Havrebjerg sogn

(H. kom.) omgives af Solbjerg so., Sorø amt (Skt. Mikkels landso. i Slagelse hrd.) samt Kirke Stillinge og Gierslev so. Ved s.- grænsen løber Tude å. Mod n. ligger et uregelmæssigt bakkeland, der af en lavning fra n. til s. deles i to grupper. Det østl. afsnit kulminerer i de stærkt kuperede Blæsinge bakker, hvis højeste punkt er Bavnen (63 m; trig. stat.), og hvor store grusgrave leverer bygnings- og vejmateriale til omegnen. Andre høje punkter i samme afsnit er Vinbjerg (59 m) og Tyvsbjerg (55 m). Det vestl., knap så dominerende afsnit når i Tågehøj 46 m. Mere jævne terrænformer findes i so.s sydl. og vestl. del, og i s. falder landet stærkt af mod Tude å. Her er Møllebakke højest med 31 m. I v. og sv. findes der områder med lerbund, men for en stor del er jorderne sandede. Af skove findes kun nogle småplantninger hist og her. Til de mere jævne jorder er knyttet en landsbybebyggelse, mens bakkerne domineres af spredte gårde og huse. Gennem so. går jernbanen Slagelse-Værslev med stat. i Havrebjerg og landevejen Slagelse-Kalundborg.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 1155 ha. Befolkning 7/11 1950: 537 indb. fordelt på 153 husstande. (1801: 445, 1850: 616, 1901: 584, 1930: 585). Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1940 i flg. grupper: 359 levede af landbrug, 81 af håndværk og industri, 23 af handel og omsætning, 29 af transportvirksomhed, 15 af administration og liberale erhverv og 59 af aldersrente, formue, pension olgn., medens 3 ikke havde givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

s. 478

I sognet byerne: Havrebjerg (o. 1370 Haffrebyergh; u. 1792) med kirke, frimenighedskirke, præstegd., skole (opf. 1938, arkt. Steudel og Johannes Knudsen Pedersen) med bibl. (1923; 1121 bd.), forsamlingshus (opf. 1893), missionshus (»Arken«, opf. 1904), aldersrentenyderhjem, Spare- og Laanekasse for H. sogn (opret. 1874; indskud 31/3 1953 146.279 kr.), andelsmejeri, andelskølehus (opf. 1951), jernbanestat., post- og telegrafeksp.; Krænkerup (*1199 Krenkethorp; u. 1782). – Saml. af gde og hse: Blæsinge (*1387 Blæsingæ; u. 1790); Kagsmark, delvis i Gierslev so. – Gårde: Krænkerupgd. (18,1 tdr. hartk., 82 ha; ejdsk. 245, grv. 147; herunder hører Bildsø sø i Kirke Stillinge so.); Kragsbjerggd.

Peter Skautrup professor, dr. phil.

H. so., der udgør een sognekom. og sa. m. Gudum so. i Slagelse hrd. og provsti eet pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Sæby so. og udgør 2. udskrivningskr., 43. lægd. So. har sessionssted i Høng.

Kirken har romansk skib af kamp med fortanding til et vistnok aldrig opf. tårn på v.gavlen. S.døren er stadig i brug. I gotisk tid er skibet overhvælvet, et anseligt, fladloftet våbenhus er opf. på s.siden, et lille tårn med hvælvet tårnrum på v.gavlen, og kort før reformationen (1529 ridset i hvælvingskonsoller) er det romanske kor erstattet af en ø.forlængelse med to hvælvingsfag; de har på n.siden et fladloftet sakristi. Kirken er rest. 1864. – Alteret er muret af munkesten, altertavlen består af en ramme fra 1594, fra sa. værksted som tavlen i Finderup og flere andre af egnens kirker, med relieffer fra en udmærket gotisk tavle fra o. 1425. Malet alterbordsforside fra o. 1550 (nadveren). Romansk font. af Kalundborgtype (Mackeprang. D. 96). Velbev., sengotisk degnestol med relieffer af Petrus og Andreas, stor krucifiksgruppe fra sa. tid. Låger fra renæssancestolestader opsat som panel langs væggene. – De i Pont.Atlas VI. 248) nævnte ligsten, hvoraf den ene bar en nonnefigur og indskriften »virgo diva«, er forsvundne.

Aage Roussell overinspektør, arkitekt, dr. phil.

Litt.: J. B. Løffler. Sorø Akademis Landsbykirker. 1896. 49.

Frimenighedskirken er opf. 1904 (indviet 25/9), arkt. Ejvind Mørch, og består af skib og kor med to hjørnetårne. Altertavle af Viggo Pedersen (hyrderne ved graven). – På kgd. er begr. politikeren Niels Grøn, † 1924.

Havrebjerg frimenighed oprettedes 1901 i tilslutning til Høve frimenighed (se u. Vester Flakkebjerg hrd., Sorø amt). (Asger Højmark og Uffe Hansen. De grundtvigske Fri- og Valgmenighedskirker. 1944. 118–31).

Johannes Niclisson dictus Blæsinge pantsatte 1328 gods i Halleby til Esbern Ingversen. 1486 mageskiftede Markvard Tinhuus sin hovedgd. i Blæsinge og 3 andre gde. smst. til Antvorskov kl.

Fredede oldtidsminder: Ved Blæsinge 2 runddysser, ved H. 2 høje. – Sløjfet: 5 langdysser og 25 høje; de fleste lå i en stribe ø.-v. gennem sognet forbi Krænkerup og Blæsinge. Fra en af højene ved Blæsinge stammer et gravfund fra yngre bronzealder med en guldarmring, en mindre guldring og en ornamenteret ragekniv.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

I Havrebjerg sogn fødtes 1868 kemikeren S. P. L. Sørensen.