Mollerup sogn

(Frøslev-M. kom.) omgives af Frøslev, Vejerslev og Ovtrup so. De jævnt bakkede jorder stiger mod s., hvor Folstedhøje (1638 Foldstedhøy) når 55 m. Jorderne i denne del af so. er overvejende sandede, mod n. derimod mere lerede. Ud over lidt plantage er der ingen skov.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 631 ha. Befolkning 1/10 1955: 304 indb. fordelt på 81 husstande (1801: 87, 1850: 178, 1901: 313, 1930: 341).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. ligger byen Mollerup (1392 Myelthrup, *1453 Mollerup; u. 1790) m. kirke, missionshuset Kedron (opf. 1900), forsamlingshus (opf. 1913) og mølle. – Gårde: Kildegd.; Dalgd. (1664 Mollerupdahlgr); Høllede (1688 Hechenfeld, 1844 Høllede).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

M. so., der sa. m. Frøslev so. udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Lødderup so. So. udgør 5. udskrivningskr., 262. lægd og har sessionssted i Nykøbing.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

s. 698
(Foto). Mollerup kirke set fra syd.

Mollerup kirke set fra syd.

Den kullede, hvidkalkede kirke, der skal have været indv. til Skt. Anna, består af kor, skib og sen. tilføjet våbenhus i n. Trods romansk planudformning med separat kor, der er smallere og lavere end skibet, er kirken snarest sengotisk, opf. kort tid før reformationen. Materialet er hovedsagelig rå kamp og munkesten, hvortil kommer enkelte granitkvadre. På gotisk manér hviler murene på en høj syld af store kampesten. Ved talr. skalmuringer har murværket imidlertid helt ændret karakter, n.siden dog undtaget. Af opr. enkeltheder er kun bev. den rundbuede korbue, der er smal og savner kragbånd, samt den spidsbuede n.portal. S.døren er tilmuret og kan kun spores indvendigt. Det sa. gælder korets opr. ø.vindue. Kirkens øvr. vinduer stammer alle fra 1904. I v. har kirken haft et tårn af sa. bredde som skibet og måske jævnaldrende med dette. Af tårnets svære mure ses endnu enkelte grundsten. Hvornår tårnet blev nedrevet, vides ikke. Det uanselige våbenhus er bygget af små mursten, vistnok 1855. – Alterbord af munkesten med granitplade, dækket af trækasse. Renæssancealtertavle, anskaffet 1655, med søjledelte felter; i storfeltet moderne maleri, Den gode Hyrde, af Troels Trier. Små alterstager fra o. 1600. Romansk granitfont med glat kumme, der har afløbshul, og fod med hjørneakantus; en træfont fra slutn. af forrige årh. er opstillet ved harmoniet i skibets sø.hjørne. Den cylinderformede prædikestol, stoleværket samt præstestolen, der efter egnens skik er opstillet i kirkens nv.hjørne, stammer alle fra 1800t. Senmiddelald. klokke uden indskr., ophængt i rundbuet åbning i skibets v.gavl. – Ligkapel fra 1915 på kgd.

Olaf Olsen museumsinspektør, professor, dr. phil., cand. mag.

Litt.: DanmKirk. XII. 2. Tisted a. 1942. 809–12.

Fredede oldtidsminder: En langhøj og højen Folstedhøj, der hørte til en gruppe på 4. – Sløjfet el. ødelagt: 26 høje, hovedsagelig i so.s sydl. halvdel.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Ml. Ovtrup og Mollerup fandtes tidl. Skt. Hans el. Skt. Anna Kilde (Schmidt. DH. 134. Poul Rasmussen og Aug. F. Schmidt. Frøslev og Mollerup Sognes Historie. 1955. 56f.).

Om tingstedet i Morsø sdr. hrd. se ovf. s. 690.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Litt.: Se Frøslev.