Roslev sogn

(R. kom.), hvoraf en del i Nørre hrd., omgives af dette (Rybjerg og Jebjerg so.) samt Hjerk, Harre, Durup og Tøndering so. De noget bakkede, men ret gode jorder gennemskæres af en smal dal, fra hvis tærskel ved Roslev by Hegnetsmølle å strømmer mod n. og Viummølle å mod s. Gennem det næsten skovløse so. går jernbanen Skive-Glyngøre (Roslev stat.) samt en landevej ml. Harre og Torum.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 815 ha. Befolkning 26/9 1960: 1252 indb. s. 182 fordelt på 383 husstande (1801: 155, 1850: 242, 1901: 523, 1930: 1027, 1955: 1176).– Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1950 i flg. grupper: 259 levede af landbrug m.v., 468 af håndværk og industri, 143 af handel og omsætning, 94 af transportvirksomhed, 74 af administration og liberale erhverv, 99 af aldersrente, pension, formue m.v.; 11 havde ikke givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Roslev (*1429 Rosløff, 1480 Roslæ; u. 1784) – bymæssig bebyggelse m. 1960: 1041 indb. fordelt på 327 husstande (1930: 754 indb., 1955: 921); fordelingen efter erhverv var 1950 flg.: 74 levede af landbrug m.v., 431 af håndværk og industri, 137 af handel og omsætning i øvrigt, 89 af transportvirksomhed, 72 af administration og liberale erhverv, 89 af aldersrente, pension, formue olgn.; 7 havde ikke givet oplysning om erhverv – m. kirke, præstegd., skole (købstadsordnet forbundsskole for Roslev, Rybjerg, Hjerk, Harre og Oddense so., udv. 1951), handelsskole, so.bibl. (opret. 1897, i skolen; 3000 bd.), menighedshus (opf. 1938, ejes af Indre Mission), forsamlingshus (opf. 1900), politistat., apotek, hvilehjem (opf. 1955), lystanlæg m. grundlovssten (rejst 5/6 1949), sportspl., biograf, hotel, konditori, filial af Landbobanken, Skive, Roslev-Rybjerg Pastorats Sparekasse (opret. 1876; 31/3 1961 var indskuddene 1,3 mill. kr., reserverne 36.000 kr.), ml., cementvarefabr., trælasthandel, bryggeri og mineralvandsfabr., maskinsnedkeri, møbelstelfabr., destruktionsanst. (25 arb.), jernbanestat., posteksp., telf.central og planteskole; Gamstrup (*1496 Gamstrup; u. 1784) m. andelsmejeri. – Saml. af gde og hse: Roslev Snabe (o. 1525 Snabe); Moseknolde. – Gårde: Gamstrupgd.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

R. so., der udgør én sognekom. og sa. m. Rybjerg so. (Nørre hrd.) ét pastorat under Nørre, Hindborg, Harre og Rødding hrdr.s provsti, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Åsted so. So. udgør 5. udskrivningskr., 296. lægd og har sessionssted i Skive.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk skib og kor med apsis, sengotisk tårn mod v. samt våbenhus mod n. og korsarm mod s. fra ny tid. De romanske bygningsdele er af granitkvadre på sokkel med skråkant. I et par af skibets kvadre (en mod n. og en mod s.) er hugget menneskehoved. To romanske vinduer er bev. på n.siden (genåbnet 1944) og ét i apsis. De opr. døre med glatte tympana er begge bev. (den sdr. tilmuret). Den forhen tilmurede apsisbue er genåbnet og apsidens halvkuppelhvælv nymuret 1944. Korbuen, m. profilerede kragsten, er bevaret. Skib og kor har bjælkeloft. Tårnet, der er jævnbredt med skibet og har gavle mod n. og s., er opf. af kvadre, rå kamp og munkesten. En fritrappe på n.siden giver adgang til mellemstokværket. En rundbue forbinder det hvælvede tårnrum med skibet. Våbenhuset foran n.døren er fra beg. af 1900t., og korsarmen på skibets s.side er opf. i forb. m. kirkens hovedrestaurering 1944 (arkt. S. Vig-Nielsen). Alle tilbygninger er hvidkalkede, apsis og skib har blytag, de øvr. bygningsdele tegl. – Det romanske granitalterbord er omsat. Altertavle i renæssancestil med nyere maleri (den korsfæstede); et gammelt, naivt malet korsfæstelsesbillede er ved en istandsættelse 1932 anbragt på tavlens bagside. Alterkalk i rokoko, givet af Christian Kiærulf og Marie Batum 1769. Alterstagerne er fra 1862. Romansk granitdøbefont med halvkugleformet kumme. Prædikestol i renæssancestil, istandsat 1931. Stolestader fra 1944. Over indgangsdøren et nyt egetræskrucifiks. Series pastorum. Orgel på tre stemmer (M. Sørensen, Horsens). Klokke fra o. 1350–1400 med støbernavnet (Ni)colaus (Uldall. K. 69, 71).

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

I Gamstrup lå Korsgård (1509 Korsgard), som i beg. af 1500t. beboedes af Anders Scriffuer.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Roslev mølle skødede Morten Krabbe 1445 til Skt. Hans kloster i Viborg.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

Den gamle vindmølle v.f. R. – Sallings eneste bev. – er købt af Mølleforeningen og bliver vedligeholdt og bevaret.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Skove: Hist og her mindre bevoksninger.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

s. 183
(Foto). Roslev kirke.

Roslev kirke.

Fredede oldtidsminder: 7 høje, hvoraf Skelhøj, Hesthøj og Flæskhøj, alle v.f. byen, er ret store. – Sløjfet el. ødelagt: 49 høje, i to af disse er der fundet grave fra ældre bronzealder med sværd og guldring.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: P. A. Kundby. Roslev Borger- og Haandværkerforening gennem 50 Aar. 1959.