Børglum herred

Købstad: Brønderslev (se s. 116). Sognene: Tårs, Vrejlev, Hæstrup, Rakkeby, Vejby, Sejlstrup, Børglum, Furreby, Lyngby, Vrensted, Tise, Tolstrup, Stenum, Vrå, Em, Serreslev, Jerslev, Øster Brønderslev.

Børglum herred er det midterste i amtet og omgives af Vennebjerg, Horns og Dronninglund hrdr., Ålborg amt, Hvetbo hrd. samt på en kort strækning af Skagerrak. Mod ø. strækker hrd. sig ind til Jyske Ås og mod s. til St. Vildmose. Grænsen til Hvetbo hrd. følger Tiendebæk og Rye å, mens Hundelev å på et stykke danner skel til Vennebjerg hrd. Terrænet består mest af senglaciale flader og ret jævne istidslandskaber. Kun mod ø., i Jyske Ås, stiger højderne nævneværdigt. Til hrd. hører også den nordl. del af St. Vildmose, der opr. er hævet stenalderhavbund.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951: 54.866 ha, deraf var 47.415 ha landbrugsareal, 38 ha gartneri og frugtplantager, 2278 ha skove og plantager (inkl. læplantninger og småplantninger), 889 ha bebygget grund og gårdsplads, 996 ha private haver, 1430 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 257 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 412 ha tørvemoser, 997 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 154 ha vandarealer. – Folketallet var 1/10 1955: 33.160 fordelt på 9594 husstande. (1801: 9760, 1850: 15.380, 1901: 24.618, 1930: 31.354 indb.). – Kreaturholdet var 1958: 5143 heste, 61.098 stk. hornkvæg (hvoraf 28.774 malkekøer), 89.484 svin og 410.446 høns.

(Våbenskjold). 1648

1648

Børglum hrd. – med undtagelse af Lyngby so., Rakkeby so. og Tårs so., der hører til Vennebjerg hrd.s provsti – udgør sa. m. Hvetbo hrd. samt Hellum og Hallund so. i Dronninglund hrd. ét provsti – Børglum og Hvetbo hrdr.s provsti – der omfatter 16 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Børglum hrd. (Ælnoth o. 1100 Burhlanis, *1231 Burlunheret) omfattede i 1500- og 1600t. flg. sogne: Tårs, Vrejlev, Hæstrup, Rakkeby, Vejby, Sejlstrup, Børglum, Furreby, Lyngby, Vrå, Em, Understed, Karup, Volstrup, Hørby, største delen af Skæve og af Albæk, en mindre del af Voer samt Sæby. I middelalderen og lidt sen. søgte en del af B. hrd., vel Skovby fjerding, sa. m. en del af Jerslev hrd. til Skovbo magting og udgjorde en særlig jurisdiktion, Skovbo hrd. Efterhånden var en del af hrd.s område blevet skilt ud i særlige birker. Børglum birk, nedlagt 29/1 1820, Vrejlev birk, der bestod til 1782, da godset blev parcelleret, Sæbygård birk i Volstrup, nedlagt 3/8 1831 og lagt under Jerslev (Dronninglund) hrd. Børglum hrd. blev 26/11 1687 forenet med Jerslev hrd. Jurisdiktionen blev delt 21/9 1825, og Børglum hrd. kom til at bestå af flg. sogne: Børglum, Vejby, Lyngby, Furreby, Vrensted, Tise, Tolstrup, Stenum, Em, Vrå, Sejlstrup, Rakkeby, Hæstrup, Vrejlev, Tårs, Serreslev, V. og Ø. Brønderslev, Jerslev. 1919 kom det sa. m. Hjørring og Vennebjerg hrd. under retskreds 72, fra 1/10 1940 nr. 72a, fra 1956 nr. 78, og politikreds 52. Ved lov af 30/5 1940 kom Jerslev, Ø. Brønderslev, Serreslev, Tolstrup, Stenum, Tise og Vrensted under den nyoprettede retskreds 72b, Brønderslev købstad m.m., fra 1956 nr. 79.

Det ældste tingsted synes at have været på Rønnebjerg hede. 13/3 1688 blev det flyttet til Årup hede, 5/10 1753 til Sæby, idet byfogedembedet i denne by blev forenet med herredsfogedembedet i Børglum-Jerslev hrd. Fra 1825 var tingstedet i Hjørring, hvor også retskreds s. 300 72 havde tingsted, idet der var bitingsted i Brønderslev. Retskreds 72 b. har tingsted sidstn. sted.

Børglum hrd. lå under Sejlstrup, der tilhørte Børglum bispestol. Det var fra 1536 et kgl. len og blev 1651 vist lagt under Børglum, der var et særligt len. 1660–71 lå det under Åstrup-Sejlstrup amt, som 1671 blev forenet med Børglum amt, og disse amter fik 1714 amtmand sa. m. Ålborghus. 4/9 1793 kom det under det nyoprettede Hjørring amt.

I gejstlig henseende hørte hrd. under Vendelbo el. Børglum stift, efter reformationen Ålborg stift. Det udgjorde indtil 1813 et provsti for sig, men blev da en del af amtsprovstiet for Horns, Vennebjerg og Børglum hrd. 10/4 1824 blev Børglum-Jerslev hrd.s provsti oprettet, fra 1841 Dronninglund-Børglum hrd.s provsti. 30/10 1858 deltes provstiet, og Børglum hrd. blev en del af Børglum-Hvetbo hrd.s provsti. Ved ændringen af den verdslige jurisdiktion 1825 bevaredes den gl. inddeling i gejstlig henseende, og først 17/11 1841 blev denne ændret, så den blev identisk med den verdslige.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 173–78. A. Thurah. Kort Berætning om Jerslef-Herreds Kirker i Aalborg-Stift. 1732. J. M. Jensen. Om navnegivning i nutiden i Børglum herred, Hjørring amt, Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere Tid. II. 1890–1916. 47–64. C. Klitgaard. Fra Jerslev Herreds Ting, JySaml. 5. rk. I. 1932–34. 436–74.