Lillerød sogn

(L. kom.) omgives af Lynge-Kronborg hrd. (Blovstrød so.), Lynge, Nr. Herlev so. og Frederiksborg Slotssogn. Største delen af so. har ret jævne terrænformer med højder, der stiger fra ca. 40 m i v. til over 60 m i ø., hvor Ringsbjerg i Tokkekøb Hegn når 69 m og den fladtoppede bakke Kratbjerg i s.kanten af Lillerød by 64 m. Jorderne er s. 231 overvejende sandede el. grusede. Mod v. ligger den stærkt afgravede Børstingerød mose. Bebyggelsen er for en stor del af bymæssig karakter, delvis fjern forstad til Kbh. Til so. hører dele af Tokkekøb Hegn og af Brødeskov. Det gennemskæres af Nordbanen Kbh.-Hillerød (Allerød stat.) og af landevejen ml. L. og hovedvej 5.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 877 ha. Befolkning 7/11 1950: 2716 indb. fordelt på 818 husstande. (1801: 302, 1850: 413, 1901: 436, 1930: 1213). – Befolkningens fordeling efter erhverv var 1940 flg.: 213 levede af landbrug, 1010 af industri og håndværk, 163 af handel og omsætning, 130 af transporterhverv, 143 af administration og liberale erhverv og 199 af aldersrente, formue, pension olgn., medens 27 ikke havde givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet den bymæssige bebyggelse Lillerød (o. 1370 Litlæruth; u. 1781), nu sammenvokset med Allerød i Blovstrød so. – 1950: 2832 indb. fordelt på 862 husstande, hvoraf 2483 (751 husstande) i L. so. og 349 (111 husstande) i Blovstrød so.; erhvervsfordelingen for befolkningen i den i L. so. beliggende del af byen var 1940 flg.: 96 levede af landbrug, 929 af industri og håndværk, 157 af handel og omsætning, 126 af transporterhverv, 142 af administration og liberale erhverv og 185 af formue, pension, aldersrente etc., medens 21 ikke havde givet oplysning om erhverv. – L. ligger i bakket, ret frugtbart og sørigt moræneland i umiddelbar nærhed af Tokkekøb Hegn og Ravnsholt skov, 2 km fra hovedvej 5 (Rudersdal-Hillerød). Den gl. landsbystruktur er stadig bevaret, mens nyere kvarterer er vokset op mellem jernbanestationen (Allerød) og den gl. bygade. Villakvarteret Horsemose ligger ml. jernbanelinien og Tokkekøb Hegn. I selve byen findes mange småsøer. Lillerød har kun en rent lokal betydning som oplandsby, men er efterhånden blevet en vigtig industriby og har desuden en stadig voksende betydning som bosted for personer, der har arbejdssted i Kbh. I byen findes kirke, skole (opf. 1910, arkt. R. Schrøder, stærkt udvidet 1952), kro, børnehjem (opf. 1948, 50 pl.), alderdomshjem og aldersrentebolig (opf. 1953), møbelfabr. (der beskæftiger 300 arbejdere), savværker, lervarefabr., jernbanestat., post- og telegrafstat.

Aage Aagesen docent, dr. phil.

I sognet endvidere Børstingerød (*1085 Byurstincgarythi; u. 1788), delvis i Nr. Herlev so. – Saml. af gde og hse: Borup (1682 Borups huus). – Gårde: Hvidesten (90 ha; ejdsk. 625) under Statens Seruminstitut m. station for forsøgsdyr og vakcinefremstilling; Renholtsgd.; Rønneholtsgd.Rødeport savværk. – I omegnen flere feriekolonier og spejderlejre.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

L. so., der udgør een sognekom. og sa.m. Blovstrød i Lynge-Kronborg hrd. eet pastorat, har tingsted i Hillerød og hører under de sa. kredse som Frederiksborg Slotssogn, dog under 1. udskrivningskr., 109. lægd.

Kirken er en romansk kampestensbygn., der består af kor og skib, gotisk v.forlængelse m. trappehus i s., våbenhus i s. og nyere tårn i ø. Alle tilbygn. er af tegl. To af skibets opr. s.vinduer spores, s.døren er bev. I gotisk tid fik kor og skib krydshvælv. V.forlængelsen har et samtidigt, seksdelt hvælv. 1722 nedreves et klokketårn af træ på kgd., og over koret, hvis mure forhøjedes, opførtes en bindingsværks tagrytter, der 1859 afløstes af et muret tårn, som 1906 blev ombygget og forhøjet. Alter og kor restaureret 1952 af Mogens Koch. – På skibets hvælvingsribber fandtes 1928 og 1941 rester af gotiske kalkmalede dekorationer, der atter overhvidtedes. – Altertavle, maleri (englen ved graven), af J. L. G. Lund. Romansk sandstensfont, skånsk (Mackeprang.D. 361). Prædikestol 1631 af Hans Snedker. To klokker: 1) 1588 (Gerhardt van Mervelt), 2) 1731 (Fr. Holtzmann).

Kirsten Weber-Andersen bibliotekar, mag. art.

Skove: Den vestl. del af Tokkekøb Hegn (under Hørsholm distrikt), en del af Brødeskov (under Frederiksborg distrikt) og en ringe del af Ravnsholtskov (under Farum distrikt) udgør so.s skovareal.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

s. 232

I Chr. II.s tid har der i so. været et Skt. Birgitte kapel (DMag. 5. R. II. 1889–92. 41). – Hvidekilde (el. Hvile kilde) ved Lillerød har været en hellig kilde, der besøgtes Skt. Hans aften (Schmidt. DH. 113).

Forsv. bebyggelser: Borød, nævnes 1346, endnu 1688 Børridtz Huus; Lerholt, *1284 Leerholtæ, endnu 1660 Lierrildt.

Fredede oldtidsminder: Ved L. en langdysse, i Brødeskov en runddysse med dæksten, en langdysse og 3 mindre høje. – Sløjfet: En runddysse og 2 langdysser ved L. og en langdysse ved Børstingerød.