Fåborg købstads landdistrikt

(F.landdistrikts kom.) består af den 152 ha store Bjørnø ved indløbet til Fåborg fjord. Øen, der har en længde af 2,8 km i nv.-sø. og en største bredde af 750 m, er rig på runde, sandede bakker som Højbjerg (23,7 m) og Milebjerg (22,7 m), men ml. bakkerne ligger en god, lermuldet jordbund. Omtr. ud for midten af s.kysten en lille tørvemose, Fællesmose. Den for bølgevirkningen særligt udsatte sv.side har stejle klinter, der nær øens sø.spids når en højde af 16 m, mens den nø.vendte side er en typisk fjordkyst. Forlandsdannelser findes dels på nv.spidsen, og her bagved ligger engdraget Digerne, og dels på sø.spidsen, Odden, i hvis forlængelse sandrevlen Holmene. Der er daglig forbindelse til Fåborg.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 152 ha. Befolkning 7/11 1950: 60 indb. fordelt på 15 husstande (1801: 46, 1850: 84, 1901: 79, 1930: 64). Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1950 i flg. grupper: 42 s. 720 levede af landbrug m.v., 1 af håndværk og industri, 2 af handel og omsætning, 7 af transportvirksomhed, 2 af administration og liberale erhverv, 6 af aldersrente, formue, pension olgn.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

På øen Bjørnø (*1200t. Byørnø) byen Bjørnø by (u. 1832) m. skole, samtalestat. og landingssted (dybde 2,2 m). – På øens s.kyst fyr (opf. 1916, hvidt hus m. rødt bælte; hvidt, rødt og grønt lys med formørkelser; flammens højde o.h. 6 m).

M. Walther seminarielærer, cand. mag.

Fåborg kbst.s landdistrikt (del af Fåborg so.) udgør een sognekom. og sa.m. Fåborg kbst. og Diernæs so. eet pastorat; landd. har tingsted i Fåborg og hører under 37. retskreds. (Fåborg kbst. og Sallinge hrd. med Muckadell, Holstenshus og Brahetrolleborg birker), 26. politikr. (Fåborg), Svendborg amtstuedistrikt m. amtstue i Svendborg, Fåborg lægekr. (Fåborg), 30. skattekr. (Fåborg), 20. skyldkr. (Svendborg amtrkr.) og amtets 4. folketingsvalgkr. So. udgør 3. udskrivningskr. 26. lægd og har sessionssted i Fåborg.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Bjørnø var opr. krongods og nævnes i ValdJb. (II. 220); den var 1453 og endnu 1474 med Korshavn og Avernakø af Chr. I pantsat til rigsråden Peder Hogenskild († tidligst 1467) og hans frue Cecilie Bernikesdatter (Skinkel) († tidligst 1482) for 1100, sen. 1300 rhinske gylden. Fra 1514 var B. bortforlenet sa.m. Lyø (se s. 815). 1664 afstod kronen B. (6 gde) med m.a. gods til generalproviantmester Hans Villumsen († 1671); fra ham må øen være kommet til fru Anne Gyldenstierne på Hvedholm († 1677), som 1676 skødede den til forp. på Krumstrup Bo Jakobsen. Om den trods dette med største delen af Hans Villumsens gods 1680 er blevet tildømt kronen af revisionskommissionen, er usikkert, men 1682 hørte øen i hvert fald under kronen, som 1693 bortskødede den (24 5/8 tdr. hartk.) til vicestiftamtmand, gehejmeråd Diderik Schult til Finstrup (nu Holstenshus), der s.å. fik ret til at lægge øen under denne gårds nyoprettede birk. B. har derefter hørt under herregden Finstrup og gik 1723 med ind under stamhuset Holstenshus, fra 1778 baroniet H.; de sidste gårde er solgt herfra i 1900t.

C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.

Litt.: N. Rasmussen Søkilde. Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer. 1875–78. 493–96.

Om Grydestenen i Fåborg fjord se Schmidt. DK. 104f.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Litt.: DØ. I. 1926. 226–33. Johs. Humlum. Bjørnø, Kulturgeografi. IV. 1952. 195–207.