Flejsborg sogn

(V. Hornum-Hyllebjerg-F. kom.) omgives af Ulstrup, V. Hornum, Hyllebjerg og Overlade so. samt Slet hrd. (Vilsted, Oudrup og Gundersted so.). Det ujævnt bakkede land er gennemsat af lavninger, der samler sig i et strøg med længderetning fra nø. til sv. Højeste punkt er Storhøj (56 m) ved Flejsborg kirke. En del tidl. hedestrækninger er nu opdyrkede el. beplantede (Gatten plantage). Ved ø. grænsen ligger Sjørup sø (19 m o.h.), afvandet af Herredsbæk. Gennem so. går jernbanen Løgstør-Hobro (Gatten hpl.) og landevejen ml. de sa. byer.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 1741 ha. Befolkning 1/10 1955: 478 indb. fordelt på 124 husstande (1801: 78, 1850: 129, 1901: 312, 1930: 399).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Flejsborg (*1491 Flesborg; u. efter 1805) m. kirke, kom.skole (opf. 1928), kom.bibl. (i skolen), forsamlingshus (opf. 1936) og telf.central; Svenstrup (u. efter 1805); Ejstrup (*1438 Eeszdrup; u. efter 1805); Gatten (1468 Gatten) med kom.skole (opf. 1927), kom.bibl. (i skolen), forsamlingshus, jernbanetrinbræt, telegrafstat. og posteksp.; Lille Sjørup (1468 Lylle Syørop); Flejsborg Hse. – Gårde: Enggd.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

F. so., der sa. m. Vester Hornum og Hyllebjerg so. udgør én sognekom. og sa. m. Vester Hornum ét pastorat under Års og Gislum hrdr.s provsti i Viborg stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som V. Hornum so. So. udgør 5. udskrivningskr., 361. lægd og har sessionssted i Løgstør.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk skib og kor samt våbenhus mod s. fra 1841. Skib og kor, med fladt bjælkeloft, er opf. af granitkvadre på sokkel med skråkant. Den retkantede s.dør er bev., mens n.døren er tilmuret og delvis ødelagt af et nyere vindue. Ingen opr. vinduer er bev.; de nuv. lysåbninger af vekslende form og størrelse er indsat fra tid til anden. I kvadermurene findes mange reparationer med mursten og cement; på n.siden en kvader med løvefigur. Korbuen er udvidet og nu spidsbuet. Antagelig i gotisk tid blev der mod v. tilføjet et tårn, hvis underrum ved en spidsbuet åbning sattes i forbindelse med skibet. Tårnet faldt ned i slutn. af 1600t. og blev helt sløjfet (se JySaml. 3. Rk. II. 159), hvorpå tårnbuen tilmuredes. På v.gavlen læses årst. 1816, tidligere desuden bogstaverne IAWH. Det hvidkalkede våbenhus, med årst. over døren, er af røde og gule mursten. Kvadermurene står blanke (v.gavlen dog hvidtet), tagværkerne, af eg, er teglhængte. En tømret klokkegalge er rejst op ad ø.gavlen. – Alterbord af gule mursten fra o. 1935. Altertavle i enkel renæssancestil; under den nuv. overmaling findes en gl. staffering med malerier, bl.a. Kristus på korset. Ejendommelig sølvbroderet messehagel fra o. 1700. Nyere døbefont af malet sandsten. En tid anvendtes en fra Års kirke overflyttet træfont i Louis-Seizestil; nu på våbenhusloftet. Prædikestol i renæssance fra beg. af 1600t. s. 1186 Stolestader fra o. 1800 som i Hyllebjerg og Overlade (dørene forsvundne). Middelald. klokke uden indskr. (Uldall. 52). Et orgel er bestilt. Om runestenen i våbenhuset se ndf.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

På Kirkebakken på Søndergårds jord i Lille Sjørup, 130 m fra Sjørup sø, findes en fredlyst kirketomt. 1885 borttoges en del sten derfra (granitkvadre findes i nærliggende gårde, og Ulstrup kirkes tårn skal efter en tradition være opført af kvadre fra kirken), men der synes at være fundamenter tilbage. Skibet må have været 19,5 m langt og 8 m bred, koret ca. 6,5 × 6,5 m med lige ø.gavl. Kirkegårdens dige n.f. kirken sås endnu i 1850erne.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

Gden Trøjborg (1583 Trøiborg) nævnes endnu i 1700t.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Skove: Foruden flere mindre plantager findes mod ø. den af Hedeselskabet ejede Gatten plantage, 176 ha, der fordeles således: bøg 2 ha, eg 3 ha og nåletræ 121 ha. 50 ha er ubevokset. Plantagen er anlagt 1899. En mindre del af den ligger i nabosognet Oudrup. Endv. kan nævnes andelsplantagen Skovbakke plantage, 26 ha. Denne plantage (anl. 1899) er opr. tilplantet med ren bjergfyr i den rå hede, men er nu forynget med forsk. granarter og noget løvtræ. Plantagen, hvoraf en mindre del i Oudrup so., er under tilsyn af Hedeselskabets 14. distrikt.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: En hellekiste og 17 høje, hvoribl. den store Kodhøj ved Lille Sjørup og Storhøj lige n.f. kirken. – Sløjfet el. ødelagt: 19 høje.

I våbenhuset står en runesten, der 1851 blev fundet under klokkestablen; indskriften lyder: Thorkil satte stenen efter sin fader …søn (DRun. 169–70).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.