Hallenslev sogn

(Sæby-H. kom.) omgives af Sæby, Finderup, Gørlev, Bakkendrup, en enklave (Lunden) af Sæby samt Tissø. Den jævne overflade, der består af moræneler, ligger ret lavt og sænker sig ned mod den af lave enge og tørvemoser ledsagede Bøstrup å ved v.grænsen (Hallenslev mose). So. er skovløst.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 798 ha. Befolkning 7/11 1950: 359 indb. fordelt på 99 husstande. (1801: 226, 1850: 461, 1901: 443, 1930: 405).

I sognet byerne: Hallenslev (1339 Halenslef; u. 1787) med kirke, skole (opf. 1884), alderdomshjem (opf. 1873; 15 pl.; her også kommunekontor), ml. og telf.central (Sæbyhøj); Torpe (*1499 Torpe; u. 1787). – Saml. af gde og hse: Hallenslevgde.; Venteskov; Torpegavn; Heden.

Peter Skautrup professor, dr. phil.

H. so., der sa.m. Sæby so. udgør eet pastorat og een sognekom., har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Sæby so. og udgør 2. udskrivningskr., 351. lægd. So. har sessionssted i Høng.

Kirken har romansk kor og skib af kamp. S.døren er stadig i brug, men omdannet. Korets n.vindue er blændet, i skibet spor af romanske vinduer. Gotiske hvælv er indbygget. I gotisk tid er tilbygget et tårn med samtidigt hvælv., et sakristi på korets n.side og – i 1500t. – et stort n.kapel, der har været sat i forb. med skibets gennem en bred, spidsbuet portal på den gl. n.dørs plads. 1862 er opf. et våbenhus. – Nyere alterbillede (den korsfæstede). Kirkens gotlandske døbefont fra o. 1300t. (Mackeprang. D. 387), som var blevet erstattet med en cementfont, er bragt tilbage til kirken og har 1940 fået et nyt fad (arkt. Ole Falkentorp). Prædikestol fra 1648. To klokker, den ene støbt af Borchardt Quellichmeyer 1613.

Aage Roussell overinspektør, arkitekt, dr. phil.

I et dokument 1284 (afskrift i Esrombogen) nævnes Halluænsleflund, vel Lunden ved Tissø (enklaven hørende til Sæby so.).

s. 468

Der er ikke og vides ikke at have været oldtidsmindesmærker i so. – I H. mose er fundet 3 vredne halsringe fra yngre bronzealder.