Kornum sogn

(K.-Løgsted kom.) er hrd.s mindste og omgives af Skarp Salling, Vindblæs og Løgsted so., Limfjorden (Aggersund) samt Næsborg so. En smal strimmel marint forland ved Limfjorden begrænses indadtil af fredede kridtskrænter, oven for hvilke der strækker sig et bakket istidslandskab, der i Korsbakke s. 1225 når 33 m. Ved kirken et ejendommeligt dybt, afløbsløst hul, antagelig et jordfaldshul i kalkundergrunden. Ved so.s v.grænse løber Smakmølle å i bunden af en tidl. stenalderfjord. Bortset fra et mindre, sandet parti v.f. Kornum, beplantet med nåletræ, hører jorderne til hrd.s bedste. Gennem so. går landevejene Løgstør-Aggersund og Løgstør-Nibe.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 712 ha. Befolkning 1/10 1955: 260 indb. fordelt på 69 husstande (1801: 129, 1850: 260, 1901: 251, 1930: 278).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Kornum (1401 Kornhæm; u. 1791) m. kirke og skole (opf. 1950); Øster Ørbæk (1392 Østerhørebek, 1458 Østerørbæk; u. 1805). – Gårde: Kornum Østergd. (14,3 tdr. hartk., 98 ha; ejdv. 342, grv. 161); Kornum Vestergd. (udstykket); Ørbækgd.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

Kornum so. udgør sa. m. Løgsted so. én sognekom. og sa. m. Næsborg so. ét pastorat under Slet hrd.s provsti, Viborg stift. So. hører under 72. retskr. (Løgstør) og har tingsted i Løgstør, under 47. politikr. (Nibe), Himmerlands lægekr. (Farsø), Ålborg amtstuedistrikt m. amtstue i Ålborg, 53. skattekr. (Løgstør), 17. skyldkr. (Ålborg amtskr.) og amtets 5. folketingsopstillingskr. (Nibe). So. udgør 5. udskrivningskr., 348. lægd og har sessionssted i Løgstør.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk kor og skib samt våbenhus i s. fra 1932; et lille tårn i v. og et våbenhus (der fik nyt tagværk 1615) er forsv. Den lille, beskedne, stærkt omsatte granitkvaderbygn. har skråkantsokkel; skibets eneste opr. n.vindue står som udvendig blænding, og den retkantede, 1932 genåbnede s.dør er udvidet. Korbuen har overgribende stik og enkle, profilerede, i v. omløbende kragbånd. En spidsbuet, udvendig blændet arkade har ført ud til det formentlig gotiske †tårn (ca. 5 × 5 m udv.), som mul. blev nedrevet 1795 (jernankerårst. og PM på gavlen), samtidig med at kirken gennemgik en større istandsættelse, der omfattede nye taggavle, gesimser og opskalket fyrretræstagværk. De rundbuede støbejernsvinduer stammer fra 1800t.; de gule teglstensgulve og våbenhuset er fra 1932 (arkt. S. Vig-Nielsen); før opførelsen af dette var indgangen i v., beskyttet af et vindfang og skibets v.ende indrettet til våbenhus. Kirken står i blank mur m. røde tegltage og bjælkelofter. – Kgd. hegnes af et ret højt kampestensdige. – Inventar: Både alterbordet, af granitkvadre, og alterprydelsen, et krucifiks, er fra 1891, efter tegn. af H. B. Storck; den forrige altertavle betegnes som en simpel, malet tavle fra 1800t. Alterskranke som Løgstør. Gotiske alterstager m. indpunslede renæssanceskjolde, hvori initialerne CCS MSD. Romansk granitdøbefont m. halvattisk mundingsprofil (Mackeprang. D. 197f.); nederl. dåbsfad o. 1650 m. drevet relief af Isaks ofring. Prædikestol i renæssance, o. 1600, på fire fag, m. reliefversaler i frise- og postamentfelter og 1700t.s malerier i de retkantede storfelter: hjerte på ambolt træffes af hammer, samt tre våben (rest. 1932 v. Povl Jensen). Nye stolestader. Harmonium. Klokke fra 1500, støbt af Peter Hanssen, Flensborg (Uldall. 233).

Elna Møller arkitekt

Erik Moltke redaktør, dr. phil.

Smakmølle (1611 Lildsmack Mølle, 1635 Smach Mølle) ved V. Ørbæk (i Løgsted so.) var i ældre tid to vandmøller (mel- og grynml.; stampeml.), siden byggedes en vindml.; møllen er nu borte (jf. HimmerlKjær. XXI. 1932. 452–54).

C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.

Litt.: Th. Østergaard i HimmerlKjær XXXIII. 1944. 286–88.

Kornumgd. (1624 Kornumbgaard) nævnes ofte i 1600t. og 1700t.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Kornum Østergd., der er sammenlagt af 3 gde, ejedes tidl. af slægterne Sloth og Aagaard, nu af Peter Frandsen.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

En hellig (?) kilde nø. f. Smakmølle nævnes i 1700t. (Schmidt. DH. 137).

Skove: Midt i so. en plantage ca. 8 ha, hvoraf den væsentligste del tilhører en enkelt gd.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

s. 1226

I Ørbæk har der, som bev. mønter viser, under Knud den Store og Hardeknud været slået mønt, henh. af Lefden (LEFDEN ON ORBEC) og af denne og Arngrim.

Georg Galster fhv. overinspektør, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: To høje, den ene, ret stor, nær den gl. klint mod n. – Sløjfet el. ødelagt: En langdysse, en runddysse og 10 høje; der skal tidligere på Kornum mark have ligget flere dysser, hvis plads nu ikke kendes; en af dem kaldtes efter Pont.Atlas Kværnen.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: M. Møller. Degne i K. og Løgsted, HimmerlKjær. XVIII. 1929. 519–32. A. Tuxen. En Præstegd. i Himmerland og dens Beboere, HimmerlKjær. V. 1916. 335–81.