Em sogn

(Vrå-E. kom.) omgives af Serreslev, Tolstrup, Stenum, Børglum, Vejby og Vrå so. Ved grænsen til Vrå og Serreslev løber Kalum bæk, hvis regulering har omdannet de herværende tørvemoser til dyrkelig jord, mens en del er udlagt som vildtreservat. Mod Tolstrup danner Ulvekær bæk grænse. De jævne morænejorder er af en noget sandet el. stenet beskaffenhed og henlå tidl. for en del som hede, den s.k. Skrolles hede. Gennem det skovløse so. går jernbanen Ålborg-Hjørring (Em hpl.).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 830 ha. Befolkning 1/10 1955: 350 indb. fordelt på 92 husstande. (1801: 184, 1850: 247, 1901: 369, 1930: 388).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. ligger Em (*1444 Øm, 1465 Øøm, 1558 Em; u. 1799–1801) m. kirke, forskole (opf. 1908), stadion (anl. 1944) og jernbanehpl.; Vollerup (*1444 Voldrup; u. 1801–02). – Saml. af gde og hse: Nymark; Møllehuse; Åreflod.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

E. so., der sa. m. Vrå so. udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Tårs so. So. udgør 5. udskrivningskr., 515. lægd og har sessionssted i Brønderslev.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk kor og skib og gotisk v.tårn. Den romanske kirke er bygget af granitkvadre, koret og skibets n.side på profileret sokkel. Korbuen er meget lille, til dels af granit. Murene er omsat i gotisk tid m. anvendelse af munkesten, mul. som følge af en brand, hvoraf der endnu ses spor på granitkvadrene. N.døren er af tegl, den er tilmuret bl.a. m. en vinduesmonolit. I skibet et gotisk n.vindue. Tårnet er af røde munkesten, men skalmuret 1868. Tårnrummet benyttes nu som våbenhus. Kirken har bjælkeloft. – 1906 fandtes i koret rester af sengotiske kalkmalerier (overhvidtet). – 1909 blev det murede alterbord nedrevet, under det fandtes en holstensk brakteat fra 1300t. Udv. på s.muren er nu indmuret en altersten med relikviegemme. Altertavle fra 1651, stafferet 1665, tidl. med kopi malet 1918 af S. P. Simonsen af det opr. billede (korsfæstelsen), nu med nye skriftfelter. Romansk granitfont på ny fod. Sengotisk krucifiks på triumfmuren. Prædikestol, sign. A. O. S. fra 1603 m. himmel, rest. 1936 af Kr. Frederiksen. Orgelpulpitur fra o. 1600. Den meget lille klokke er fra 1567.

Aage Roussell overinspektør, arkitekt, dr. phil.

I so. nævnes 1610 gden Nørgaard.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Der er ingen fredede oldtidsmindesmærker, men har været 6 nu sløjfede høje. Nær Em by er undersøgt en betydelig boplads fra ældre romersk jernalder, ligesom der er fundet flere stensatte grave fra sa. tid.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Ved forskolen er 1920 rejst en genforeningssten.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

s. 347

Ved klemmebrev af 1555 bestemtes, at kirken skulle nedrives og so.folket søge til Vrå kirke, men 1558 toges bestemmelsen tilbage, og so. blev anneks til Vrå.

Aage Roussell overinspektør, arkitekt, dr. phil.

Litt.: N. R. Nørgaard. Em Bys Marknavne, AarbVends. 1932. 298–304.