Skive landsogn

(delvis i S. landso.-Resen kom.) omgives af Resen so., Skive kbst., Ringkøbing a. (Estvad so. i Ginding hrd.) samt Hem og Dølby so. Fra det noget bakkede og relativt højtliggende terræn er der fl. st., bl.a. fra landevejen mod Holstebro, smuk udsigt over det store dalstrøg mod s., hvori Krarupmølle bæk og Skive å løber. Førstn. danner på et stykke grænse til Ringkøbing a., mens s. 135 en anden dal skiller so. fra Skive kbst. De frugtbare jorder er skovløse. I den sydøstl. del nogen villabebyggelse. Gennem landso. går jernbanen Skive-Struer, landevejen Skive-Holstebro samt længst i nø. Vestsallingbanen.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 470 ha. Befolkning 26/9 1960: 208 indb. fordelt på 54 husstande (1801: 309, 1850: 440, 1901: 1031, 1930: 699, 1955: 202).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Lund (1559 Lundt; u. 1791–92); Vinde (o. 1525 Widtne, 1556 Wiindt; u. 1791–92) m. forsamlingshus (opf. 1955). – Saml. af gde og hse: Vinde Nørremark; Engeborggde.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

S. landso., der sa. m. Resen so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Nørre, Hindborg, Harre og Rødding hrdr.s provsti, har tingsted i Skive og hører under 84. retskr. (Skive), 56. politikr. (Skive), Salling lægekr. (Skive), under Viborg amtstuedistrikt m. amtstue i Viborg, 62. skattekr. (Skive), 20. skyldkr. (Viborg amtsrkr.) og amtets 1. folketingsopstillingskr. (Skive). So. udgør 5. udskrivningskr., 314. lægd og har sessionssted i Skive.

Ved kgl. resol. af 30/4 1900 er dele af S. landso. indlemmet i Skive købstad i såvel kommunal som kirkelig henseende, og ved kgl. resol. af 26/1 1950 blev dele af S. landso. (Gammelgde med 1945: 186 indb.) og af Resen so. fra 1/4 1950 indlemmet i Skive købstad – for arealerne af Resen so. med virkning i såvel kommunal som kirkelig henseende, for arealerne af S. landso. kun med virkning i kommunal henseende. Samtidig foretoges der en grænseændring ml. på den ene side Estvad-Rønbjerg kom. (Ringkøbing amt) og på den anden side Skive købstad og S. landso.-Resen kom., Viborg a.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Ved bakkeskråningen ned mod Lundbro bæk, tæt v.f. Estvadvejen, fandt man okt. 1956 under arb. med jernbanens forlægning resterne af en middelald. bygn. på kampestenssokkel, af rektangulær form o. 15 m lang og 8 m bred. Den vestl. del af rummet var dækket af et mørtelgulv. Talr. teglstensbrokker fandtes i og ved tomten. Da der samtidig ved bygn. afdækkedes talr. grave, langt over 300, synes der at være tale om en kirke eller mul. et landevejskapel, der må være forsv. så tidligt, at det ikke har fundet omtale i skrevne kilder, og som efter sin simple form vel må stamme fra den sen. middelalder; der er dog fundet gl. mønter, en enkelt fra 1200t., således at det ikke kan udelukkes, at bygn. stammer fra endnu ældre tid. Bygningsresterne blev sløjfet kort efter fremdragningen.

Jan Steenberg dr. phil.

Litt.: Otto L. Sørensen i AarbSkive. 1956. 21–45.

Fredede oldtidsminder: To store høje ved Vinde. – Sløjfet el. ødelagt: 27 høje, hvoraf 8, sammen med de to bevarede, dannede en gruppe lige ø.f. Vinde; i en overpløjet høj n.f. Vinde er fundet et bronzealders sværd og pålstav. – Jernalders bopladser er påvist ø. og s.f. Vinde.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.