Ting Jellinge sogn

(Hårslev-T. J. kom.) omgives af Ø. Flakkebjerg hrd. (Krummerup so.), Hårslev, Hyllested og Gimlinge so. Det temmelig jævne terræn har højeste punkt 46 m, og so. afgrænses i n. og ø. af Saltø å, i v. af Maglemose Rende. Ved uddybning af Saltø å er den tidl. Vestermose afvandet og omdannet til kulturland (Ting Jellinge Enghave). Gennem det skovløse so. går landevejen Sorø-Skælskør.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 428 ha. Befolkning 7/11 1950: 179 indb. fordelt på 56 husstande. (1801: 107, 1850: 240, 1901: 211, 1930:201).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen Ting Jellinge (*1259 Jælinge, *1411 Nørre Jellinng, 1480 Tingjællinge; u. 1795) m. kirke og telf. central. – Saml. af gde og hse: Ting Jellinge Enghave; Vådager.

J. Tyge Møller lektor, dr. phil.

T.J. so., der sa.m. Hårslev so. udgør een sognekom. og eet pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Hårslev so. So. udgør 2. udskrivningskr., 303. lægd og har sessionssted i Skælskør.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken er en lille gotisk langhusbygn. af munkesten fra o. 1350–1400, knap 12 m lang. Det to fag lange skib og den tresidede korafslutn. har udvendige støttepiller. Alle de opr., spidsbuede og falsede vinduer er bev. ligesom begge de fladbuede døre (n.døren tilmuret), der udvendig sidder i spidsbuet spejl i retkantet portalfremspring. V.gavlen har blændinger og kamtakker. Det indre dækkes af tre hvælv; i korvæggene seks fladbuede nicher. I sengotisk tid rejstes foran s.døren et meget lavt tårn af munkesten. 1747 erstattedes dets sen. bindingsværksoverbygn. af et klokkestokv. af små mursten, m. lavt pyramidespir og en smuk fløjstang, hvori årst. 1747. Ved en rest. 1949 (prof. Gottlob) genåbnedes ø.vinduet og fik et glasmaleri efter tegn. af billedhugger Arnoff Thomsen. – I alle hvælv fremdroges o. 1872 kalkmalerier, mul.fra 1448, der atter overhvidtedes. – Altertavle 1738 af Chr. Holfelt, svarende til Kirkerups, nu på Nyborg slot. Gotisk † fløjaltertavle fandtes endnu 1832. Alterstager af gotisk s. 879 form. Granitfont på sen., muret fod; sydty. dåbsfad o. 1550. Korbuekrucifiks o. 1450–1500. Prædikestol og stolestader o. 1850. To klokker: 1) 1721 (Fr. Holtzmann), 2) 1845 (H. Gamst og H.C. Lund). – En † kirkelade af bindingsværk m. stråtag nævnes 1671.

Kirsten Weber-Andersen bibliotekar, mag. art.

Litt.: DanmKirk. V. Sorø Amt. 867–72.

I klemmebrev af 1555 bestemtes, at kirken skulle nedbrydes, og at materialet skulle anvendes til Hårslev kirke; men bestemmelsen kom hverken dengang el. sen., i 1600t., da der atter var tale om at nedbryde den p.gr.af dens lidenhed og armod, til udførelse; sidste gang var det ved bisp Hans Baggers hjælp, at sognefolket fik lov at beholde sin gl. kirke (se KirkehistSaml. I. Rk. I. 522).

1259 var her tingsted for Flakkebjerg hrd. (SRD. IV. 498).

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Om Ting Jellinge Enghave jf. under Gimlinge so.

Der er ikke og synes ikke at have været oldtidsmindesmærker i sognet.

Litt.: AarbSorø. 1919. 178–82; 1925. 130–47.