Sønder Bjerge sogn

(Ørslev-Sdr. B. kom.) omgives af Hyllested, Venslev, Holsteinborg, Ørslev, Tjæreby og Høve so. Grundtrækket i landskabet er en svagt bakket, mod s. jævn og noget vandlidende moræneflade med ler som den dominerende jordbund. Men her op over hæver sig dels et par mindre sandbakker (Grængebjerg 31 m og Møllebakke 21 m) og dels det mere langstrakte Endebjerg (42 m), hvorfra der åbner sig en god udsigt. En smuk beplantning dækker sydskråningen af bakken. Bakkerne ligger i et strøg fra nv. til sø., der kan følges videre mod sø., hvor det drejer parallelt med kysten ved Holsteinborg. Om deres oprindelse hersker der nogen usikkerhed. Gennem det skovløse so. går godsbanen Skælskør-Dalmose (Sdr. Bjerge stat.) og landevejen Næstved-Skælskør.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 918 ha. Befolkning 7/11 1950: 467 indb. fordelt på 135 husstande. (1801: 281, 1850: 480, 1901: 568, 1930: 536).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Sønder Bjerge (1300 Biærghæ, *1410 Magleberg, 1613 Bierresøndre, 1688 Synderbierg; u. 1797) m. kirke, skole m. bibl. (opret. 1921; 1605 bd.), kro, filial af Handels- og Landbrugsbanken i Slagelse, ml., godsjernbanestat. (på Dalmose-Skælskørbanen), posteksp. og telf.central; Bøgelunde (1388 Bøghelundæ; u. 1798) m. forsamlingshus (opf. 1884, ombygget 1942), alderdomshjem, kom. kontor og andelsmejeri. – Saml. af gde og hse: Fladmose Huse. – Gårde: Lundegd.

J. Tyge Møller lektor, dr. phil.

Sdr. B. so., der sa.m. Ørslev so. udgør een sognekom. og eet pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Hårslev so. So. udgør 2. udskrivningskr., 299. lægd og har sessionssted i Skælskør.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken (viet Skt. Katharina) er en romansk bygn. af rå og kløvet kamp m. hjørnekvadre af granit og vinduer og døre vist opr. af kridt. Kun skibets langmure bev. I n.muren et tilmuret vindue. I sengotisk tid fik skibet to krydshvælv, derefter nedreves det gl. kor, og et nyt opførtes i skibets bredde, af tegl og kamp i bælter, m. etagedelt blændingsgavl og to krydshvælv. I v. rejstes et tårn af munkesten m. trappe i sv. hjørnet (sml. Hyllested). I nyere tid byggedes et våbenhus af små sten foran n.døren på et ældres plads, store dele af kirken skalmuredes, og den fik nye vinduer og døre. – På skibets n.væg over hvælvene ses spor af tidliggotiske kalkmalerier, figurer i arkader under en frise. – Gotisk, trefløjet altertavle o. 1500, måske fra »Næstved apostelhus-mesteren«s værksted (Beckett.A. 74–76); i fodstykket småfigurer af de 15 nødhjælpere, i midtskabet en stor figur af Skt. Katharina og relieffer af hendes legende, i fløjene helgeninder og apostle. Alterstager o. 1650–1700. Romansk granitfont, kun kummen bev. Sengotisk korbuekrucifiks o. 1500, nær beslægtet med Slaglille (Alsted hrd.). Bruskbarok prædikestol 1643 m. dydehermer og relieffigurer af Kristus og evangelisterne, på himmelen våben for Antvorskov-lensmanden Wenzel Rothkirch og hustru Kirsten Reedtz. Rester af stoleværk fra o. 1625 anbragt på præste- og degnestolen. s. 890 Gotisk vægskab m. to jernbeslagne låger i korets ø.væg. Gotisk pengetavle o. 1500 m. relief af Maria m. barnet. Klokke 1880. – Ligkapel.

Kirsten Weber-Andersen bibliotekar, mag. art.

Litt.: DanmKirk. V. Sorø a. 914–22.

Ved klemmebrev af 1555 bestemtes, at Sdr. Bjerge, der hidtil havde været et eget pastorat, skulle være anneks til Ørslev efter den daværende præsts død; sammenlægningen skete vistnok først 1572 (KirkehistSaml. 4. Rk. I. 1889–91. 150–56).

Kirstine, Rause Evertsens efterleverske af Bøgelunde, nævnes 1443.

Der er ingen fredede oldtidsmindesmærker i so., men der har været 9 dysser, hvoraf de 3 langdysser, og 7 høje.

Litt.: AarbSorø. 1928. 30–31; 1938. 65–68.