, antagelig 1400t., samt et sen. tilbygget våbenhus mod s. Kor og skib er over en kampestenssyld opf. af røde og gule munkesten i munkeforbandt. Et kvaderskifte under koret er måske ikke opr. Med undtagelse af n.siden er alle ydre murflader skalmuret i nyere tid. Korets spidsbuede n.vindue er opr., de øvr. lysåbninger af ny dato. S.døren er ommuret, n.døren tilmuret og delvis ødelagt af et vindue. Den spidse, måske udvidede korbue flankeres af to store, spidsbuede sidealternicher. I korets s.væg en moderne niche. Det indre har bjælkelofter. Kirken er hvidkalket og tækket med bly, våbenhuset dog med tegl. En tømret klokkestabel er rejst op ad v.gavlen. – Muret og pudset alterbord. Altertavlen er et maleri, Jesus med barnet, sign. C. Dalsgaard, Sorø 1866. Alterkalk med Christen Krag til Jørsbygård og Mette Skrams våben og initialer. Alterstager fra o. 1625. svarende til Alsted og Ejerslev. Sidealternicherne formodes at have givet plads for to træfigurer: Maria med barnet, fra o. 1500 (nu på skibets n.væg), og en unggotisk Skt. Mikael med dragen, fra o. 1250–1300 (ældre end kirken), som nu opbevares i Nationalmuseet. Ældre end kirken er også den romanske granitdøbefont (Mackeprang. D. 183). Dåbsfad af kobber fra o. 1700. Prædikestolen er et enkelt snedkerarbejde i renæssance fra beg. af 1600t. Stolestaderne er nye. Jernbunden pengeblok s. 757 fra 1800t. Nyt v.pulpitur, hvorpå et harmonium. Sengotisk klokke fra 1400t. af støberen P. L. P. – Et lille gravtræ opbevares på Dueholm. I kirken er 1901 fundet en gotisk guldring med korsfæstelsesfremstilling; nu i Nationalmuseet.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

Litt.: DanmKirk. XII. 2. Tisted a. 1942. 1033–38.

Jørsbygård ejedes 1439 af Erik Kid, der da erhvervede gods i sognet ved mageskifte med Dueholm kloster. 1477 tilh. den hans søn Myg Eriksen, 1485 dennes søn Mikkel Krag (Kid) og 1487 og 1496 Peder Kid, en brodersøn af nævnte Erik Kid. Sidstn. solgte 1502 »sin gård i Jørsbo« til provst Henrik. 1597 var den, formentlig ved arv, tilfaldet Christen Krag († 1622). 1654 blev den af Niels Kaas til Bækmark solgt til Hans Wulf Unger († 1665), hvis søn Wulf Unger 1691 solgte den (13 tdr. hartk.) til forp. på Nandrup Gunde Jensen. På auktionen efter denne blev J. 1731 købt for 150 rdl. af byfoged Peter Lybecker († 1763). Allr. 1682 havde rentekammeret erklæret den (24 tdr. hartk.) for en bondegård.

Knud Prange arkivar, mag. art.

I so. har ligget en gd. Skåningsgård (*1439 Skonings gard).

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Der er ingen fredede oldtidsminder i so., men der har været 13 høje, deribl. den anselige Høghøj. I en grav fra ældre bronzealders sen. del fandtes sværd, bøjlenål og dobbeltknap.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: H. C. Broholm. Danm. Bronzealder. 1943. 1. 162.

Jørsby so. var indtil 1905 anneks til Sejerslev so.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Litt.: Jf. Sejerslev.