Vester Flakkebjerg herred

Købstad: Skælskør (se s. 706). Sognene: Eggeslevmagle, Høve, Flakkebjerg, Skørpinge, Fårdrup, Sørbymagle, Kirkerup, Gimlinge, Hårslev, Ting Jellinge, Hyllested, Venslev, Holsteinborg, Ørslev, Sønder Bjerge, Tjæreby, Magleby, Agersø, Omø.

Vester Flakkebjerg herred er det sydvestl. i Sorø amt. Det strækker sig i n.-s. fra skovene ø.f. Slagelse til Smålandshavet og i ø.-v. fra Katrineholm og Fyrendal skove til Store Bælt. Til dette hrd. hører øerne Egholm, Agersø, Omø og Glænø.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1951 25.486 ha (inkl. Skælskør kbst.); deraf var 20.801 ha landbrugsareal, 223 ha gartnerier og frugtplantager, 2128 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 501 ha bebygget grund og gårdsplads, 531 ha private haver, 716 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 82 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 222 ha tørvemoser, 105 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 177 ha vandarealer. – Folketallet var (inkl. Skælskør kbst. 7/11 1950: 14.670 indb. fordelt på 4417 husstande. (1801: 7550, 1850: 13.219, 1901: 15.456, 1930: 15.287).

En del af Skælskør kbst. var 1845–1922 et selvstændigt so. under navnet Skælskør købstads landdistrikt, men indlemmedes 1/4 1922.

Kreaturholdet var (inkl. købstaden) 7/11 1952: 2793 heste, 18.389 stk. hornkvæg (heraf 9962 malkekøer), 29.343 svin og 174.338 høns.

I kirkelig henseende udgør hrd. sa.m. Øster Flakkebjerg hrd. eet provsti med 23 pastorater, hvortil også hører den i Præstø amt liggende del af Herlufsholm so. af Tybjerg hrd.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

V. Flakkebjerg hrd., den vestl. del af det i ValdJb. nævnte Flackebyærgheret el. Flaccabiarheret, hørte i middelalderen til Sjæll.s Vestersyssel; det hørte under Korsør len, fra 1660 til Antvorskov og Korsør amter, indtil disse 1798 forenedes med det nuv. Sorø amt (se s. 624). Ved reskr. af 10/3 1819 deltes Flakkebjerg hrd. i Vester og Øster Fl. hrdr. i juridisk hens., i gejstlig hens. blev hrd. 1617 delt i to provstier, udgør nu kun eet.

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: Seyer Mahling Beyer. En antiqvarisk og statistisk Topographie over Egitzlefmagle Sogn og V.Flakkeberg Herreds Pastorater. 1820. Th. Gravlund. Herredsbogen. I. 1926, 113–19. Johs. C. Jessen. Vester og Øster Flakkebjerg herreders skolehistorie. 1938.