Vester Ulslev sogn

(V. U. kom.) omgives af Godsted og Ø. Ulslev so., Østersøen samt Fuglse hrd. (Errindlev og Fuglse so.). Mod nv. støder so. op til den 1953 fredede Røgbølle sø, hvoraf 19 ha hører til so., samt Sløsse mose. Det jævne terræn kulminerer i nø. med 20 m (trig. stat.) og sænker sig herfra langsomt mod s., idet det dog ved Sløsse gennemskæres af en eng- og moserig lavning. Denne drejer ved v.grænsen mod s., og her ligger Bagmose og Vestermose. Den lave s.kyst, der til dels er inddiget, ledsages af en bræmme af strandeng. På de jævnt gode og lerede jorder ligger Gammelkobbel som eneste skov. Gennem so. går landevejen Rødby-Holeby-Nysted. I Østersøen den lille Kalveholm (6 ha).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 1641 ha. Befolkning 7/11 1950: 747 indb. fordelt på 218 husstande. (1801: 579, 1850: 817, 1901: 791, 1930: 840). Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1950 i flg. grupper: 447 levede af landbrug m.v., 149 af håndværk og industri, 26 af handel og omsætning, 12 af transportvirksomhed, 20 af administration og liberale erhverv og 87 af aldersrente, formue, pension olgn., medens 6 ikke havde givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Vester Ulslev (*1411 Wester Wlsleff; u. 1833) m. kirke, præstegd., skole m. bibl. (opret. 1953, 900 bd., fordelt ml. Vester og Øster Ulslev skoler), forsamlingshus (opf. 1906), andelsmejeri og telf.central; Øllebølle (1483 Øllebølle; u. 1827); Sløsse (*1411 Sløsse; u. 1800) m. skole; Sørup (*1548 Sørup; u. 1803); Handermelle (1454 Handermale; u. 1832); Sandager (1411 Sandagher; u. efter 1807) m. Strandby Skole. – Gårde: Skovgård (30,6 tdr. hartk., 165 ha; ejdsk. 425, grv. 275); Dødemosegd.

J. Tyge Møller lektor, dr. phil.

V. U. so., der udgør een sognekom. og eet pastorat, har tingsted i Nysted og hører under de sa. kr. som Våbensted so. So. udgør 2. udskrivningskr., 230. lægd og har sessionssted i Nysted.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk kor og skib og gotisk tårn, alt af munkesten i munkeforbandt. Et våbenhus på s.siden er nedrevet. Den romanske kirkes mure er usædvanlig høje og næsten blottet for udsmykning, en rest af en skråkantsokkel er bevaret. Koret er bygget først, på s.-siden sidder en tilmuret præstedør. På hver side har været et romansk vindue, hvoraf ø.sidens er bev. som blænding. Skibets tilmurede n.-portal er meget stor og står i et murfremspring, s.portalen er næsten helt udslettet. I det indre har koret haft bræddeloft m. hulkel, før der i kor og skib blev indbygget ottedelte, gotiske krydshvælv. Tårnet er sengotisk m. samtidigt s. 910 tårnhvælv og stort, spåntækt pyramidespir. – På skibets overmure findes stærkt afblegede kalkmalerier fra o. 1300. – Altertavle i renæssance skal være skænket af sgpr. Morten Knudsen 1616. Svarer til tavlen i Fuglse kirke. Foran midtfeltet opstilledes 1866 en Kristusfigur af gips efter Thorvaldsen. Alterkalk i ungrenæssance m. graveret årst. 1587; bægeret fornyet 1872. Romansk døbefont, gotlandsk eksportarb. af hoburgmarmor, foden mangler. Nederl. dåbsfad fra o. 1625. Prædikestol i højrenæssance fra o. 1610 svarende til Våbensted kirkes; himlen fornyet 1852. Kirkens ene klokke er antagelig senmiddelald. – Gravsten af gotlandsk kalksten over Maren Rasmusdatter, † 1642; bekostet af ægtefællen Christen Hansen i Sandager.

Aage Roussell overinspektør, arkitekt, dr. phil.

Litt.: DanmKirk. VIII. Maribo a. 1080–86.

På kgd. er begr. præsten P. B. Gjørup, † 1792 (sgpr. her fra 1783).

Skovgård var tidl. en forpagtergård under Bremersvold gods, men solgtes 1920 til propr. H. Lindholm. Den nuv. ejer er propr., enkefru Ella V. Lindholm.

C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.

Litt.: DLandbr. IV. 1932. 469f.

Ved Handermelle »gamle havn« (også nævnt 1591) var et udskibningssted, som bønderne (bl.a. efter kongebrev af 1634) måtte bruge ved udskibning af deres varer.

C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.

Skove: Mod s. m. grænse til Keldskov i Errindlev so. ligger skoven Gammelkobbel (29 ha) under Bremersvold (Ålholm-Bremersvold skovdistrikt). Jordbunden består af stift ler. Terrænet lavt, fladt og fugtigt. Løvskov. Bredden ved Røgbølle sø er træbevokset.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: Ved Handermelle en stærkt ødelagt jættestue; ved Sørup en større høj. I skoven Gammelkobbel 5 småhøje og stenkredse, de 2 m. væltede bautasten, samt en større, jordfast sten m. skålgruber. – Sløjfet: I V. Ulslev en dysse, i Øllebølle 2 stengrave, i Sørup en stengrav og 5 høje, i Sløsse jættestuen Slædebohøj, i Sandager en langdysse og 4 høje og i Handermelle en langdysse, 3 andre stengrave, en høj og en skålsten. – I Vestermosen er udgravet en betydelig boplads fra ertebøllekulturen.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Befrielsessten rejst 1945 i Vester Ulslev.

D. G. Monrad var sgpr. i V. U. 1846–48 (jf. AarbLollF. 1946–48. 295–307).

Godsted var anneks til V. U. 1932–39.

Litt.: AarbLollF. 1952–54, 225–32.